Leonardo

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

Tytuł Projektu: Wyzwania w edukacji hotelarstwa i turystyki

Skład grupy partnerskiej projektu (osoby reprezentujące instytucje)

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (Polska) – dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. UMCS (koordynator projektu)
Islandzkie Centrum Badań Turystycznych (ITRC) (Islandia) – prof. Edward Huijbens, dyrektor
The Tree Travel (Polska) – Ewa Szyndler Hammudeh, prezes
Kapa SA – Hotel Eleon (Grecja) – Ioannis Pagkalis, general manager

Projekt dotyczy kształcenia na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku turystyka i rekreacja. Grupa partnerska projektu utworzona została przez przedstawicieli Wyższej Uczelni (UMCS, Polska), wiodącego przedsiębiorstwa organizującego zawodowe praktyki zagraniczne dla studentów kierunku hotelarstwo oraz turystyka (The Tree Travel, Polska), grupy hotelowej oferującej kształcenie dla studentów w miejscu pracy (Hotel Eleon 5*, Grecja), oraz Instytutu badań turystycznych (ITRC, Islandia). Wśród cichych partnerów projektu wymienić należy sieci hotelowe w Grecji iw Polsce, touroperatorów, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oraz wybrane parki krajobrazowe.

Celem projektu było opracowanie programów nauczania, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy w skali europejskiej i zapewniają absolwentom lepszą pozycję na tym rynku. Projekt zakładał współpracę i wzajemne uczenie się przedstawicieli instytucji prowadzących kształcenie zawodowe, badania rynkowe oraz potencjalnych pracodawców dla absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja.

Najważniejszym celem szczegółowym projektu było opracowanie treści i formy nauczania, dostosowanych do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku pracy w Europie i na świecie, w trzech segmentach uznanych za kluczowe:

  1. Turystyka w obszarach przyrodniczo cennych
  2. Hotelarstwo
  3. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo

Partnerzy przygotowali treści wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz opracowali zasady kształcenia praktycznego w miejscu pracy.

Przyswojenie wiedzy potwierdzają certyfikaty, opracowane dla trzech segmentów: część A – kształcenie na uczelni – potwierdzająca zdobycie wiedzy teoretycznej, oraz część B- przyswojenie wiedzy w miejscu pracy.

Certyfikaty mają dać gwarancję potencjalnym pracodawcom, że wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta przez ich posiadaczy (absolwentów kierunku Turystyka i rekreacja) jest wystarczająca do podjęcia wyzwań w nowym miejscu pracy.

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (koordynator Projektu) to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od blisko 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 200 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcenie prowadzone jest na 11 Wydziałach, ponad 50 kierunkach studiów oraz ponad 200 specjalnościach. UMCS, pod względem liczby działających kół naukowych w odniesieniu do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – nie ma sobie równych. Obecnie funkcjonuje ich ponad 80, skupiają młodych ludzi, którzy dzięki zapałowi i determinacji organizują ciekawe inicjatywy.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej utworzony został w 2011 roku, w wyniku podziału Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na dwie odrębne jednostki. Na wydziale działa 11 zakładów, 2 laboratoria oraz stacja badawcza w Guciowe, na Roztoczu. Wydział posiada  nowoczesną bazę dydaktyczną, wyposażoną w laboratoria najwyższej klasy. Nauczanie odbywa się na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja.

Projekt dotyczy kształcenia na kierunku „Turystyka i rekreacja”, na poziomie studiów 1 stopnia, zwłaszcza w odniesieniu do specjalności: Hotelarstwo, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego oraz Geoturystyka.

Islandzkie Centrum Badań Turystycznych (ITRC) jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie badań dotyczących turystyki na Islandii. Centrum ściśle współpracuje z Uniwersytetem Islandii, Uniwersytetem Akureyri, Uniwersytetem Hollar, Isslandzką Izbą Turystyczną oraz Islandzkim Stowarzyszeniem Biznesu Turystycznego otrzymując finansowanie z wymienionych instytucji oraz z budżetu państwa. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń w zakresie badań oraz edukacji turystycznej. Współpraca instytucji badawczej, z wyższymi uczelniami oraz z sektorem biznesowym prowadzi do podniesienia kompetencji wszystkich partnerów, będąc doskonałym przykładem sugerowanego przez Unię Europejską „wzajemnego uczenia się”.

Centrum prowadzi badania dotyczące turystyki przyjazdowej na Islandię, współpracując przy tym z instytutami badawczymi krajów źródłowych (wysyłających turystów). Publikuje materiały promocyjne, informacyjne oraz prace naukowe w najbardziej liczących się czasopismach. Organizuje seminaria i konferencje. Pracownicy ITRC prowadzą ponadto wykłady w licznych krajach europejskich i w  Kanadzie.

The Tree Travel jest liderem wśród firm pośredniczących w organizacji praktyk zawodowych dla studentów polskich uczelni, którzy kształcą się w zakresie turystyki, rekreacji i hotelarstwa.  Studenci odbywają swoje praktyki w wybranych krajach europejskich. W ramach programu “Olymp” od 2006 roku wyjechało około 4000 studentów z ponad 30 szkół. The Tree Travel współpracuje z kilkudziesięcioma hotelami w Grecji, Hiszpanii i na Cyprze, a także z licznymi touroperatorami. Dzięki czemu umożliwia odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych studentom kierunków turystycznych i hotelarskich. Największa liczba studentów wyjeżdża na praktyki zawodowe do Grecji. Firma świadczy również dodatkowe szkolenia dla praktykantów i stażystów, zapewniając, w miarę możliwości, nabycie niezbędnych do pracy w tym sektorze umiejętności, których nie są w stanie dostarczyć zajęcia na uczelni.

W ciągu 8 lat działalności na rynku, firma The Tree Travel osiągnęła wysoką renomę jako partner uczelni wyższych prowadzących edukację w zakresie turystyki i rekreacji w Polsce.

Eleon Hotel został otwarty w 2010 roku. W związku z tym, że obiekt funkcjonuje od stosunkowo krótkiego czasu, nadal buduje swoją pozycję na rynku turystycznym. Aby wzmocnić tę pozycję, hotel kładzie szczególny nacisk na stadardy obslugi oraz kompetencje pracowników w zakresie obsługi klienta, biorąc pod uwagę różne typy turystów (w tym osoby niepełnosprawne). Dla managera hotelu Eleon istotną sprawą są wysokie kompetencje zawodowe pracowników.

Od samego początku swojej działalności hotel zaczął wspierać studentów turystyki i rekreacji z Polski, którzy ubiegali się o możliwość odbywania praktyki. Hotel współpracuje również z polskimi uczelniami wyższymi, które prowadzą edukację w tym zakresie. Za wstępną weryfikację kompetencji praktykantów jest odpowiedzialny polski partner – biuro The Tree Travel, które również uczestniczy w niniejszym projekcie.

Rzeczywistość pokazuje, że w trakcie wykonywania obowiązków przez praktykantów wykrywane są luki kompetencyjne, które uniemozliwiają właściwą realizację powierzonych zadań w miejscu pracy. Wymaga to bardzo dużego wysiłku, zaangażowania i czasu od opiekunów praktyk. Odpowiednie wcześniejsze szkolenie w jednostkach kształcenia zawodowego (poza miejscem pracy) zwiększą liczbę wykwalifikowanych pracowników. Hotel Eleon z chęcią wziął udział w projekcie, którego celem jest polepszenie kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników, w szczególności w segmencie turystyki osob niepelnosprawnych oraz częściowo w zakresie turystyki na obszarach odmiennych kulturowo (w odniesieniu do charakteru działalności hotelu).


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”