Koła naukowe

Studenci, czterech głównych kierunków studiów realizowanych na WNoZiGP, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych w następujących kołach naukowych:

Każde Koło ma swego opiekuna naukowego. Celem działalności ww. kół naukowych jest poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, rozwijanie zainteresowań naukowych, zapoznanie studentów ze specyfiką prac badawczych poszczególnych jednostek naukowych, stwarzanie możliwości samodzielnego wykonywania prac naukowych, publikacje i prezentacje wyników badań, nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem społecznym regionu, integrowanie więzi studenckich, rozwijanie idei pracy w zespole itp. Realizacja celów dokonuje się poprzez organizowanie badań, obozów naukowych, wycieczek, gromadzenie danych o środowisku przyrodniczym regionu, wymianę studentów z innymi uniwersytetami, organizowanie konkursów, szkoleń, spotkań z odczytami wygłaszanymi zarówno przez studentów, jak i zaproszonych gości.