Twórcy lubelskiego ośrodka geograficznego

 

Adam Malicki (1907-1981)

Geograf fizyczny i geomorfolog 

 • współzałożyciel Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej
 • twórca studiów geograficznych na UMCS
 • prodziekan Wydziału Przyrodniczego (1947/48)
 • prorektor ds. nauki (1951-1954)
 • wieloletni kierownik Katedry Geografii Ogólnej, a następnie Zakładu Geografii Fizycznej (1945-1977)
 • zapoczątkował w ośrodku lubelskim badania lessów
 • wykształcił 200 magistrów i 20 doktorów
 • powołał Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 

Aniela Chałubińska (1902-1998)

Geograf regionalny i dydaktyk geografii
Doktor honoris causa UMCS (1992)

 • organizatorka i kierownik Zakładu Geografii Regionalnej (1956-1973)
 • wybitny dydaktyk i metodyk nauczania geografii
 • mentor kilku pokoleń nauczycieli geografii
 • autorka geograficznych podręczników szkolnych i akademickich
 • członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

 

 

Franciszek Uhorczak (1902-1981)

Kartograf

 

 • założyciel i kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej (1949-1964) oraz Zakładu Kartografii (1964-1972)
 • organizator i pierwszy dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1951-1954)
 • prorektor UMCS (1956-1957)
 • twórca lubelskiej szkoły kartograficznej
 • redaktor kartograficzny pięciotomowej Geografii Powszechnej
 • członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 

Włodzimierz Zinkiewicz (1904-1972)

Meteorolog i klimatolog

 • organizator Obserwatorium Meteorologicznego (1951) oraz Zakładu Meteorologii i Klimatologii kierownik tego Zakładu (1955-1971)
 • dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1954-1958, 1960-1962)
 • powołał Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
 

Tadeusz Wilgat (1917-2005)

Hydrolog

 • organizator i kierownik Zakładu Hydrografii (1956-1987)
 • twórca lubelskiej szkoły badań hydrograficznych i w zakresie ochrony środowiska
 • wieloletni członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody
 • inicjator powołania Parków Narodowych: Roztoczańskiego i Poleskiego
 • członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 

Henryk Maruszczak (1922-2012)

Geograf fizyczny i geomorfolog

 • jeden z pierwszych absolwentów geografii UMCS 
 • prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1958-1960)
 • dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi (1972-1978)
 • kierownik Zakładu Geografii Fizycznej i Paleogeografii (1977-1993)
 • lider lubelskiej szkoły badania lessów
 • inicjator naukowej współpracy z geografami ukraińskimi
 • członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego i  Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

 

Stanisław Uziak (1926-2011)

Gleboznawca

 • kierownik Zakładu Gleboznawstwa (1965-1996)
 • prodziekan (1966-1972) i dziekan (1981-1984) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
 • rektor UMCS (1984-1987)
 • specjalista z zakresu genezy i kartografii gleb
 • członek honorowy Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
 • patron Collegium Geographicum UMCS

Jan Ernst (1909-1993)

Geograf ekonomiczny

 • kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej (1964-1979)
 • dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1962-1966)
 • specjalista od zastosowań metod statystyczno-matematycznych w geografii ekonomicznej
 • kompozytor oraz założyciel i członek Chóru Eryana (1931-1966)

Czesław Pachucki (1898-1965)

Plaeonolog i geolog stratygraficzny

 • kierownik Zakładu Geologii UMCS (1954-1965)
 • urodzony na Litwie w polskiej rodzinie kresowej
 • absolwent geologii Uniwersytetu w Wiedniu
 • pracownik uniwersytetów w Kownie i Wilnie, a od 1946 r (po odzyskaniu polskiego obywatelstwa) we Wrocławiu
 • badacz osadów i form czwartorzędowych Litwy i północo-wchodniej Polski
 • znawca jurajskiej fauny amonitowej

Bohdan Dobrzański (1909-1987)

Gleboznawca

 • organizator pierwszej w Polsce uniwersyteckiej Katedry Gleboznawstwa i jej kierownik (1955-1964)
 • rektor UMCS (1952-1955) i Wyższej Szkoły Rolniczej (1955-1959, 1968-1969)
 • organizator Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (obecnie im. B. Dobrzańskiego)
 • powołał i był redaktorem naczelnym Polish Journal of Soil Science
 • doctor honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie (1969), UMCS (1980) oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1986)

Michał Janiszewski (1901-1984)

Kartograf, geograf regionalny, dydaktyk geografii

 • kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Geografii UMCS (1961-1971)
 • nauczyciel szkół średnich Lwowa i Warszawy
 • kierownik Zakładu Kartografii PAN w Warszawie
 • autor ściennych map przeglądowych i atlasów Polski
 • współautor podręczników szkolnych do geografii regionalnej świata i Polski oraz zeszytów do ćwiczeń geograficznych
 • autor podziału Polski na regiony naturalne

Konrad Konior (1905-1999)

Geolog

 • założyciel Zakładu Geologii UMCS i jego kierownik (1945-1950)
 • absolwent geologii UJ, później pracownik Zakładu Geologii UJ i Uniwersytetu Poznańskiego
 • od 1954 r pracownik Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego
 • specjalista w zakresie geologii Karpat
 • badacz osadów czwartorzędowych przedpola karpackiego
 • członek honorowy Stowarzyszenia Nauk.-Techn. Inż. i Tech. Przem. Naft. i Gaz.

Edward Michna (1925-2008)

Klimatolog

 • kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii (1971-1979) oraz Zakładu Klimatologii (1980-1984)
 • prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1966-1970)
 • organizator Instytutu Nauk o Ziemi i jego dyrektor (1970-1972, 1978-1981)
 • prorektor UMCS ds. nauki (1973-1976)
 • znawca klimatu Polski południo-wschodniej