Konkurs Grantowy Samorządu Studentów (wnioski do 31.10.)

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu konkursu grantowego. Pula środków to 15.000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie oraz koła naukowe/uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez Rektora.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu. Wnioski należy składać w dniach 17-31 października 2019 r. w  Biurze Spraw Studenckich - DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pokój nr 8 – u p. Marty Wolińskiej.

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów  oraz w załączeniu.

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS w oparciu o projekt podziału przedstawiony przez komisję grantową. Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dotacji, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

W miarę możliwości prosimy o wykorzystanie otrzymanych z dofinansowania środków i rozliczenie faktur/innych dokumentów finansowych w Kwesturze do połowy grudnia br.

Sprawozdanie finansowe z realizacji grantu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r. w Biurze Spraw Studenckich - DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pokój nr 8 – u p. Marty Wolińskiej.


Kinga Włodarczyk
Przewodnicząca Parlamentu Studentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    16 października 2019