Grant Władz Rektorskich

Władze Rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeznaczają środki finansowe na realizację projektów/ wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie/doktoranckie zarejestrowane w strukturach UMCS.
Organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie dotyczące w szczególności: prowadzonych badań naukowych i organizacji/udziału w konferencjach naukowych, a także szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, zawodów i wystaw.

Konkurs Grantowy Władz Rektorskich ogłaszany jest 1 raz w danym roku kalendarzowym w terminie do 30 listopada każdego roku i dotyczy projektów/wydarzeń realizowanych w kolejnym roku kalendarzowym. Złożone wnioski będą podlegały dwuetapowej weryfikacji: w pierwszym etapie wnioski będą podlegały ocenie merytorycznej, natomiast w drugim etapie wnioski zostaną ocenione pod kątem formalnym.
Ostateczne wyniki Konkursu ogłaszane będą rokrocznie w terminie do 20 stycznia. Organizacje będą mogły rozpocząć realizację swoich projektów od momentu publikacji wyników Konkursu, natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu danego roku kalendarzowego, by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w grudniowych komunikatach Kwestury UMCS.

Łączna alokacja środków w Konkursie planowanym do realizacji w 2023 r. wynosić będzie 50 tys. zł (nie ma określonej kwoty minimalnej ani maksymalnej dla 1 wniosku). 

  1. Komunikat dotyczący uruchomienia nowej edycji konkursowej publikowany będzie m.in. w aktualnościach serwisu umcs.pl, na grupie FB Organizacje Uczelniane UMCS, ale też przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych w UMCS organizacji.
  2. Co do zasady wniosek grantowy powinien być złożony w dwóch wersjach: oryginału w wersji papierowej oraz skanu oryginału przesłanego mailowo. Informacje na temat ewentualnej zmiany formy składania wniosków konkursowych będą każdorazowo zamieszczane w ogłoszeniu dotyczących uruchomienia nowej edycji konkursowej.
  3. Miejsce składania wniosków: Biuro Spraw Studenckich: Patrycja Pałczyńska, DS Helios ul. Czwartaków 13 pok. 6.
  4. UWAGA! Nowe numery rozliczeniowe Konkursu Grantowego Władz Rektorskich (od roku kalendarzowego 2022):
    ZLEC: 502184080000
    ZFIN: 00000140
  5. Dysponentem środków w Konkursie Grantowym Władz Rektorskich jest Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska.