Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Demczuk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Telefon
81 537 68 92
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2023/24


Poniedziałek 10:00 - 11:00


Środa 10:30 - 11:30

Adres

Al. Kraśnicka 2D/4A
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: współczesne procesy geomorfologiczne, procesy stokowe - spłukiwanie oraz procesy osuwiskowe, geozagrożenia, analizy przestrzenne GIS

Pełnione funkcje: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Adama Malickiego


Działalność naukowa

Publikacje:

 1. Demczuk P., 2009, Wpływ erozyjności deszczu na wielkość erozji gleb w zlewni Bystrzanki w latach 1969-1993, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Monitoring Środowiska, Szymbark 2009, ISBN 978-83-918084-7-4 (rozdział w monografii).
 2. Demczuk P., 2009, Zastosowanie modelu USLE do automatycznego kartowania natężenia erozji gleb zlewni Bystrzanki (Karpaty Fliszowe), Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Monitoring Środowiska, Szymbark 2009, ISBN 978-83-918084-7-4 (rozdział w monografii).
 3. Święs F., 2009: Systematyczna biogeografia kontynentów. Liga Ochrony Przyrody, Lublin,
  ISBN: 978-83-928054-2-7 (redaktor techniczny).
 4. Demczuk P., Gil E., 2010: The application of the USLE model in the automatic mapping of soil erozion intensity in the Bystranka catchmnet (Flysh Carpathian). Quaestiones Geographicae, 28A, 2, 15-26.
 5. Stępniewski K., Demczuk P., Rodzik J., Siwek K., 2010: Związki między opadem deszczu
  a spływem powierzchniowym i spłukiwaniem gleby na poletkach doświadczalnych o różnym użytkowaniu (Guciów – Roztocze Środkowe). Prace i Studia Geograficzne T.45, ss. 229-241
  (lista B).
 6. Dobek K., Demczuk P., Rodzik J., Hołub B., 2011: Types of gullies and conditions of their development in silvicultural loess catchment (Szczebrzeszyn Roztocze region, SE Poland). Landform Analysis. 17, 39-42.
 7. Zagórski P., Gajek G., Demczuk P., 2012: The influence of glacier systems of polar catchments on functioning of the coastal zone (Recherchefjorden, Svalbard). Zeitschrift für Geomorphologie. 56, suppl. 1, 101-122.
 8. Zydroń T., Demczuk P., 2012: Ocena podatności powierzchniowych warstw zboczy na ruchy masowe z wykorzystaniem modelu SINMAP na przykładzie zlewni potoku Bystrzanka. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 207-215.
 9. Dobek M., Demczuk P., Nowosad M., 2013: Spatial variation of the Universal Thermal Climate Index in Lublin in specified weather scenarios, Annales UMCS, sec., B, vol. LXVIII, 1.
 10. Zydroń T., Demczuk P., 2013: Analiza ruchów masowych wywołanych ulewnym opadem na przykładzie osuwisk w Owczarach k. Gorlic, Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 12 (4) 2013, 107–118.
 11. Demczuk P., Zydroń T., Franczak Ł., 2014: Assessment of slope covers vulnerability to shallow mass movements using SINMAP, Annales sec. B, tom dedykowany prof. J. Poesenowi.
 12. Demczuk P., Zydroń T., Siłuch M., Klimek M., 2014: Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills, Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation, 46, 4.
 13. Stępniewski K., Demczuk P., Kociuba W., Zieliński P., 2014: Uwarunkowania i intensywność erozji wąwozowej w piaskach na przykładzie wąwozu w Trzepiecinach (Roztocze Środkowe), materiały po konferencyjne: X Zjazd Geomorfologów Polskich. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość przyszłość. P. Molewski , W. Juśkiewicz (red.) Toruń 16–19 września 2014 (rozdział w monografii).
 14. Dobrowolski R., Mięsiak-Wójcik K., Demczuk P., 2015: Potencjał Polesia Lubelskiego
  a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie (redaktor).
 15. Strugała-Kijowska M., Demczuk P., 2015: Impact of land use changes on soil erosion and deposition in a small Polish Carpathians catchment in last 40 years, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, 2.
 16. Zydroń T., Cholewa M., Demczuk P., 2015: Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk, Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 14 (4), 141-155.
 17. Wereski S., Demczuk P., 2015: Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki, tom pokonferencyjny: Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, [red.] Wdowiak A., Turski A. (rozdział w monografii).
 18. Demczuk P., Stępniewski K., Rodzik J., 2016: Zmienność i zróżnicowanie opadu i transportu eolicznego w Guciowie (Roztocze Środkowe) w latach 1997-2010, [w.] Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, [red.] Święchowicz J., Michnio A., Kraków (rozdział w monografii).
 19. Zydroń T., Bucała A., Demczuk P., Gruchot A., 2016: Analysis of rainfall – induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians) – preliminary results, Land Reclamation, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 48 (1), 27-40.
 20. Sulima A., Demczuk P., 2016: Wiele dróg- Jedna geografia, 39. Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, Lublin (redaktor).
 21. Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P., 2017: Marine geomorphometry of the Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard), Polish Polar Reaserch, vol. 39, no. 1, pp. 99–125, 2018.
 22. Demczuk P., Zydroń T., Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Siłuch M., 2017: Potential landslide hazard in a zone of stabilised earthen embankments illustrated by Wysoka Górka in Chełm, Polish Journal of Soil Science, Vol 51, No 1.
 23. Kijowska-Strugała M., Bucała A., Demczuk P., 2018: Long-term impact of land use changes on soil erosion in an agricultural catchment (the western Polish Carpathians), Land Degradation & Development, 29.
 24. Superson J., Demczuk P., Reder J., 2018: Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina, Annales UMCS, sec., B, vol. LXXIII, 1.
 25. Zydroń T., Gruchot A., Demczuk P., Bucała-Hrabia A., 2018: Badania właściwości geotechnicznych pokryw stokowych dolin potoków Jamne i Jaszcze w Gorcach, Inżynieria Ekologiczne Wolumen 19, Zeszyt 1.
 26. Demczuk P., Zydroń T., Siłuch M., 2019: Rainfall thresholds for the occurrence of shallow landslides determined for slopes in the Nowy Wiśnicz Foothills (Polish Flysch Carpathians), Geological Quarterly, 63 (4).
 27. Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I. A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M., Demczuk P., 2020: Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland, Antiquity, 1-8.
 28. Krzyżewska A., Wereski S., Demczuk P., 2020: Biometeorological conditions during an extreme heatwave event in Poland in August 2015, Weather, Volume 75, Issue 6.
 29. Superson J., Reder J., Demczuk P., 2020: Tectonic denudation concept of Lublin Upland morphogenesis using the example of Giełczew Heights, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, Vol. LIII – LIV,  : 137 – 151.
 30. Gil E., Kijowska-Strugała M., Demczuk P., 2021: Soil erosion dynamics on a cultivated slope in the Western Polish Carpathians based on over 30 years of plot studies, CATENA Vol. 207.
 31. Zydroń T., Demczuk P., Gruchot A., 2022: Assessment of Landslide Susceptibility of the Wiśnickie Foothills Mts. (The Flysch Carpathians, Poland) Using Selected Machine Learning Algorithms, Frontiers in Earth Science, Vol. 10, 1-22.
 32. Demczuk P., Zydroń T., Szafran T., 2022: Precipitation amounts triggering landslide processes in the western part of the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, Poland), Quaestiones Geographicae, Vol. 41 (3), 33-51.