Weryfikacja w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 61/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji weryfikacji przez UMCS osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz zapisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz.U. 2018, poz. 405) informujemy, że w Uczelni wprowadzony został obowiązek weryfikacji studentów, doktorantów, pracowników (o ile podejmują działania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Osobą małoletnią w rozumieniu polskiego prawa cywilnego jest osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego.

Z uwagi na fakt, iż spora część organizacji studenckich/doktoranckich kieruje swoje projekty i wydarzenia bezpośrednio do uczniów szkół, tj. osób małoletnich zachodzi konieczność zweryfikowania w ww. Rejestrze wszystkich członków organizacji, którzy będą podczas realizacji tych projektów mieć styczność z małoletnimi. Weryfikacji takiej będzie dokonywać  Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów→Biuro Spraw Studenckich, po uprzednim otrzymaniu od Opiekuna bądź Przewodniczącego organizacji  listy studentów podlegających takiej weryfikacji.
Weryfikacja w Rejestrze jest obowiązkowa, bez jej przeprowadzenia nie jest możliwe dopuszczenie studentów do uczestnictwa w wydarzeniach/projektach, w których biora udział osoby małoletnie.

Listę należy sporządzić na odpowiednim Formularzu danych i przesłać najpóźniej na 14 dni przed planowanym wydarzeniem. Plik o nazwie "Formularz danych do weryfikacji (zapytanie masowe)- organizacje" znajduje się w załączeniu.

UWAGA! Nie ma już konieczności wstawiania w pliku  apostrofu " ' " przed numerem PESEL rozpoczynającycm się od cyfry "0". Nowa wersja pliku zawiera odpowiednie ustawienia, które pozwalają na wyświetlanie pełnego numeru PESEL rozpoczynającego się od cyfry "0".
Dla ułatwienia poniżej ewentualna wskazówka w jaki sposób sformatować plik, by numer PESEL był w nim w całości widoczny:
1. należy zaznaczyć kolumnę z numerami PESEL,
2. prawym klawiszem myszy wybrać "formatuj komórki",
3. w pierwszej zakładce "liczby" wybrać kategorię "specjalne",
4. po prawej stronie widoku w "typie" zaznaczyć "numer PESEL",
5. zmianę zatwierdzić klawiszem "OK".

Każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji danego projektu/wydarzenia z udziałem małoletnich, lista studentów do weryfikacji powinna zostać przesłana:

  • w wersji elektronicznej na adres robert.englot@mail.umcs.pl oraz
  • w wersji papierowej z podpisem Opiekuna lub Przewodniczącego organizacji  na adres: Biuro Spraw Studenckich DS. Helios, Robert Englot, ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin (ewentualnie skan podpisanego dokumentu wysłany pocztą elektroniczną).

WAŻNE: Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłanych danych osobowych listy w wersji elektronicznej powinny być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznej skrzynki mailowej (w domenie umcs.pl). Jeżeli natomiast dana organizacja nie posiada adresu mailowego w domenie umcs.pl i korzysta z domeny komercyjnej (np. gmail, wp, onet) listę taką przed wysłaniem należy odpowiednio zabezpieczyć hasłem.
Podpowiedź, w jaki sposób założyć adres e-mail w domenie umcs.pl

Uwaga! W sytuacji, gdy dany członek Organizacji w bieżącym roku akademickim cyklicznie bierze udział w projektach/wydarzeniach skierowanych do osób małoletnich, weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym będzie on podlegał w danym semestrze jednorazowo, przed rozpoczęciem pierwszego wydarzenia/projektu z udziałem osób małoletnich.
Należy również podkreślić, iż nie możemy zweryfikować w Rejestrze wszystkich członków danej Organizacji „z góry”. Weryfikacji należy dokonywać wyłącznie w sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność, a więc w momencie gdy dana grupa studentów organizuje projekt/wydarzenie z udziałem osób małoletnich.

Odpowiedzialność za zgłoszenie do weryfikacji studentów mających styczność z osobami małoletnimi podczas realizacji zaplanowanych projektów spoczywa na Opiekunie i Przewodniczącym organizacji, dlatego też zwracamy się z prośbą o regularne i terminowe przesyłanie list studentów do weryfikacji w Rejestrze.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro Spraw Studenckich
DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 5, 20-036 Lublin

Robert Englot
tel. (81) 533 86 27
robert.englot@mail.umcs.pl