Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Korona

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Telefon
81-537-63-82
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w roku akademickim 2023/2024 (semestr letni):


Konsultacje stacjonarne: wtorek 11.15-12.15


Konsultacje zdalne: wtorek 12.15-13.15


Konsultacje odbywają się online w formie videokonferencji i/lub mailowo. Preferowany sposób konsultacji zgłaszają studenci wcześniej (mailowo). 


Dostęp online- Konsultacje BBB: 
(po wcześniejszej informacji mailowej


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=21440


Uwaga: We wtorki w godz. 12.00-13.00, zapraszam studentów I roku pedagogiki resocjalizacyjnej (konsultacje opiekuna roku)


Instytut Pedagogiki - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS


ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin


 


Bardzo proszę o wcześniejszą informację mailową.


 


 

Adres

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza:

 • resocjalizacja zakładowa i resocjalizacja w warunkach wolnościowych;
 • wykorzystanie arteterapii i socjoterapii w oddziaływaniach resocjalizacyjnych;
 • pedagogika penitencjarna;
 • innowacje w pedagogice resocjalizacyjnej;
 • kuratela sądowa;
 • resocjalizacja nieletnich;
 • kompetencje społeczne a skuteczność resocjalizacyjna i podatność na resocjalizację;

Działalność naukowa

Projekty badawcze 

2022 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje pt. Skuteczność arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej skazanych odbywających karę po raz pierwszy (w trakcie realizacji).

2020 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje pt. Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej (w trakcie realizacji).

2021 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego - MINIATURA-5 pt. W poszukiwaniu skutecznego modelu pracy z więźniami długoterminowymi. Specyfika funkcjonowania skazanych za zabójstwo (art. 148 kk) na różnych etapach odbywania kary pozbawienia wolności.

 

2019 - Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego - MINIATURA-3 pt. Psychospołeczne funkcjonowanie skazanych za zabójstwo (art. 148 kk) na kary długoterminowe.

 

Współpraca naukowa

Współpracuję w zakresie podejmowania różnych inicjatyw z funkcjonariuszami Służby Więziennej, kuratorami sądowymi oraz nauczycielami.

 

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Rektora Zespołowa III stopnia 2018

Nagroda Rektora Zesp. za wysokopunktowany artykuł naukowy 2021

 

Najważniejsze publikacje 

MONOGRAFIE NAUKOWE:

 1. Korona K. (red.) 2023, Arteterapia w resocjalizacji penitencjarnej. Wybrane konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, [ISBN 978-83-227-9756-3].
 2. Korona K. (red.) 2023, Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, [ISBN 978-83-227-9673-3].
 3. Korona K., 2021, Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (recenzowana monografia naukowa), [ISBN 978-83-227-9514-9].
 4. Lewicka- Zelent A., Korona K. (red.), 2015, Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, Warszawa (recenzowana monografia naukowa), [ISBN 978-83-7930-899-6].
 5. Lewicka- Zelent A., Korona K., Lesiuk M., 2013, Psychospołeczne funkcjonowanie uczestników programu resocjalizacyjnego „Uwolnij swoje emocje. Uwolnij siebie”, Lublin (recenzowana monografia naukowa), [ISBN 978-83-62495-32-0].

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 1. Lewicka-Zelent A., Korona K., 2022, Klimat społeczny miejsca pracy a poczucie bezpieczeństwa w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej, The Prison System Review, 114, Academy of Justice, Warsaw, s. 87-113. 
 2. Korona K., 2021, Funkcjonowanie nieletnich w ośrodku kuratorskim, [w:] A. Lukasek, A. Fidelus (red.), Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie. Współpraca z rodziną. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów, 179-194, ISBN 978-83-954584-5-3, DOI: 10.13166/WSGE/Ped/GGRH9686 .
 3. Korona K., 2020, In Search of an Effective Penitentiary Diagnosis, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(4), Lublin, s. 9-22, DOI: https://doi.org/10.17951/j.2020.33.4.9-22. 
 4. Wojnarska A., Korona K., 2020, Zadania diagnostyczne kuratora sądowego – teoria i praktyka, Resocjalizacja Polska 20(2020), s. 59-79, DOI: 10.22432, http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/303/378. 
 5. Korona K., 2020, Oddziaływania edukacyjne w ośrodkach kuratorskich na przykładzie Sądu Rejonowego w Lublinie, [w:] D. Łukomiak, K. Łukomiak (red.), Nauki społeczne i humanistyczne. Varia, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź, s.  367-378, ISBN: 978-83-66035-85-0. 
 6. Korona K., 2019, Wykorzystanie arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVIII, z. 1 – 2019 DOI: 10.17951/lrp.2019.38.1.295-306, s.295-306. 
 7. Korona K., 2019, Oddziaływania poprzez nauczanie w resocjalizacji penitencjarnej,Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy NR 1/27/2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISSN 2080-9069, s.280-283.
 8. Korona K., 2019, Socjoterapia w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie,Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy NR 1/27/2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ISSN 2080-9069, s.291-294.
 9. Korona K., 2017, Socjoterapia w oddziaływaniach profilaktyczno – resocjalizacyjnych względem osób nieprzystosowanych społecznie, [w:]  K. Szafrańska, R. Bogdzio, Wybrane aspekty resocjalizacji, Wyd. PEDAGOGIUM, Warszawa, s.171-180 [ISBN: 978-83-62902-24-8]. 
 10. Korona K., 2017, Możliwości pracy z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie w nadzorze kuratora sądowego, [w:]J. Frankowiak, E. Borys, L. Willan-Horla (red.), Prawno-instytucjonalne konteksty przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wybrane zagadnienia, Konteksty przemocy, Zeszyt 4, Centrum Badań Społecznych UWM, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych, Katedra UNESCO UWM, Olsztyn, s. 111- 121, [ISBN 978-83-63911-36-2]. 
 11. Wojnarska A., Korona K., 2017, Poczucie osamotnienia a nieprzystosowanie społeczne, [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Proces resocjalizacji w nurcie egalitarnej niejednorodności, Nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.175-191, [ISSN 2080-9476], [e-ISSN 2544-0519].
 12. Lewicka- Zelent A., Korona K., 2012, Empathy among the members of isolated culture, [w:] Пеdaᴤoᴤiчԋuu duскурс. Збірԋuк ԋауковuх nраᶙЬ, Вunуск 13, Хмельницький, s.177- 181.
 13. Korona K.,2016, Pedagogiczne interwencje w resocjalizacji młodzieży społecznie nieprzystosowanej, [w:] W. Poleszak (red.), Wyzwania i zagrożenia adolescencji, INNOVATIO PRESS Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 361-371, [ISBN 978-83-64527-35-7].  
 14. Korona K.,2015, Osoby z niepełnosprawnością w kurateli sądowej, [w:] T. Żółkowska, J. Buława – Halasz, I. Ramik – Mażewska, Ł. Skrylonek (red.), Niepełnosprawność. Interpretacje teoretyczne i praktyczne, Tom XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Szczecin, s.299-320, [ISBN 978-83-64277-53-5]. 
 15. Lewicka- Zelent A., Korona K., 2014, Jakość życia w autopercepcji osób pozbawionych wolności, [w:] W. Poleszak (red.) W poszukiwaniu istoty szczęścia, INNOVATIO PRESS Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 139-154, [ISBN 978-83-64527-14-2].
 16. Lewicka- Zelent A., Korona K.,2014, Program ,,Uwolnij swoje emocje, uwolnij siebie” jako przykład oddziaływań resocjalizacyjnych z wykorzystaniem dramy w lubelskim AŚ, [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer- Kruczek (red.) Resocjalizacja. Probacja. Praca penitencjarna, Wydawnictwo ARKA, Cieszyn, s.51-60, [ISBN: 978-83-931587-4-4].
 17. Korona K., 2014, Korygowanie zaburzeń zachowania nieletnich- w stronę podejścia inkluzyjnego, [w:] L. Pytka, T. Zacharuk, E. Jówko (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Monografie nr 148,  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, s. 179-196, [ISSN 2038-4179].
 18. Korona K., Trojanowska E., 2013, Mediation in the paradigm of restorative justice, [w:] Information Technologies, Economics and Law: state and development perspectives (ITEL-2013), s.348-349, [ISBN 978-617-614-028-3].
 19. Korona K., 2013, Sytuacja osób niepełnosprawnych przebywających w polskich zakładach karnych, [w:] Zeszyty Naukowe, Tom 16, 2013, Wydawnictwo KUL, Lublin, s.11-23, [ISSN 1896-3862].
 20. Korona K., 2013, Więźniowie dla niepełnosprawnych, czyli co dobrego można zrobić zza krat, [w:] Zeszyty Naukowe, Tom 16, 2013, Wydawnictwo KUL, Lublin, s.57-64, [ISSN 1896-3862].
 21. Korona K., 2013, Skłonność dziecka do prokrastynacji a jego środowisko wychowawcze, [w:] Z.B. Gaś (red.), Młodzież zagubiona- Młodzież poszukująca, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, s.15-30, [ISBN 978-83-62074-86-0].
 22. Korona K., Trojanowska E., 2013, Kompetencje społeczne a style rozwiązywania konfliktów przyszłych pedagogów, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, M. Kamińska, Nowa jakość w edukacji?, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock, s.351-360, [ISBN 978-83-61601-22-7].
 23. Lewicka- Zelent A., Korona K., 2013, Program „Nowa Droga”, jako propozycja oddziaływań kulturotechnicznych wobec osób skazanych, [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Nr 12, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 73-82, [ISSN 2080-9476].
 24. Lewicka- Zelent A., Korona K., 2012, Program profilaktyczno- wychowawczy „W zgodzie ze sobą i w stronę drugiego człowieka”. Oddziaływania wspierające rozwój 6-latków, [w:] M. Nowotnik- Kozicka, A. Frymus (red.), Nauczyciel przyszłości. Poprawa jakości kształcenia, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Radom, s.229- 241, [ISBN 978-83-927273-6-1].
 25. Korona K., 2010, Po czym poznać kłamcę? Zjawisko kłamstwa, jako jeden z aspektów 'radzenia sobie w życiu' przez młodzież, [w:] J. Caban, M. Szala (red.), II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, Tygiel 2010- czyli jak rozwijać naukę?, Politechnika Lubelska, Lublin, s.63-69, [ISBN 978-83-62596-04-1].

 

 


Ogłoszenia

Serdecznie zapraszam studentów, zainteresowanych działalnością w Kole Naukowym Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS i aktywnym tworzeniem różnego rodzaju projektów naukowych na terenie placówek resocjalizacyjnych i nie tylko do kontaktu.

Znajdziecie Nas w p. 2.37 lub p. 415

Zapraszam!