Ocena potencjału turystycznego - ćwiczenia

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Ocena potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego
Kod przedmiotu 07.1
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalizacja/specjalność Geoturystyka
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów Stacjonarne
Rok/semestr   1
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych 15
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć Ćwiczenia w sali dydaktycznej
Rygor Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu przedmiot specjalizacyjny
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne  
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia) Po ukończeniu przedmiotu student:
- umie identyfikować, przedstawiać i charakteryzować różne rodzaje i typy walorów turystycznych, w tym walory krajobrazowe;
- umie korzystać z różnego rodzaju map w celu identyfikacji i oceny poszczególnych walorów turystycznych;
- umie analizować i oceniać jakościowo i ilościowo walory turystyczne (łącznie z krajobrazem) badanego obszaru;
- umie sporządzać mapy poszczególnych walorów obszaru waloryzacji oraz integrującą mapę sumaryczną potencjału turystycznego;
- umie korzystać z narzędzi GIS przy opracowaniu poszczególnych i sumarycznych map potencjału turystycznego.
Treści programowe przedmiotu

Definicja oraz istota potencjału turystycznego, podejścia do jego oceny. Walory turystyczne, ich typologia i klasyfikacja. Krajobraz jako walor turystyczny. Analiza i ocena walorów turystycznych (krajoznawczych, specjalistycznych) i krajobrazowych oraz ocena historycznych, społecznych i ekonomicznych predyspozycji rozwoju turystyki na obszarze przyrodniczo cennym.
Przedmiot przybliża szczegółowo istotę i znaczenie badań i oceny potencjału turystycznego wybranego regionu poprzez zgłębienie i ocenę jego poszcze-gólnych walorów turystycznych, zarówno krajoznawczych, jaki i specjalis-tycznych, oraz krajobrazu jako waloru szczególnego. W trakcie poszczególnych wykładów studentom przybliża się zagadnienia: potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego (OPC), podziału walorów turystycznych OPC, identyfikacji i charakterystyki walorów przyrodniczych, kulturowych i przyrodniczo-kulturowych OPC oraz krajobrazu jako specyficznego waloru turystycznego, analizy i oceny walorów turystycznych, krajobrazowych i specjalistycznych OPC, analizy historycznych, społecznych i ekonomicznych predyspozycji rozwoju turystyki na OPC wraz z ich oceną.

ĆWICZENIE 1. Mapa podstawowym źródłem informacji na temat walorów turystycznych obszaru. Zapoznanie się z rodzajami map (różnej skali, różnych regionów) pożytecznych w pozyskiwaniu niezbędnych informacji na temat walorów turystycznych.
ĆWICZENIE 2. Pozyskiwanie kartograficzne i opracowywanie statystycz-ne danych dotyczących przyrodniczych walorów wybranego obszaru przyrodniczo cennego.
ĆWICZENIE 3. Pozyskiwanie kartograficzne i opracowywanie statystycz-ne danych dotyczących kulturowych walorów wybranego obszaru.
ĆWICZENIE 4. Opracowywanie kartograficzne i statystyczne wszystkich pozyskanych danych dotyczących poszczególnych walorów w celu sporządzenia integralnej mapy natężenia powierzchniowego walorów turystycznych. Przygotowanie mapy w programie MapInfo.
ĆWICZENIE 5. Kartograficzne metody oceny specjalistycznych walorów turystycznych wybranego obszaru.

Metody dydaktyczne Przedmiot zaliczany jest na podstawie wykonania wszystkich poszczególnych zadań praktycznych dotyczących określenia i oceny potencjału turystycznego OPC
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Pozytywna ocena wszystkich oddanych zadań praktycznych
 
Literatura podstawowa 1. Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych / Jan Cetner, Marta Ogonowska //W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stefana Bosiackiego .- Poznań, 2008. - , S. 411-418
2. Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79.
3. Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.): Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.1, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza 2008 . - 274 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / niwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 1.
4. Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.): Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.2, Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza , 2008 . - 266 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 2.
5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) 6. Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79.
7. Kanon krajoznawczy Polski / pod red. Włodzimierza Łęckiego WYD. Wyd. 2 popr. i uzup. . - Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj" , cop.2005 . - 376 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-7005-475-7.
8. Komputerowa baza danych o zasobach turystycznych w podstawowych jednostkach administracyjnych w Polsce / Zbigniew T.Werner //Problemy Turystyki .-1995 . - nr 1-2 , s.91-94.
9. Jakie czynniki przyrodnicze decydują o atrakcyjności i przydatności turystycznej terenu / Agnieszka Ciechorska //Aura .-1998 . - nr 4 , s.5-6.
10.Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki / Dominik Ziarkowski //Folia Turistica .-2007 . - nr 18 , s.175-183.
11. Walory turystyczne miast. Cz. II. Atrakcyjność dzielnic i szlaków/ Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 8 , s.20-21.
12. Walory turystyczne miast cz. I / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 7 , s.8-9.
  ..................................................... .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całego przedmiotu niezależnie od jego formy.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”