Co reguluje działalność organizacji w Uczelni?

Podstawowym dokumentem regulującym działalność Kół Naukowych i Organizacji Studenckich w Uniwersytecie jest Zarządzenie Rektora nr 47/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Jak założyć organizację?

Należy znaleźć przynajmniej 10 osób o podobnych zainteresowaniach, wymyślić nazwę organizacji oraz określić obszar działalności wraz z celami i formami ich realizacji. Te założenia i cele należy spisać w formie statutu (regulaminu) organizacji (wzorcowy statut do uzupełnienia stanowi załącznik numer 2 do Zarządzenia Rektora). Tak spisany statut, w celu weryfikacji i stwierdzenia jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, należy przesłać do sprawdzenia za pośrednictwem Biura Spraw Studenckich zespołu kół naukowych i organizacji studenckich, który mieści się w DS. Helios pok. 8, za pomocą maila – marta.wolinska@umcs.pl

Po spisaniu statutu, na zasadach w nim określonych, Organizacja wybiera ze swojego grona przedstawicieli pełniących określone w strukturze organizacji funkcje. Następnie wybrane zgodnie z przepisami statutu władze Organizacji muszą wystąpić do Dziekana lub Kierownika Podstawowej Jednostki Organizacyjnej o możliwość założenia Organizacji przy Wydziale bądź międzywydziałowo – na Uczelni, przyznanie opiekuna oraz wyznaczenie siedziby organizacji. Dokumenty do tego niezbędne stanowią załącznik numer 1 do Zarządzenia.

W chwili uzyskania akceptacji Statutu przez radców prawnych (o fakcie tym poinformowani zostaniecie przez pracownika BSS) należy dostarczyć do zespołu ds. kół naukowych i organizacji studenckich wniosek do Rektora o zarejestrowanie organizacji, czyli wypełniony przez osoby uprawnione załącznik numer 1 do Zarządzenia.

Po złożeniu wniosku i zaakceptowaniu statutu przez Radców należy już tylko oczekiwać na decyzję Rektora ws. powołania organizacji. O decyzji zostaniecie poinformowani przez pracownika BSS.

Kto może założyć organizację?

Organizację mogą założyć studenci i/lub doktoranci Uniwersytetu.

Co ze Stowarzyszeniami?

Stowarzyszenia mogą ubiegać się o możliwość działania w Uniwersytecie. W tym celu występują do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na funkcjonowanie w strukturach Uczelni. Wniosek ten to załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora.

W przypadku powołania Uczelnianego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia wymagane jest przedstawienie zgody władz stowarzyszenia ogólnopolskiego na utworzenie takiej struktury.

W przypadku ubiegania się o siedzibę lub inne wsparcie materialne Stowarzyszenie musi zawrzeć porozumienie.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są jako załączniki do Zarządzenia Rektora.

Wszelkich informacji o sposobie rejestracji oraz działalności Organizacji na terenie Uczelni udzieli pracownik BSS zespołu ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich.

Jakie są obowiązki organizacji wobec uczelni?

Organizacja współdziała z Władzami Uczelni w realizacji jej celów i zadań. Szczególnie współpracuje przy działaniach promocyjnych i edukacyjnych. Raz w roku (do 15 stycznia) organizacja ma obowiązek przedstawienia Rektorowi za pośrednictwem BSS sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności za miniony rok (sprawozdanie przyniesione w dwóch egzemplarzach z podpisami opiekuna, dziekana itp.). Sprawozdanie to należy złożyć także do Dziekana w przypadku organizacji wydziałowej. Sprawozdanie składa się na specjalnym szablonie, który stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Jeśli organizacja otrzymała środki finansowe lub materialne, musi  złożyć rozliczenie z wykorzystania tych środków – za semestr letni do 15 października i za semestr zimowy do 15 marca. Do takiego sprawozdania należy dołączyć kopie wszystkich dokumentów, na podstawie których następowało rozliczenie (tj. decyzje o przyznaniu grantu, źródło finansowania, kserokopie faktur itp.). 

W przypadku gdy organizacja nie złoży któregokolwiek ze sprawozdań, Rektor ma prawo zawiesić jej działalność.

Organizacja jest zobligowana także do bieżącego informowania Rektora za pośrednictwem BSS o zmianach następujących w organizacji, w tym w szczególności o (czy taka informacja ma być na specjalnym formularzu?):

  • zmianach statutu,
  • zmianach osobowych w organizacji, w tym przede wszystkim we władzach Organizacji,
  • zmianie opiekuna,
  • wszelkich uchwałach podjętych przez organizację.

W jaki sposób organizacja może być finansowana?

Władze Rektorskie ogłaszają Konkurs Grantowy dwa razy do roku, każdorazowo określając wysokość środków przeznaczonych na Konkurs.

Wnioski o przyznanie dofinansowania składane są w Biurze Spraw Studenckichw następujących terminach:

  • do 30 czerwca na projekty realizowane w semestrze zimowym,
  • do 30 stycznia na realizację projektów w semestrze letnim.

Samorząd Studentów organizuje Konkurs Grantowy Samorządu Studentów. O wysokości środków oraz terminie ich przeprowadzenia informuje za pośrednictwem strony internetowej (adres www).

Władze Wydziału mogą przeznaczyć środki finansowe na działalność kół naukowych i organizacji studenckich funkcjonujących na wydziale. Sposób i tryb przyznawania tych środków określa dziekan w porozumieniu z Radą Wydziałową Samorządu Studentów i podaje do wiadomości organizacjom.

Organizacje mogą pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania. Należą do nich w szczególności środki pochodzące z wpłat uczestników realizowanego zadania (np. opłaty konferencyjne, wpływy z biletów), środki sponsorskie, darowizny, czy dotacja celowa pochodząca z MNiSW. Każdorazowe pozyskiwanie środków zewnętrznych wymaga zgody Dziekana lub Rektora.

Organizacja nie może zawierać umów. W celu zawarcia umowy wymagane jest uzyskanie zgody Dziekana lub Rektora.

Masz pytanie?
Napisz: e-mail - patrycja.palczynska@umcs.pl