Katedra Gospodarki Przestrzennej

Kontakt:

mgr Beata Chabudzińska 
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pokój 213B
tel. 81-537-68-57

Aktualne tematy badawcze:

  1. Uwarunkowania, systemy i instrumenty polityki przestrzennej
  2. Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów zurbanizowanych i problemy rewitalizacji zespołów miejskich
  3. Uwarunkowania przyrodnicze i społeczne w gospodarce przestrzennej i rozwoju lokalnym
  4. Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej
  5. Podstawy środowiskowe, planistyczne i prawne kształtowania funkcjonalnych obszarów turystycznych
  6. Teoria i praktyka funkcjonowania oraz zagospodarowania obszarów chronionych i przyrodniczo cennych

Kierownik Katedry

dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski, prof. UMCS

Pracownicy Katedry