Koła naukowe

Studenci geografii oraz turystyki i rekreacji mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych w dwu istniejących przy Instytucie kołach naukowych:

Każde Koło ma swego opiekuna naukowego. Celem obu Kół Naukowych jest poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, rozwijanie zainteresowań naukowych, zapoznanie studentów ze specyfiką prac badawczych poszczególnych jednostek naukowych, stwarzanie możliwości samodzielnego wykonywania prac naukowych, publikacje i prezentacje wyników badań, nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem społecznym regionu, integrowanie więzi studenckich, rozwijanie idei pracy w zespole itp. Realizacja celów dokonuje się poprzez organizowanie badań, obozów naukowych, wycieczek, gromadzenie danych o środowisku przyrodniczym regionu, wymianę studentów z innymi uniwersytetami, organizowanie konkursów, szkoleń, spotkań z odczytami wygłaszanymi zarówno przez studentów, jak i zaproszonych gości. Przykładem ich popularyzatorskiej działalności jest organizacja cyklicznej imprezy pod nazwą "Tydzień Geografa", a w 2008 r. – aktywny udział w obchodach „Międzynarodowego Roku Planeta Ziemia”, realizowanych w INoZ UMCS.