GEOGRAFIA I stopień

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarne (profil ogólnoakademicki) i trwają 3 lata. Studia I stopnia dają studentowi spójną wiedzę o różnych komponentach środowiska geograficznego, zapoznają z podstawami warsztatu badawczego, w tym samodzielnej pracy terenowej, laboratoryjnej, wykonywania pomiarów, obserwacji, wizualizacji danych przestrzennych oraz przeprowadzania podstawowych analiz na bazie otrzymanych wyników a także przygotowują do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych w oparciu o wiedzę z poszczególnych dziedzin geografii.

Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie na 2 i 3 roku poprzez wybór 4 z 12 bloków fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Zestaw obejmuje następujące bloki (każdy w wymiarze 120 h): 

Nazwy modułów i przedmiotów

ECTS

Godz.

W

Lb

Kw

Geografia granic

12

120

60

 

60

 

Granice  - teoria, przemiany i funkcje

3

30

15

 

15

Uwarunkowania rozwoju obszarów pogranicznych

3

30

15

 

15

Migracje międzynarodowe ludności

3

30

15

 

15

Konflikty graniczne

3

30

15

 

15

Geografia w administracji publicznej

12

120

60

15

45

 

Środowisko przyrodnicze jako czynniki rozwoju gospodarczego

3

30

15

 

15

Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej

3

30

15

 

15

Rozwój lokalny

3

30

15

 

15

GIS jako narzędzie zarządzania administracji publicznej

3

30

15

15

 

Geografia zasobów

12

120

60

 

60

 

Zasoby środowiskowe

3

30

15

 

15

Zasoby kulturowe

3

30

15

 

15

Zasoby społeczne

3

30

15

 

15

Zasoby ekonomiczne

3

30

15

 

15

Monitoring środowiska

12

120

60

60

 

 

Monitoring środowiska przyrodniczego i bazy danych o środowisku

3

30

15

15

 

Pomiary meteorologiczne i hydrologiczne

3

30

15

15

 

Metody geochemiczne i geofizyczne w badaniach gleb i osadów

3

30

15

15

 

Metody instrumentalne w sedymentologii i geomorfologii

3

30

15

15

 

Geoturystyka

12

120

45

39

36

 

Podstawy geoturystyki

3

30

15

15

 

Atrakcje geoturystyczne Polski i świata

3

30

15

 

15

Zarządzanie atrakcjami geoturystycznymi

3

30

15

 

15

Geoturystyka w praktyce

3

30

 

24

6

Globalne zmiany środowiska

12

120

55

20

45

 

Ewolucja środowiska przyrodniczego

3

30

15

 

15

Antropogeniczne przekształcenia środowiska

3

30

15

 

15

Modelowanie i prognozy zmian środowiska

3

30

10

20

 

Konsekwencje przyrodnicze i gospodarcze zmian środowiska

3

30

15

 

15

Miasta przyszłości

12

120

60

 

60

 

Procesy rozwojowe miast

3

30

15

 

15

System ekologiczny miasta

3

30

15

 

15

Kształtowanie krajobrazu miejskiego

3

30

15

 

15

Przyszłość miast

3

30

15

 

15

Naturalne zdarzenia ekstremalne

12

120

50

 

70

 

Środowiskowe uwarunkowania zdarzeń ekstremalnych

3

30

15

 

15

Monitoring zdarzeń ekstremalnych

3

30

15

 

15

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych

3

30

10

 

20

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty ekstremalnych zdarzeń geologicznych i geomorfologicznych

3

30

10

 

20

Opracowanie cyfrowych map tematycznych

12

120

50

70

 

 

Źródła i bazy danych przestrzennych

3

30

15

15

 

Wizualizacja kartograficzna danych

3

30

15

15

 

Podstawy projektowania map

3

30

10

20

 

Współczesne mapy tematyczne

3

30

10

20

 

Systemy Informacji Przestrzennej

12

120

40

80

 

 

GIS - rozszerzenie kursu podstawowego

3

30

10

20

 

Źródła i pozyskiwanie danych geoprzestrzennych

3

30

10

20

 

Przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych

3

30

10

20

 

Analizy przestrzenne

3

30

10

20

 

Hydrometeorologia

12

120

60

60

 

 

Zasoby wodne Ziemi

3

30

15

15

 

Gospodarka wodna

3

30

15

15

 

Meteorologia synoptyczna z elementami fizyki atmosfery

3

30

15

15

 

Wybrane zagadnienia z klimatologii stosowanej

3

30

15

15

 

Geopomiary w teorii i praktyce

12

120

20

100

 

 

Miernictwo geodezyjne i niekonwencjonalne instrumenty pomiarowe

3

30

10

20

 

Geopomiary - praktyka terenowa

3

30

 

30

 

Teoretyczne podstawy zdalnych technik pozyskiwania informacji o terenie

3

30

10

20

 

LiDAR i SfM - praktyka terenowa

3

30

 

30

 

 

Wybór określonego zestawu bloków daje podstawę do uzyskania jednej z trzech specjalności:

  • Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska,
  • Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej,
  • Geografia stosowana.

Konstrukcja specjalności

MODUŁY

Specjalności

Monitoring
i gospodarowanie zasobami środowiska

Organizacja przestrzeni
społeczno-gospodarczej

Geografia
stosowana

Globalne zmiany środowiska

ü

 

 

Naturalne zdarzenia ekstremalne

ü

 

 

Monitoring środowiska

ü

 

 

Geoturystyka

 

 

ü

Systemy Informacji Przestrzennej

 

ü

 

Geopomiary w teorii
i praktyce

 

 

ü

Geografia
w administracji publicznej

 

 

ü

Opracowanie cyfrowych map tematycznych

 

 

ü

Geografia granic

 

ü

 

Geografia zasobów

 

ü

 

Miasta przyszłości

 

ü

 

Hydrometeorologia 

ü