Weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 61/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji weryfikacji przez UMCS osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz.U. 2018, poz. 405) informujemy, że w Uczelni wprowadzony został obowiązek weryfikacji studentów, doktorantów, pracowników (o ile podejmują działania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Osobą małoletnią w rozumieniu polskiego prawa cywilnego jest osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego.

Z uwagi na fakt, iż spora część organizacji studenckich/doktoranckich kieruje swoje projekty i wydarzenia bezpośrednio do uczniów szkół, tj. osób małoletnich zachodzi konieczność zweryfikowania w ww. Rejestrze wszystkich członków organizacji, którzy będą podczas realizacji tych projektów mieć styczność z małoletnimi. Weryfikacji takiej będzie dokonywać  Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów→Biuro Spraw Studenckich, po uprzednim otrzymaniu od Opiekuna bądź Przewodniczącego organizacji  listy studentów podlegających takiej weryfikacji.
Weryfikacja w Rejestrze jest obowiązkowa, bez jej przeprowadzenia nie jest możliwe dopuszczenie studentów do uczestnictwa w wydarzeniach/projektach, w których biora udział osoby małoletnie.

Listę należy sporządzić na odpowiednim Formularzu danych i przesłać najpóźniej na 14 dni przed planowanym wydarzeniem. Plik o nazwie "Formularz danych do weryfikacji- organizacje" znajduje się w załączeniu.
UWAGA! W przypadku numeru PESEL rozpoczynającego się od cyfry "0" należy wstawić przed całym numerem PESEL apostrof " ' ", w przeciwnym razie excel automatycznie usunie "0" z numeru PESEL i ostatecznie będzie on wyświetlał się w sposób niepoprawny. Przykładowo: dla numeru PESEL 0123456789 do pliku należy wprowadzić  '0123456789.

Każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji danego projektu/wydarzenia z udziałem małoletnich, lista studentów do weryfikacji powinna zostać przesłana:

  • w wersji elektronicznej na adres marta.wolinska@umcs.pl oraz
  • w wersji papierowej z podpisem Opiekuna lub Przewodniczącego organizacji  na adres: Biuro Spraw Studenckich DS. Helios, Marta Wolińska, ul. Czwartaków 13 p. 8, 20-045 Lublin (ewentualnie skan podpisanego dokumentu wysłany pocztą elektroniczną).

WAŻNE: Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłanych danych osobowych listy w wersji elektronicznej powinny być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznej skrzynki mailowej (w domenie umcs.pl). Jeżeli natomiast dana organizacja nie posiada adresu mailowego w domenie umcs.pl i korzysta z domeny komercyjnej (np. gmail, wp, onet) listę taką przed wysłaniem należy odpowiednio zabezpieczyć hasłem.
Podpowiedź, w jaki sposób założyć adres e-mail w domenie umcs.pl

Uwaga! W sytuacji, gdy dany członek Organizacji w bieżącym roku akademickim cyklicznie bierze udział w projektach/wydarzeniach skierowanych do osób małoletnich, weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym będzie on podlegał w danym semestrze jednorazowo, przed rozpoczęciem pierwszego wydarzenia/projektu z udziałem osób małoletnich.
Należy również podkreślić, iż nie możemy zweryfikować w Rejestrze wszystkich członków danej Organizacji „z góry”. Weryfikacji należy dokonywać wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność, a więc w momencie gdy dana grupa studentów organizuje projekt/wydarzenie z udziałem osób małoletnich.

Odpowiedzialność za zgłoszenie do weryfikacji studentów mających styczność z osobami małoletnimi podczas realizacji zaplanowanych projektów spoczywa na Opiekunie i Przewodniczącym organizacji, dlatego też zwracamy się z prośbą o regularne i terminowe przesyłanie list studentów do weryfikacji w Rejestrze.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro Spraw Studenckich
DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 8, 20-036 Lublin

Marta Wolińska
tel. (81) 537-58-79
marta.wolinska@mail.umcs.pl