Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Jolanta Jóźwik

mgr inż. Jolanta Jóźwik
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 22
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy2022/2023:


poniedziałek 10:00-10:45
środa 12:00-13:15


Pokój: 106B
email: jolanta.jozwik@umcs.pl

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Wykształcenie:
- magister inżynier, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2017
- studia podyplomowe wycena nieruchomości, Kraków, 2017
- inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2016
- technik geodeta, zawód: 311104 (kwalifikacje: B.34, B.35, B.36), Lublin, 2015

Zainteresowania naukowe:
- gospodarka przestrzenna
- urbanistyka
- osadnictwo i geografia miast
- kształtowanie krajobrazu
- wycena nieruchomości
- rozwój społeczno-gospodarczy
- analizy przestrzenne

 Prowadzone przedmioty w roku 2022/2023
- Gospodarka finansowa i planowanie w samorządzie terytorialnym (KW)
- Lokalizacja działalności gospodarczej i mieszkalnictwa (LB)
- Publiczna gospodarka nieruchomościami (KW)
- Ekonomika i zarządzanie publiczne (KW)
- Geografia ekonomiczna (ćwiczenia terenowe)
- Samorząd terytorialny (KW)
- Metody badań w gospodarce przestrzennej (KW)
Geografia zasobów ludzkich (LB)
Podstawy planowania przestrzennego (LB)
Geograficzne uwarunkowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski (LB)
- Zasoby społeczne (KW)

Pozostałe przedmioty
- Gospodarka lokalna (KW)
- Podstawy gospodarki przestrzennej (KW)
- Planowanie jednostek terytorialnych (KW)
- Ekonomia sektora publicznego i zarządzanie publiczne (KW)
- Mapy i źródła danych w planowaniu przestrzennym (LAB - fakultet)
- Rynek turystyczny (KW)
- Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej (LAB)


Działalność naukowa

Publikacje: 

Dymek D., Jóźwik J. (2022). Zrównoważony rozwój w ujęciu lokalnym – analiza wymiarów. Prace Geograficzne 167, 2948. DOI: 10.4467/20833113PG.22.006.16219, https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2022/Numer-167/art/22316/ 

Jóźwik J., Dymek D. (2022). Kryteria identyfikacji miast na świecie. Prace Geograficzne 166, 9–26. DOI: 10.4467/20833113PG.22.001.16131, https://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/Numer-166/art/22015/ 

Jóźwik J., Dymek D. (2021). Spatial diversity of ecological stability in different types of spatial units: Case study of Poland. Acta geographica Slovenica 61(1), 57–74. DOI: 10.3986/AGS.8779, https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/8779 

Dymek D., Jóźwik J. (2021). Kształtowanie placów miejskich na przykładzie miast województwa lubelskiego. Annales UMCS sec. B 76, 1-28. DOI: 10.17951/b.2021.76.128, https://journals.umcs.pl/b/article/view/11415/8803 

Jóźwik J. (2019). Rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Annales UMCS sec. B 74, 257279. DOI10.17951/b.2019.74.0.257-279, https://journals.umcs.pl/b/article/view/9808/7106

Jóźwik J., Gawrońska G. (2018). Changes  in  the  level  of  socio-economic  development  of  communes  in  the  Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny 16(2), 149159. http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br52_14jozwik.pdf 

 

Udział w konferencjach:

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Człowiek w zmieniającym się środowisku, Kraków, 21–23 października 2021 r., referat pt.: Lokalizacja elektrowni wiatrowych na przykładzie województwa lubelskiego.

XXXVII Seminarium Geografii wsi, Lublin, 15–16 września 2022 r., poster pt.: Lokalizacja elektrowni wiatrowych – potencjał przestrzenny województwa lubelskiego.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Człowiek w zmieniającym się środowisku, Kraków, 22–24 października 2021 r., referat pt.: Miastem być... Czy tego chcą mieszkańcy?

Kongres Polityki Miejskiej, Katowice, 7-8 czerwca 2021 r., referat pt.: LUBELSKIE NOWE – STARE RYNKI.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Człowiek w zmieniającym się środowisku, Kraków, 23–25 października 2020 r., referat pt.: Miejskie place publiczne „kopiuj-wklej” przykład województwa lubelskiego.

Kongres Polityki Miejskiej, Kielce, 14-16 listopada 2019 r., poster pt.: Antyrewitalizacja po polsku, czyli betonoza polskich miast.

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Małe Miasta Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka, Uniejów 24-25 października 2019 r., referat pt.: Przesłanki tworzenia nowych miast - wizja a rzeczywistość.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Systemowe podejście w badaniach geograficznych, Kraków, 18-20 października 2019 r., referat pt.: Stabilność ekologiczna krajobrazu Polski.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu: Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym) pt.: Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego, Poznań-Kórnik, 12-14 września 2018 r., referat pt.: Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa lubelskiego.

XXXIV Seminarium Geografii Wsi, pt. Nowe funkcje wsi, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r., referat pt.: Działalność turystyczna w procesie przemian funkcjonalnych obszarów wiejskich.

 

Projekty badawcze:

2019, Rola nadawania praw miejskich w rozwoju jednostek osadniczych we współczesnej Polsce. Przesłanki tworzenia nowych miastfinansowany z dotacji celowej MNiSW Młoda kadra i doktoranci, kierownik projektu.

2018, Rola nadawania praw miejskich w rozwoju jednostek osadniczych. Nowe miasta w polskiej sieci osadniczej po 1989 roku, finansowany z dotacji celowej MNiSW Młoda kadra i doktoranci, kierownik projektu.