Konkurs Grantowy Władz Rektorskich na rok 2023

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszają Konkurs Grantowy Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich - edycja na rok 2023.

Władze Rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przeznaczają pulę 50,000 zł na realizację projektów/wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym, organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie/doktoranckie zarejestrowane przy UMCS. Organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie dotyczące w szczególności: prowadzonych badań naukowych i organizacji/udziału w konferencjach naukowych, a także szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, zawodów i wystaw.

Zarządzeniem JM Rektora Nr 102/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. został wprowadzony nowy Regulamin Konkursu Grantowego Władz Rektorskich. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i przygotowanie wniosków grantowych zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Integralną częścią wniosku jest kosztorys projektu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wnioski złożone na innych wzorach nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków:

do 14 grudnia 2022 r.

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski grantowe na rok 2023, zawierające wszystkie wymagane podpisy, powinny być złożone wraz z kosztorysem, w 2 wersjach:

1) oryginał wniosku w wersji papierowej - należy przesłać Pocztą Polską bądź za pośrednictwem Kancelarii UMCS* z dopiskiem "Grant Rektora 2023" na adres:

Biuro Spraw Studenckich – Patrycja Pałczyńska
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-036 Lublin

2) skan oryginału wniosku - należy wysłać mailowo na adres: organizacje@mail.umcs.pl

Wniosek uznaje się za złożony tylko w przypadku jego wpłynięcia do Biura Spraw Studenckich w obu wskazanych powyżej formach.

Ocena wniosków:

Złożone wnioski, w pierwszej kolejności sprawdzane są pod kątem formalnym, a następnie pod kątem merytorycznym. Wnioski odrzucone na etapie oceny formalnej nie zostają poddane dalszej ocenie.  Z kolei wnioski spełniające wymogi formalne, Komisja Granowa poddaje dalszej ocenie zwracając uwagę przede wszystkim na aspekt naukowo-badawczy projektu, ale również m.in. na atrakcyjność projektu dla danej grupy docelowej, realizację zamierzonych celów, innowacyjność i kreatywność podejmowanych działań, kosztochłonność projektu oraz możliwość pozyskania przez organizację dodatkowych środków z innych źródeł. Ostateczne wyniki Konkursu po złożeniu sprawozdań z działalności za rok 2022 zostaną podane do 20 stycznia 2023 r.

Realizacja grantu:

Organizacje mogą rozpocząć realizację swoich projektów w momencie publikacji ostatecznych wyników Konkursu, tj. po 20 stycznia 2023 r., natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej na początku w grudnia 2023 r., by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w komunikatach Kwestury UMCS. Na stronie Organizacji studenckich UMCS znajdują się pomocne instrukcje dotyczące wydatkowania środków grantowych i związanych z tym procedur formalnych.

Sprawozdania:

Każda organizacja, która otrzyma dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Władz Rektorskich, zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego z wykorzystanych środków w terminie do 15 stycznia 2024 r. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do ww. Zarządzenia.

Złożenie sprawozdania jest obligatoryjne dla każdej organizacji, która otrzymała dofinansowanie, również w przypadku niewykorzystania środków przez daną organizację.

Do sprawozdania należy dołączyć kopie dokumentów finansowych takich jak: faktury, rachunki, wnioski o zamówienie publiczne, zamówienia, RW z magazynu itd.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Patrycja Pałczyńska
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
e-mail: organizacje@mail.umcs.pl

*Wiążącą datą wpływu jest data stempla pocztowego bądź data wpływu do Kancelarii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2022