Obowiązki organizacji zostały opisane w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 50/2022 (§9-16).

1. Sprawozdanie z działalności (merytoryczne)
Jednym z obowiązków każdej organizacji jest złożenie do 15 stycznia każdego roku sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za rok ubiegły (wzór sprawozdania w załączniku). Sprawozdanie to dotyczy ubiegłego roku kalendarzowego, a nie akademickiego. Należy je składać w Biurze Spraw Studenckich- DS "Helios" ul. Czwartaków 13 pok. 8. Brak ich terminowego przedłożenia skutkuje zawieszeniem organizacji.

2. Sprawozdania finansowe- Grant Władz Rektorskich
W przypadku otrzymania dofinansowania z Grantu Władz Rektorskich organizacja jest zobowiązana do złożenia sprawozdania finansowego w terminie do 15 stycznia, nawet w sytuacji, gdy otrzymane środki nie zostały ostatecznie wykorzystane.

Sprawozdania finansowe należy składać w Biurze Spraw Studenckich- DS "Helios" ul. Czwartaków 13 pok. 8. Brak ich terminowego przedłożenia skutkuje zawieszeniem organizacji oraz brakiem możliwości wnioskowania o dofinansowanie z grantu przez najbliższy rok (wzór sprawozdania w załączniku). Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów księgowych- umowy, rachunki, faktury, noty itp.

3. Sprawozdania finansowe- Grant Samorządu Studentów
W przypadku otrzymania dofinansowania z Grantu Samorządu Studentów organizacja jest zobowiązana do złożenia sprawozdania finansowego (nawet jeśli środki te ostatecznie nie zostały wykorzystane) raz w roku w terminie do 15 stycznia (wzór sprawozdania w załączniku)Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów księgowych- umowy, rachunki, faktury, noty itp.
Miejsce składania sprawozdań:
Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS DS Femina- Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin

W przypadku organizacji, które otrzymały dofinansowanie, ale nie skorzystały ze środków grantowych, konieczne jest przedstawienie sprawozdania ze wskazaniem powodu niezrealizowania projektu.