Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został opracowany Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich skierowany do wszystkich organizacji studenckich/doktoranckich funkcjonujących w jego strukturach.

Bardzo dziękujemy zarówno członkom poszczególnych organizacji, jak i ich Opiekunom za wszystkie zgłaszane prośby i postulaty, zarówno te dotyczące samych zapisów Regulaminu jak i łącznej kwoty alokacji konkursu. Władze Uczelni starały się je wszystkie uwzględnić, a sam Regulamin zbudować w taki sposób, by umożliwić organizacjom funkcjonującym w strukturach UMCS pozyskanie znacznie większych funduszy na prowadzone badania naukowe czy realizację zaplanowanych projektów/wydarzeń. Biorąc pod uwagę wszystkie zgłaszane potrzeby, ale również mając na uwadze ułatwienie organizacjom wydatkowania otrzymanych środków została podjęta decyzja m.in. o zmianie formuły konkursu ograniczając go do jednego dużego konkursu ogłaszanego raz do roku w terminie do 30 listopada, a tym samym wydłużając okres jego realizacji do pełnego roku kalendarzowego bez podziału na semestry akademickie. Takie rozwiązanie pozwoli na większą elastyczność przy realizacji poszczególnych zadań projektowych, ale również ograniczy formalności sprawozdawcze po zrealizowanym projekcie do bezwzględnego minimum.

Najważniejsze informacje:

Konkurs Grantowy będzie ogłaszany raz do roku w terminie do 30 listopada. Łączna alokacja środków w Konkursie planowanym do realizacji w 2022 r. wynosić będzie 50 tys. zł (nie ma określonej kwoty minimalnej ani maksymalnej dla 1 wniosku). Termin naboru wniosków zostanie podany do wiadomości publicznej po rozpoczęciu roku akademickiego 2021/22.

Złożone wnioski będą podlegały dwuetapowej weryfikacji:

  1. w pierwszym etapie wnioski będą podlegały ocenie merytorycznej
  2. w drugim etapie wnioski zostaną ocenione pod kątem formalnym.

Ostateczne wyniki Konkursu ogłaszane będą rokrocznie w terminie do 20 stycznia. Organizacje będą mogły rozpocząć realizację swoich projektów od momentu publikacji wyników Konkursu, natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu danego roku kalendarzowego, by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w grudniowych komunikatach Kwestury UMCS.

Szczegóły dotyczące wnioskowania o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Władz Rektorskich znajdują się w załączonym Regulaminie, zmienione zostały również załączniki do Regulaminu, tj. wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór sprawozdania finansowego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączoną dokumentacją, by w chwili ogłoszenia nowej edycji konkursowej poszczególne organizacje mogły skupić się już wyłącznie nad przygotowaniem swoich wniosków projektowych.

W przypadku dodatkowych pytań oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy o kontakt bezpośrednio z Biurem Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tj. z Panią Martą Wolińską: tel. (81) 537-58-79, e-mail: marta.wolinska@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Zarządzenie nr 59/2021 JM Rektora z 24.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Grantowego Władz Rektorskich

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2021