Geoinformatyka

STUDIA INŻYNIERSKIE (profil praktyczny)

Intencją twórców programu studiów było wyeksponowanie aktualnych zagadnień związanych z wdrażaniem rozwiązań geoinformatycznych w różnych sektorach gospodarki (komunikacji, rolnictwie, przemyśle, transporcie i in.) oraz różnymi aspektami zarządzanie przestrzenią za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych, przede wszystkim z grupy GIS. Program studiów został skonstruowany tak, aby dawał podstawy z zakresu, fizyki, matematyki, informatyki oraz geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, kładąc główny nacisk na zagadnienia narzędziowe. Program nawiązuje do specyfiki badawczej i edukacyjnej obydwu wydziałów, łącząc ich obszary wspólne. Jego podstawę merytoryczną tworzą przedmioty skupione wokół zagadnień związanych z różnymi metodami pozyskiwania danych przestrzennych, ich gromadzenia, przetwarzania, analizowania, wizualizacji i udostępniania. Drugim, równie ważnym, blokiem treściowym są zagadnienia związane z różnymi aspektami wykorzystania technologii informatycznych w procesach realizowanych w pierwszej grupie. Szczególne znaczenie mają tu zagadnienia programistyczne oraz technologie sieciowe służące publikacji i udostępnianiu danych. Ich dopełnieniem jest blok przedmiotów związany z bazami danych przestrzennych i ich wykorzystaniu w różnych dziedzinach życia.Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania  Systemów Informacji Geograficznej (Geographical Information Systems – GIS). Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów, zaprojektowano wspólnie przez wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS i praktyków (specjalistów) branżowych, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z  informatyczną, jest bardzo duże. Już teraz, obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę zarówno w sektorze prywatnym (także za granicą) i w administracji państwowej.

I rok studiów:

SEMESTR 1
Podstawy GIS; Technologia informacyjna; Podstawy matematyczne map; Wprowadzenie do matematyki; Przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie; Wstęp do algorytmizacji i programowania; Logika i etyka; Organizacja pracy i ochrona własności intelektualnej; Geometria analityczna.

SEMESTR 2
Podstawy fizyki; Wychowanie fizyczne; Analiza matematyczna; Globalne Systemy Pozycjonowania i podstawy geodezji; Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych; Technologie sieciowe; Programowanie w języku Python.


II rok studiów:

SEMESTR 3
Zaawansowane programowanie w języku Python; Środowisko programisty; Podstawy ekofizjografii; Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka; Geowizualizacja z elementami redakcji kartograficznej; Podstawy teledetekcji i fotogrametrii; Bazy danych i zarządzanie informacją.

SEMESTR 4
Analiza przestrzenna; Programowanie obiektowe w języku Java; Tworzenie stron www w języku HTML i CSS; GIS mobilny i GPS w terenie (ćw. terenowe).


III rok studiów:

SEMESTR 5
Podstawy programowania aplikacji GIS; WEB-GIS; Kodowanie i transmisja danych; Aplikacje mobilne; Tworzenie i zarządzanie serwisami internetowymi; Geostatystyka.

SEMESTR 6
Podstawy geoprzetwarzania; Wizualizacje i analizy 3D; Podstawy obliczeń numerycznych; Aspekty prawne i organizacyjne GIS.


IV rok studiów:

SEMESTR 7
GIS w badaniach środowiska; Ekonomia i zarządzanie; Analizy sieciowe w GIS.


Przedmioty do wyboru (realizowane od 3 semestru) - seminarium licencjackie (semestry 6 i 7) oraz po 7 przedmiotów do wyboru z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Ponadto, program studiów przewiduje 720 godzin praktyk zawodowych, realizowanych po 4 i 6 semestrze.


Informacje dodatkowe: http://geoinformatyka.umcs.lublin.pl/