Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Kołodyńska

dr hab. Dorota Kołodyńska
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
WYDZIAŁ CHEMII, ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ
Funkcje
Kierownik Zakładu, Prodziekan
Telefon
+48 81 537 57 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

sem. zimowy 2018/19 śr. 8-9.30, Mała Chemia, pok.33

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, pok.33
20-031 Lublin

O sobie

W 1995  ukończyłam studia na kierunku Chemia, sp. Chemia podstawowa i stosowana. Od tego też roku naukowo i zawodowo związana jestem z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 roku obroniłam doktorat pt. Badania nad separacją kompleksów pierwiastków ziem rzadkich z kwasami aminopolikarboksylowymi na anionitach. W 2012 roku na podstawie rozprawy pt. Badania procesu sorpcji kompleksów metali ciężkich z czynnikami kompleksującymi nowej generacji na jonitach i sorbentach różnego typu uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność: chemia nieorganiczna.

W latach 2012-2016 pełniłam funkcję prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą, byłam członkiem Senatu UMCS.

Obecnie jestem prodziekanem ds. Dydaktyki, a od 1 października 2016 roku kierownikiem Zakładu Chemii Nieorganicznej.


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Moje zainteresowania naukowe związane są z chromatografią jonowymienną pierwiastków d- i f-elektronowych, metodami rozdzielenia związków nieorganicznych, usuwaniem jonów metali z wód i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem biodegradowalnych czynników kompleksujących oraz modyfikowanych biowęgli i sorbentów hybrydowych.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych, 8 rozdziałów w książkach, 200 doniesień konferencyjnych.

Od 2013 roku przewodniczę Ogólnopolskiej Konferencji Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie. Konferencja ta jest organizowana przez Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Jej współorganizatorem jest Koło Naukowe Bioaktywni.

Nagrody zespołowe Rektora UMCS I° w latach 2010-2017 r.