Konkurs Grantowy Samorządu Studentów UMCS

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu Konkursu Grantowego, na który została przeznaczona kwota 15.000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpisane do Rejestru Organizacji prowadzonego przez Rektora.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu.

Wnioski należy składać w dniach 3-18 listopada 2016r. w Biurze Spraw Studenckich:
Dom Studencki Helios
ul. Czwartaków 13, p.8
p. Marta Wolińska

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są poniżej w załączniku oraz na stronie Samorządu Studentów.

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS w oparciu o projekt podziału przedstawiony przez komisję grantową.

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie lub sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dotacji, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    4 listopada 2016