Konkurs Grantowy Samorządu Studentów - 2021

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu konkursu grantowego, na który została przeznaczona kwota 35.000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Rady Wydziałowe Samorządu Studentów, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie, zrzeszone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wnioski należy składać w dniach 21 czerwca – 5 lipca 2021 r. w Biurze Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina, Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin – p. Wiktor Rysak, w godzinach 8:30 - 15:00.

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów.

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS, w oparciu o projekt podziału przygotowany przez Komisję Grantową.

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona Komisja Grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także, jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków, Komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dofinansowania, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie ich na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Grantowej - Dawida Kobylańskiego dawid.kobylanski@umcs.pl.

    Aktualności

    Autor
    Wiktor Rysak
    Data dodania
    18 czerwca 2021