Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS

Koło Zarządzania i Marketingu UMCS jest jednym z najdłużej działających kół naukowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tworzone jest przez studentów z różnych kierunków studiów, których łączy: ambicja, chęć rozwoju osobistego i zdobywania nowych przydatnych umiejętności (w szczególności organizatorskich), wspólne zainteresowania, ale także motywacja do zgłębiania wiedzy z dziedziny zarządzania oraz marketingu.

Głównym celem działalności KNZiM jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy z dziedziny zarządzania i szeroko pojętego marketingu. Aby zrealizować ten cel:

➢     Organizujemy konferencje naukowe, szkolenia, debaty, wykłady, warsztaty skierowane do studentów i absolwentów interesujących się tematyką zarządzania i marketingu;

➢     Współpracujemy z różnymi firmami, ambasadorami ale także funkcjonującymi równolegle kołami naukowymi czy samorządem studentów;

➢     Reprezentujemy uczelnie na różnych zewnętrznych konferencjach czy festiwalach naukowych;

➢     Wykorzystując możliwości mediów społecznościowych  - Przekazujemy informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń oraz tworzymy treści tematyczne dbając o odpowiedni poziom wartości merytorycznej;

➢     Obserwujemy i uważnie słuchamy studentów, organizując wydarzenia odpowiadające zgłaszanym przez nich potrzebom;

➢     Dbamy o budowanie przyjaznej atmosfery pobudzającej do kreatywności  oraz efektywnej i skutecznej pracy zespołowej .

Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy wiele ciekawych i przydatnych projektów, które cieszyły i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony naszych ale i innych studentów. Takich jak: GOAL (Generation of Active Leaders Ogólnopolska Konferencja Naukowa), Spotkanie na temat “Form prowadzenia działalności gospodarczej” z dr Sławomirem Mentzenem, spotkanie eksperckie z Wojciechem Leśniewskim, dyrektorem Santader Universidades dotyczące "Społecznej odpowiedzialności biznesu" i wiele innych.

Obecnie do cyklicznie realizowanych projektów należą:

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Marketing XXI wieku”- realizowana nieprzerwanie od 2017 roku. Przybierała formę zarówno stacjonarną jak i zdalną. Na konferencji poruszane są obszary z zakresu: współczesnych narzędzi marketingowych, nowoczesnych kanałów marketingu, marketingu w social mediach, reklamy i nowoczesnych form komunikacji marketingowej, zarządzania marką, zachowań konsumentów na rynku, innowacji w marketingu, współczesnych problemów marketingowych.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Social Media Marketing - zrealizowana po raz pierwszy w 2021 roku w formule zdalnej co nie przeszkodziło by w następnym roku otrzymać rekordową ilość zgłoszeń. Na konferencji poruszane są obszary z zakresu: szeroko pojętej tematyki Social Mediów, marketingu w Social Mediach, roli Social Mediów w biznesie, reklamy i nowoczesnych form komunikacji, innowacji w Social Mediach , czy wykorzystywania Social Mediów w Public Relations.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi- konferencja naukowa organizowana z Kołem Naukowym Wiedzy i Jakości zakończona wydaniem monografii pokonferencyjnej. Na konferencji poruszane są zagadnienia związane z: innowacjami w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Innowacjami w sferze IT w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi w obliczu przemysłu 4.0, Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi w systemie zarządzania jakością współczesnych organizacji, Zarządzaniem kapitałem intelektualnym w organizacjach 4.0, wyzwaniami Zarządzania Zasobami Ludzkimi (w okresie covidowym i przed pandemicznym), wyzwaniami menedżerów w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi (przed i w okresie pandemicznym), wyzwaniami w zarządzaniu wiedzą we współczesnych organizacjach, rolą i sylwetką Menedżera na miarę  XXI wieku.

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/10
20-031 Lublin

Kontakt:
E-mail: knzim.umcs2020@gmail.com
Facebook
Instagram

Opiekun: 
dr hab. Radosław Mącik prof. nazdw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/043/2013

 

ENG

The Management and Marketing Circle of the Maria Curie Sklodowska University of Lublin is one of the longest scientific circles established at the Faculty of Economics of the Maria Curie Sklodowska University in Lublin. It is formed by students from different fields of study, who are united by: ambition, desire for personal development and acquiring new useful skills (especially organizational), common interests, but also motivation to explore knowledge in the field of management and marketing.

The main goal of the KNZiM is to popularize and deepen knowledge in the field of management and marketing in the broadest sense. To achieve this goal:

➢     We organize scientific conferences, training courses, debates, lectures, workshops aimed at students and graduates interested in management and marketing;

➢     We cooperate with various companies, ambassadors, but also parallel functioning scientific circles and student’s government;

➢     We represent universities at various external conferences or science festivals;

➢     Using the possibilities of social media - We provide information on major events and create thematic content, making sure that content is of the highest value;

➢     We observe and listen carefully to students, organizing events that meet their needs;

➢     We take care to build a friendly atmosphere that stimulates creativity and effective, efficient teamwork .

Over the years, we have implemented many interesting and useful projects that have been and continue to be very popular with our but also other students, such as GOAL (Generation of Active Leaders National Scientific Conference), Meeting on “forms of business” with Dr. Slawomir Mentzen, Expert meeting with Wojciech Lesniewski, director of Santader Universidades on "Corporate Social Responsibility and many others.

Currently, cyclical projects include:

➢     The National Scientific Conference "Marketing of the 21st Century"-conducted continuously since 2017. It has taken both stationary and remote form. The conference covers areas in the field of: modern marketing tools, modern marketing channels, social media marketing, advertising and modern forms of marketing communication, brand management, consumer behavior in the market, innovation in marketing, modern marketing problems.

➢     The National Scientific Conference "Social Media Marketing"- implemented for the first time in 2021 in a remote format, which did not prevent it from receiving a record number of applications the following year. The conference covers the following areas: the broad subject of Social Media, marketing in Social Media, , the role of Social Media in business, advertising and modern forms of communication, innovation in Social Media , or the use of Social Media in Public Relations.

➢     National Scientific Conference Challenges in Human Resource Management- a scientific conference organized with the Scientific Circle of Knowledge and Quality concluded with the publication of a post-conference monograph. The conference addresses issues related to: innovations in Human Resource Management, innovations in the IT sphere in Human Resource Management in the face of Industry 4.0, Human Resource Management in the quality management system of modern organizations, Intellectual Capital Management in organizations 4. 0, the challenges of Human Resource Management (in the covid and pre-pandemic period), the challenges of managers in Human Resource Management (before and during the pandemic period), the challenges in knowledge management in modern organizations, the role and silhouette of the Manager for the 21st century.

Organization Headquarters:
Faculty of Economics, UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/10
20-031 Lublin

Contact:
E-mail: knzim.umcs2020@gmail.com
Facebook
Instagram

Supervisor:

dr hab. Radosław Mącik prof. nazdw. UMCS

Circle entered in the Register of Organizations under number OU/043/2013