Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego (KNPP) powstało z inicjatywy Profesora Wojciecha Orłowskiego w 2014 r. w związku organizowanym przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UMCS 56. Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.

Do głównych celów działalności Koła zalicza się:

  • pogłębianie wiedzy w zakresie prawa parlamentarnego i dyscyplin mu pokrewnych,
  • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym,
  • współpraca z organizacjami o podobnym celu działania,
  • działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni.

KNPP UMCS realizuje cele organizując:

- Podstawą działalności Koła jest organizowanie konferencji naukowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wizytówką KNPP jest przygotowywane cyklicznie, we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem,  Forum Młodych Konstytucjonalistów. Założeniem tego przedsięwzięcia jest  stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji i refleksji nad współczesnymi wyzwaniami dotyczącymi prawa konstytucyjnego. Warto zauważyć, że członkowie Koła nie tylko organizują, ale i biorą czynny udział w konferencjach naukowych, przykładowo w 2019 r. uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki.

- Koło organizuje wizyty studyjne m.in. do: Sejmu i Senatu RP, Najwyższej Izby Kontroli,  Trybunału Konstytucyjnego, które połączone są ze spotkaniami z ekspertami.

- Należy podkreślić, że członkowie Koła przy współpracy z pracownikami Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS publikują artykuły naukowe, a także uczestniczą w wydawaniu monografii naukowych.

- Cyklicznie organizowany jest Konkurs wiedzy o prawie konstytucyjnym, którego celem jest poszerzenie horyzontów przez jego uczestników w szczególnie w aspektach dotyczących zasad naczelnych ustroju, statusu prawnego jednostki w państwie, źródeł prawa i funkcjonowania naczelnych organów państwa.

- Koło przygotowuje wykłady i warsztaty eksperckie z praktykami prawa i przedstawicielami instytucji państwowych (Kancelarii: Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Prezydenta RP, Najwyższej Izby Kontroli). Przykładem takiej inicjatywy są spotkania z legislatorami, którzy wyjaśniają, m.in. jak wygląda obsługa procesu ustawodawczego.

- Ważnym elementem działalności Koła jest rola wychowawcza i integracyjna poprzez wpajanie adeptom nauk prawnych zasad rzetelnej pracy naukowej i związanej ze stosowaniem prawa, oraz zwracając uwagę na zasady etyczne i koleżeńskie. Szczególnym przykładem aktywności tego drugiego elementu są  spotkania i wyjazdy integracyjne, np. świąteczne spotkanie opłatkowe.

 

Kontakt:
knpp.umcs.wpia@gmail.com
Facebook 
Instagram

Adres korespondencyjny:
Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS
Wydział Prawa i Administracji
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin


Opiekę merytoryczną nad organizacją sprawują:
dr Mateusz Chrzanowski

Koło wpisane jest do Rejestru Organizacji pod numerem OU/103/2014