Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących

Zarząd Organizacji:
Przewodniczący/Prezes : Mariola Twardowska
Wiceprzewodniczący/Wiceprezes: Paulina Malicka

Opiekun: dr Katarzyna Korona

Dane kontaktowe:
Facebook
E-mail organizacji: kntpr@mail.umcs.pl 

Siedziba:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki,
ul. Głęboka 43 p. 2.37, 20-612 Lublin

Numer w Rejestrze Organizacji: OU/008/2013

Cele:

 • Popularyzowanie wiedzy na temat resocjalizacji w warunkach zakładowych i wolnościowych.
 • Rozwijanie zainteresowań studentów związanych z pedagogiką resocjalizacyjną.
 • Realizacja nowatorskich pomysłów na resocjalizację - rozwijanie warsztatu metodycznego studentów poprzez praktyczne działania na terenie różnych placówek o profilu resocjalizacyjnym.
 • Propagowanie idei wykorzystania arteterapii w resocjalizacji poprzez realizację zajęć warsztatowych z różnymi grupami podopiecznych.
 • Poszerzanie wiedzy naukowej studentów i dokonywanie systematycznej ewaluacji podejmowanych działań.
 • Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym – modyfikowanie postaw i przekonań na temat osób nieprzystosowanych społecznie.
 • Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem różnego rodzaju placówek resocjalizacyjnych.
 • Czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, wystawach 
 • i innych imprezach naukowo-kulturalnych w celu wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami.

Projekty cykliczne (stałe):

 • „UMCS – profilaktycznie”- warsztaty dla młodzieży z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz arteterapii. Weryfikowanie wiedzy uczestników na temat używek i zdrowego stylu życia.
 • „Świąteczne inspiracje”- warsztaty arteterapeutyczne (skierowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych). Ich celem jest stworzenie dekoracji świątecznych, które zostaną wykorzystane do udekorowania wspólnej przestrzeni, bądź przekazane na cel charytatywny.
 • „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” – warsztaty socjoterapeutyczne dla skazanych;
 • „Aktywny tata”- projekt z zakresu arteterapii, pozwalający na podtrzymywanie więzi skazanych z dziećmi.
 • „Arteterapia z elementami dramy”- warsztaty z zakresu arteterapii (skierowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych).
 • „Twórcza resocjalizacja”- dłuższe warsztaty arteterapeutyczne (drama).
 • „Gra zespołowa”- warsztaty z zakresu socjoterapii (skierowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych).
 • „Dzień Dziecka”-    warsztaty dla skazanych. Przygotowanie paczek dla dzieci skazanych oraz spotkania rodzin, wspierający reintegrację rodzin.
 • „Koło terenowe”- wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych.
 • „Podaj łapę”- warsztaty arteterapeutyczne, mające na celu włączanie skazanych w działalność prospołeczną.
 • „Książka dla więźnia”- zbiórka książek.
 • „Sztuka w resocjalizacji i sztuka resocjalizowania”- warsztaty arteterapeutyczne (malarskie) (skierowane zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych).

Przykłady inicjatyw zrealizowanych przez Koło:

Koło Naukowe podejmuje szereg inicjatyw, z których staramy się, aby większość miała charakter cykliczny. Poniżej przedstawiamy główne obszary naszej działalności:

1) Warsztaty tematyczne, rozwijające kompetencje społeczne osadzonych:

Są okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń. Ponadto umożliwiają osadzonym zdobycie wiedzy oraz umiejętności - teoretycznych i praktycznych, które mogą sprawdzić i „przećwiczyć” przed opuszczeniem zakładu, przyczyniając się do wzrostu ich kompetencji osobowych i umożliwiając im szybszą readaptację społeczną. Okresowo zmieniani są adresaci zajęć, a działalność rozszerzana jest o kolejne placówki, sprawiając, że zasięg przedsięwzięcia został rozszerzony z lokalnego do okręgowego, odbywając się w kliku jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

 • 12.2021-05.2022 – projekt pt. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej”w pierwszej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”-przeprowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych (z elementami arteterapii) według programu autorstwa opiekuna Koła- dr Katarzyny Korony, pt. „Ja wśród innych” w 4 grupach osób skazanych w Areszcie Śledczym w Lublinie i Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.
 • 11-06.2019 – Areszt Śledczy w Lublinie- projekt ABC Metoda Arteterapii – warsztaty arteterapeutyczne.
 • 2016 – I edycja programu socjoterapeutycznego „Ja wśród innych” autorstwa opiekuna Koła (mgr Katarzyny Korony) w grupie skazanych długoterminowych z art. 148kk- studentki współprowadziły warsztaty w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.
 • 10.2015-05.2016 – program dla skazanych z art.207kk i przestępstw komunikacyjnych „Trzeźwy umysł, bezpieczna droga”- studenci prowadzili warsztaty w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

2) Organizacja konferencji naukowych, warsztatów, propagujących ideę resocjalizacji w społeczeństwie, środowisku studenckim i wybranych grupach zawodowych:

Koło naukowe dokłada wszelkich starań, aby regularnie organizować konferencje naukowe lub warsztaty. Dążymy do tego, by miały one charakter cykliczny. W trosce o ich jak najlepszą organizację staramy się pozyskiwać sponsorów zewnętrznych, bądź zachęcać do wspólnej organizacji zaprzyjaźnione placówki i środowiska. Jak zostało już wspomniane, konferencje stwarzają nam okazję do wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy o inne placówki i środowiska. Naszym głównym celem jest zmiana wizerunku osoby, która weszła w konflikt z prawem i ułatwienie jej późniejszego włączenia się w życie społeczeństwa, dlatego często towarzyszy im prezentacja prac osadzonych, wykonywanych m.in. w toku warsztatów arteterapeutycznych. Obecnie, dzięki zaangażowaniu mediów i portali społecznościowych, nasze konferencje mają zasięg ogólnopolski.

 • 2020 – „UMCS – profilaktycznie”         Studenci koła łączyli się z ośrodkiem zdalnie, zaś opiekun koordynował pracę na miejscu. Adresatami byli nieletni, skierowani do placówki przez sąd, kontynuujący naukę na poziomie szkoły średniej oraz szkoły podstawowej. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu: treningu umiejętności społecznych oraz arteterapii. Weryfikowanie wiedzy uczestników na temat używek i zdrowego stylu życia.
 • 2019 – „UMCS – co o Nas wiesz?” Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne nieletnich, połączone z quizem wiedzy odnośnie UMCS w Ok nr 2 w Świdniku.
 • 2019 – Przeprowadzenie warsztatów z zakresu socjoterapii z nieletnimi, z wykorzystaniem gier planszowych.
 • 2018 – Warsztaty pt. "Trzymaj formę" dla młodzieży z koła psychologicznego w Liceum im. Broniewskiego w Świdniku, tematyka- propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, ćwiczenia z choreoterapii.
 • 2018 – Zajęcia z mediacji- „Zajęcia wprowadzające w problematykę mediacji rówieśniczej” w SP nr 6 w Lublinie w 3 klasach siódmych oraz „Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne”.
 • 27.04.2016 - warsztaty pt. „Arteterapia w resocjalizacji” dla licealistów z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu.
 • 19-25.09.2015 - udział w XII Lubelskim Festiwalu Nauki- członkowie Koła zgłosili trzy projekty: Arteterapia z resocjalizacją, Radzę sobie z konfliktami oraz Warsztaty z rozwijania empatii. Są one skierowane głównie do uczniów lubelskich szkół, zachęcając ich nie tylko do pracy nad sobą, ale również pracy z drugim człowiekiem.
 • 23.04.2015 - warsztaty dla gimnazjalistów w Gimnazjum w Garbowie, mające za zadanie rozwijanie ich kompetencji społecznych.
 • 12.05.2014 – współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Co zamiast więzienia?”, wraz z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży- Wolontariatem Eleutheria. W trakcie trwania konferencji również były prezentowane prace osadzonych z pobliskich jednostek penitencjarnych.
 • 6-8.03.2013 – pomoc w organizacji Międzynarodowej Konferencji w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” w Areszcie Śledczym w Lublinie (projekt skierowany do dorosłych skazanych i ich dzieci).
 • 26.05.2011 Wernisaż „Sztuka zza Krat” – wystawa prac osadzonych z Aresztu Śledczego Lublinie – projekt warsztatów malarskich „Widoki na zdrowie” oraz projekt „Prezent od Taty” (osadzeni techniką decoupage ozdabiali drewniane szkatułki i przyborniki, które później wręczali swoim dzieciom).
 • 12-13.05.2011 – organizacja konferencji Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej pt. „Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń”, połączona ze zorganizowaną przez Koło wystawą pt. „Świat zza krat”. Mamy nadzieję, że podobne wystawy uda nam się organizować regularnie, pokazując w środowisku lokalnym potencjał ludzi pozbawionych wolności.
 • 21.01.2010 - konferencja naukowa: „Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych”, zrealizowana w ramach projektu „Szansa” - aktywizacja młodzieży trudnej w Ośrodkach Kuratorskich województwa lubelskiego realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem był Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną „POSTIS”. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji takich jak Sądy, Areszty Śledcze, Ośrodki Kuratorskie, Poradnie oraz środowisko akademickie – zarówno pracownicy jak i studenci.

3) Warsztaty szkoleniowe dla członków Koła, połączone z poznaniem specyfiki funkcjonowania określonych placówek resocjalizacyjnych:

Jednym z cyklicznych przedsięwzięć Koła jest również dbanie o wiedzę jego członków, aby w podejmowanych działaniach potrafili uwzględnić perspektywę osoby, z którą pracują i zweryfikować proponowane przedsięwzięcia o realia funkcjonowania poszczególnych placówek. W kolejnych latach zamierzamy rozszerzyć tą działalność, wychodząc również poza granice województwa lubelskiego. Wyjazdy organizowane są ze środków własnych Koła, jednak nie odbyłyby się bez współpracy i życzliwości personelu poszczególnych placówek.

 • 2022 – certyfikowane szkolenie pt. Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (TZA - ART) dla 3 studentek z projektu pt. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” w pierwszej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
 • 2020 – „Socjoterapia” Zajęcia socjoterapeutyczne z nieletnimi w Ośrodku Kuratorskim nr 2 w Świdniku.
 • 2016 – hospitacja ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny dom” w Wildze
 • 07.04.2016 - zwiedzanie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zapoznanie z pracą personelu, specyfiką jednostki i prowadzonymi w niej oddziaływaniami.
 • 06.04.2016 - zwiedzanie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zapoznanie z pracą personelu, specyfiką jednostki i prowadzonymi w niej oddziaływaniami.
 • 18.04.2016 – zwiedzanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie. Zapoznanie z pracą personelu, specyfiką placówki i prowadzonymi w niej oddziaływaniami.
 • 15.04.2015 – zwiedzanie Zakładu Karnego we Włodawie. Zapoznanie z pracą personelu, specyfiką jednostki i prowadzonymi w niej oddziaływaniami.
 • 20.04.2014 – zwiedzanie nowego oddziału w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W trakcie wizyty mieliśmy możliwość zapoznania z trybem przyjmowania i charakterem pracy funkcjonariuszy penitencjarnych. Mieliśmy możliwość porozmawiania z Dyrektorem ZK w Hrubieszowie, a w podzięce za gościnę przekazaliśmy zebrane na kiermaszu książki, aby zasilić bibliotekę zakładową.

4) Aktywny udział członków Koła w konferencjach naukowych- propagowanie działalności Koła, jak również samej idei resocjalizacji, działalność promocyjna:

Uczestnictwo w konferencjach, podobnie jak ich organizacja stanowi jeden z celów działalności statutowej Koła, dlatego staramy się realizować go regularnie.

 • 24.05.2014- udział w XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, gdzie członkowie naszego Koła zdobyli I miejsce za najlepsze wystąpienie w panelu.

Drzwi Otwarte i Festiwal Nauki:

 • Aktywne uczestnictwo od 2015r. – zajęcia warsztatowe z zakresu arteterapii – projekty „Arteterapia z resocjalizacją” oraz „Alkohol i narkotyki – przyjemność czy zagrożenie?”. Studenci regularnie organizują stoiska plenerowe w ramach Pikniku Naukowego.
 • 2018 –Erasmus Week – warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień.

5) Organizacja cyklicznych warsztatów z zakresu arteterapii, które stanowią przeważającą większość działalności Koła:

Oddziaływania arteterapeutyczne stanowią jeden z głównych kierunków naszej działalności. To dzięki nim nasze Koło zasłynęło w środowisku lokalnym. Specyfika samych zajęć arteterapeutycznych świetnie sprawdza się w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie sprawiając, że cieszą się one dużą popularnością. Nie tylko pozwalają uczestnikom uwierzyć w swoje możliwości, rozwinąć ich kompetencje społeczne, ale również sprzyjają odbudowie więzi rodzinnych uczestników. Najczęściej powstałe prace prezentowane były na kiermaszach, a uzyskany z nich dochód przeznaczany był na paczki dla dzieci uczestników, bądź wskazany przez nich cel charytatywny.

 • Projekt „Bombka” (od 2009) projekt skierowany do osadzonych i ich rodzin. Ma on na celu oddziaływanie terapeutyczne (arteterapia), kształtowanie umiejętności praktycznych oraz poprawę/ wzmocnienie relacji rodzinnych. We współpracy z Dyrektorem oraz wychowawcami na terenie jednostek osadzeni mają możliwość wykonania ozdobnych bombek – rękodzieło artystyczne, które następnie sprzedawane są na kiermaszu na Wydziale PiP lub oddawane na cel charytatywny, zaś dochód pozwala na zakup paczek świątecznych dla dzieci osadzonych czy wsparcie innej inicjatywy charytatywnej. Następnie organizujemy spotkanie, podczas którego uczestnicy warsztatów mają możliwość spotkać się z bliskimi i wręczyć paczki swoim pociechom.
 • Projekt „Jajko” (od 2009) – projekt skierowany do osadzonych.
  Ma on na celu oddziaływanie terapeutyczne (arteterapia) oraz kształtowanie umiejętności praktycznych poprzez wykonanie ozdób świątecznych- rękodzieło artystyczne, które następnie sprzedawane są na kiermaszu na Wydziale PiP, zaś dochód z ich sprzedaży pozwala nam wesprzeć wskazany przez uczestników cel charytatywny, np. zakup  Indeksów Akademii Przyszłości, Fundacji „Wiosna”.
 • 2022 i 2020 – Warsztaty arteterapeutyczne w Ośrodku Kuratorskim nr 2 w Świdniku (studenci uczestniczyli zdalnie), których celem było stworzenie dekoracji świątecznych do ośrodka.
 • 2019 – Areszt Śledczy w Lublinie – projekt ABC Metoda Arteterapii – warsztaty arteterapeutyczne.
 • 2019 – Warsztaty dla skazanych z Aresztu Śledczego w Lublinie pt. „Aktywny Tata”. Przygotowanie paczek dla dzieci skazanych oraz spotkania rodzin.
 • 2018 – Warsztaty z socjoterapii „Gra zespołowa” w ZK Opole Lubelskie i Schronisku dla Nieletnich w Dominowie, polegające na motywowaniu uczestników (podopiecznych placówek izolacyjnych) do funkcjonowania w zespole.
 • 2018 – Warsztaty z socjoterapii w OK nr 2 w Świdniku.
 • 2017 –Warsztaty arteterapeutyczne „Chcę Ci powiedzieć” w Areszcie Śledczym w Lublinie. Projekt rozwijający kreatywność osadzonych z wykorzystaniem technik dramowych.
 • 2018 i 2017 – warsztaty w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, rozwijające kreatywność „Podziel się emocjami”.
 • 2017 – „BAJKI OD SERCA” w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim (czerwiec- lipiec) warsztaty arteterapeutyczne, w których osadzeni przygotowywali książeczki dla dzieci niewidomych.
 • 22.03.2016 - warsztaty z młodzieżą w Ośrodku Kuratorskim nr 2 w Świdniku. Wspólne wykonywanie ozdób świątecznych – wielkanocnych baranków.

Warsztaty malarskie:

 • 2022 – warsztaty malarskie w ZK w Opolu Lubelskim i AŚ w Lublinie.
 • 2016 – warsztaty malarskie w ZK w Opolu Lubelskim.
 • 09-11.05.2011 - warsztaty malarskie w AŚ w Lublinie, z których mamy nadzieję uczynić imprezę cykliczną, gdyż spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony uczestników i personelu.

Projekt „Prezent od taty”:

 • 05-06.2011- warsztaty arteterapeutyczne dla osadzonych z AŚ w Lublinie, w toku których mieli oni możliwość przygotować prezenty dla swoich dzieci. Kolejnym etapem projektu była organizacja wspólnego spotkania, na którym mogli wręczyć przygotowane prezenty. Z uwagi na bardzo pozytywne przyjęcie projektu, planujemy go powtórzyć, nadając mu charakter cykliczny. 
 • 04.2016 (w trakcie realizacji) - projekt obejmuje zorganizowanie  szeregu warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych (z wykorzystaniem arteterapii) oraz współpracę ze szkołą podstawową.  Poza wcześniej wspomnianymi działaniami nawiązaliśmy współpracę ze szkołą, której uczniowie przygotowują listy oraz prezenty dla dzieci skazanych, którzy przebywają w warunkach izolacyjnych. Ponadto współpracując ze szkołą organizujemy przedstawienie dla dzieci. Następnie planujemy przekazać podarki dzieciom skazanych w Dniu Dziecka. Takie działania pozwolą na wzmocnienie i ocieplenie więzi osób przebywających w zakładach karnych z ich rodzinami, a w szczególności z dziećmi. Zależy nam również na przybliżeniu problemów osób pozbawionych wolności społeczeństwu.

Organizowane przedstawienia:

 • 01.06.2015; 21.06.2015 – przedstawienie pt. „Życie rodzinne widziane oczami dziecka” we współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 23 w Lubinie. Spektakle wystawiane były dla: innych uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ich celem było zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy wychowawcze i usprawnienie komunikacji dorosły- dziecko.
 • 04.2016 (w trakcie realizacji) – przedstawienie we współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 23 w Lubinie.

6) Wspomaganie działalności wybranych organizacji poprzez organizację różnego rodzaju zbiórek na cele charytatywne:

Wspomaganie inicjatyw charytatywnych ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale również ogólnoludzki. Upatrujemy w tych działaniach niezwykły potencjał, zapoczątkowując niejako podejmowanie pozytywnych inicjatyw przez naszych podopiecznych.

 • 2017 – „Książka dla więźnia” zbiórka książek do biblioteki zakładowej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Zgromadzono 320 książek