Koło Naukowe Estetyków UMCS

Do Koła Naukowego Estetyków UMCS należą studenci i doktoranci, którzy zainteresowani są problematyką sztuki oraz namysłem filozoficzno-estetycznym nad nią. Przez sztukę w tym ujęciu rozumiemy bardzo szerokie spektrum: od literatury, poprzez teatr, film, muzykę, plastykę, aż po sztukę nowych mediów. Każdy z uczestników w ramach organizowanych spotkań może podzielić się swymi refleksjami i skonfrontować je z opiniami innych. Planowane są także spotkania z artystami i teoretykami sztuki. Członkowie Koła mają możliwość udziału w konferencjach naukowych poświęconych problematyce estetycznej, a także zapewnioną pomoc w realizacji projektów badawczych. Opiekunem naukowym koła jest prof. dr hab. Teresa Pękala, kierownik Katedry Estetyki i Filozofii Kultury UMCS, autorka wielu książek i artykułów z dziedziny estetyki i teorii sztuki.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Instytut Filozofii UMCS, Collegium Humanicum
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 p. 05
20-031 Lublin

Kontakt:
estetycy@wfis.umcs.lublin.pl
Facebook

Opiekun: 
dr Rafał Czekaj

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/005/2013