Koło Naukowe Anglistów UMCS

Cele:

  • popularyzowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, twórczą i samokształceniową pośród studentów,
  • integracja i stymulowanie rozwoju na płaszczyźnie środowiska akademickiego i poszerzanie wiedzy i zainteresowań Członków Koła z dziedziny kultury krajów anglojęzycznych oraz językoznawstwa i literaturoznawstwa neofilologicznego.

Projekty: 

Siedziba Organizacji
Wydział Filologiczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

Kontakt:
kna@mail.umcs.pl
anglista.umcs@gmail.com
Facebook
strona www

Opieka merytoryczna:
dr Anna Bendrat 
mgr Katarzyna Góral

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/049/2013