Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Chrzanowski

dr Mateusz Chrzanowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Telefon
(0-81) 537-51-46
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


e-mail: mateusz.chrzanowski@mail.umcs.pl


poniedziałek: 13:00-14:00


MS Teams - kod do zespołu: o9qxwzd (po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez e-mail).wtorek: 18:00-19:00


Budynek Wydziału Prawa i Administracji, pom. 205 (Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5)


 


Ze względu na stan epidemiczny zalecam kontakt zdalny. 


 


 


 

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikował kilkanaście artykułów oraz jest współredaktorem kilku publikacji zbiorowych, uczestniczył w ponad trzydziestu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych. Aktualnie jest członkiem organizacji: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Parlamentaryzmu oraz Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, w ostatniej pełni funkcję wiceprezesa.


Ogłoszenia

Ustrój polityczny państwa – zagadnienia

 • Pojęcie i funkcje zasad naczelnych ustroju,
 • Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP,
 • Zasada suwerenności – pojęcie i cechy władzy suwerennej,
 • Suwerenność narodu w Konstytucji RP,
 • Zasada suwerenności narodu z perspektywy przynależności Rzeczypospolitej Polskiej do UE,
 • Modele realizacji suwerenności,
 • Demokracja bezpośrednia i jej formy,
 • Referendum – pojęcie, istota, rodzaje (m.in. podstawa prawna, przedmiot, podmiot, procedura, charakter),
 • Inicjatywa ludowa – pojęcie, rodzaje, podstawa prawna,
 • Konsultacje społeczne – pojęcie, rodzaje, podstawa prawna,
 • Lobbing – pojęcie, istota, podstawa prawna,
 • Demokracja przedstawicielska,
 • Prawo wyborcze – pojęcie, zasady,
 • Status prawny parlamentarzysty,
 • Mandat – pojęcie, rodzaje, okres trwania i wygaśnięcie,
 • Immunitet – pojęcie, rodzaje i jego cechy,
 • Nietykalność parlamentarzysty i jej wyłączenie,
 • Incompatibilitas,
 • Prawa i obowiązki parlamentarzysty,
 • Odpowiedzialność parlamentarzysty,
 • Zasada trójpodziału władzy (m.in.  geneza wg: J. Locka, Monteskiusza, współczesne założenia),
 • Podział władzy a równowaga władz,
 • System rządów – pojęcie, modele,
 • System parlamentarno-gabinetowy,
 • Model westminsterski,
 • Model kanclerski,
 • System prezydencki,
 • Model semiprezydencki,
 • Ewolucja podziału władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1997,
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego – geneza, istota, podstawa prawna,
 • Formalne państwo prawne,
 • Materialne państwo prawne,
 • Konstytucjonalizm,
 • Legalizm,
 • Zasada poprawnej legislacji,
 • Stosowanie przepisów Konstytucji RP,
 • Ochrona Konstytucji RP,
 • System gwarancji praw i wolności jednostki,
 • Prawo do sądu,
 • Prawo do skargi konstytucyjnej,
 • Prawo do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Zasada pluralizmu politycznego – podstawowe komponenty, podstawa prawna,
 • Tryby tworzenia partii politycznych,
 • Istota trybu rejestracyjnego,
 • Kontrola celów działalności partii politycznych,
 • Zasada republikańskiej formy rządów – ogólna charakterystyka, podstawa prawna,
 • Zasada dobra wspólnego – ogólna charakterystyka, podstawa prawna,
 • Konstytucyjne obowiązki obywateli wobec państwa,
 • Zasada społecznej gospodarki rynkowej – podstawowe komponenty, podstawa prawna,
 • Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia,
 • Zasada decentralizacji władzy publicznej – podstawowe komponenty, podstawa prawna,
 • Zasada samorządu terytorialnego – istota, podstawa prawna.

 

 ***********************************************************************

 

Wykłady z przedmiotu Konstytucyjne aspekty tworzenia prawa będą odbywać się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

 

Na potrzeby zajęć został utworzony Zespół, do którego należy dołączyć.

Kod do Zespołu: ese73m0

 

Zasady logowania do Microsoft Teams:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,20516,1.lhtm

 

 

Przykładowe pytania zaliczeniowe:

Co jest najwyższym prawem w Rzeczypospolitej?

Ile jest czytań projektów ustaw w Senacie?

Co jest warunkiem wejścia w życie ustawy?

Czym jest zawodowa działalność lobbingowa?

W jaki sposób ogłasza się akty normatywne?

Jakie są wymogi dotyczące projektu ustawy przedstawionej Sejmowi przez obywateli?

Jakich spraw nie może dotyczyć pilny projekt ustawy?

W jaki sposób wykonuje swoje zadania Rada Legislacyjna?

Jak zbudowana jest ustawa?

Co jest podstawową jednostką redakcyjną rozporządzenia?

Kto zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw RP?

W jakiej formie następuje ogłoszenie tekstu jednolitego?

Co określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych?

Kto prostuje błędy w tekstach ustaw?

Kiedy przeprowadzane jest wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy?