Koło Naukowe Planistów "Smart City"

 


Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity”

 

 

Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” powstało w 2013 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej z inicjatywy dr Dagmary Kociuby, obecnie pracownika Katedry Gospodarki Przestrzennej. Od samego początku wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród studentów. Obecnie zrzesza ponad 30 członków. Funkcję prezesa pełniły kolejno: Olga Janiszewska (2012/2013 oraz 2013/2014), Dorota Wolińska (2014/2015), Dominika Bielak (2015/2016), Ewa Głowacka (2016/2017), Dominika Mazur (2017/2018), Jakub Skibiński (2018/2019 oraz 2019/2020), a od roku 2020/2021 Jakub Burdzy. Obecnie do Koła należy ponad 30 członków.

Od 2013 roku SKNP  „SmartCity”  prężnie działa na wielu płaszczyznach oraz współpracuje z wieloma instytucjami. W tym czasie Koło brało udział w około 60 inicjatywach i było organi­zatorem lub współorganizatorem ponad 80.

 

 I.               Debata Studenc­ka „Gospodarka przestrzenna w teo­rii i praktyce”

 Do flagowych projektów należą: Debata Studenc­ka „Gospodarka przestrzenna w teo­rii i praktyce”, która organizowana jest z inicjatywy dr Dagmary Kociuby od 21 stycznia 2013 roku. Dotychczas odbyło się 52 debaty, podczas których prelegenci – naukowcy, studenci, prak­tycy, przedstawiciele NGO z regionu i kraju – przedstawiają tematy mające ścisły związek z planowaniem przestrzennym oraz urbanistyką. W ramach debaty odbywają się także warsztaty z obsługi programów graficznych. Zajęcia prowadzone są przez członków Koła, a odbiorcami są licznie zgromadzeni studenci z lubelskich uczelni oraz osoby zainteresowane warsztatami. Projekt ten jednoczy środowisko akademickie z przedstawicielami  instytucji państwowych i  pozarządowych, co skłania do nawiązywania współpracy oraz podjęcia działań poprawiających jakość przestrzeni. 11 marca 2019 roku odbyła się 50. Jubileuszowa Debata, podczas której studenci mieli możliwość wzięcia udziału w  pilotażowych warsztatach  rozpoczynających cykl prac nad opracowaniem Strategii Lublin 2030.

 

 

 PierwszaDebata Studencka, WNoZiGP UMCS, styczeń 2013 r.

 

 

   

Jubileuszowa 50. Debata Studencka, WNoZiGP UMCS, marzec 2019 r.Link do relacji: https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,50-jubileuszowa-studencka-debata,75691.chtm

Wiadomości Uniwersyteckie: https://www.umcs.pl/pl/archiwum-numerow,3164.htm

 

 II.             Udział w projektach UE i krajowych

Członkowie SKNP uczestniczą w licznych projektach o różnej randze i zasięgu, w tym międzynarodowych. W latach 2013–2015 Koło brało czynny udział w projektach realizowa­nych w ramach programu URBACT II, tj. EUniverCities, USER – zmiany i konflikty w użytkowaniu przestrzeni publicznych oraz HerMan (Heritage Management), a w 2018 roku w projekcie V4 Participation finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu USER kwiecień 2015 r.

Lublin Jams

III.           Udział w warsztatach i konferencjach

W ramach doskonalenia umiejętności studenci należący do SKNP „SmartCity” wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych za pomocą metodologii projektowania usług (service design) oraz myślenia projektowego (design thinking). Biorą również udział w projekcie Geo4Work organizowanym przez WNoZiGP, a także warsztatach z projektowania w programie Vectorworks.

Studenci biorą udział w konferencjach (Dni Planisty, Kongres Polityki Miejskiej, Miasta 2050), ale też czynnie uczestniczą w ich organizacji (Konferencja Rynek Nieruchomości przy NBP [DKociuba1] Lublin, Konferencja Miasta2050, Annual Meeting ERSA Polska 2020). Koło stale współpracuje z Urzędem Miasta Lublina. Studenci niejednokrotnie pomagali w organizacji gier miejskich oraz konferencji o randze krajowej i międzynarodowej, w tym realizowanych w ramach projektu „Study in Lublin!”. Studenci przynależący do Koła w ramach działalności naukowej biorą udział w konferencjach naukowych, na których są nie tylko słuchaczami, ale także prelegentami oraz publikują artykuły w czasopismach naukowych.


Warsztaty z obsługi programu graficznego Vectorworks 

Konferencja Miasta2050, Lublin

Kongres Polityki Miejskiej, Kielce

Dni Planisty, Poznań

IV.           Promocja UMCS

Istotną działalnością Koła jest promocja kierunku gospodarka przestrzenna i samego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Popularyzacja odbywa się poprzez udział członków Koła w Festiwalu Nauki, Dniach Otwartych czy też Międzynarodowym Dniu Ziemi, które corocznie organizowane są przez WNZGP. W ramach współpracy z Biurem Promocji UMCS studenci wyjeżdżają do szkół w regionie w celu prezentowania oferty WNZGP oraz kierunku gospodarka przestrzenna.

 

Dzień Ziemi

 Dzwi Otwarte

 

 V.             Wolontariat

 

 

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym polega na przeprowa­dzaniu przez studentów inwentaryzacji przyrodniczo-urbanistyczne, a następnie na opracowywaniu pod kierunkiem dr D. Kociuby koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas Koło współpracowało m.in. z Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Urzędem Gminy Łomazy, Urzędem Gminy Wisznice, Urzędem Gminy Kock, Urzędem Gminy Leśna Podlaska,  Młodzieżową Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową „Promyk”, Parafią Ewangelicko­Augsburską pw. św. Trójcy w Lublinie.

I.               Badania ruchu rowerowego w Lublinie i Świdniku

Studenci w ramach współpracy z Po­rozumieniem Rowerowym Lublin oraz ze Stowarzyszeniem Świdnik Miasto dla Rowerów od 2013 roku badają natężenie ruchu rowerowego w Lublinie i w Świdniku. Pomiary ruchu rowerowego przeprowadzane są 24 punktach pomiarowych w Lublinie oraz 17 punktach pomiarowych w Świdniku.  Wyniki badań upowszechnione są na stronach internetowych wcześniej wymienionych stowarzyszeń oraz stronach internetowych miasta Lublin oraz miasta Świdnik, a raporty z badań dostępne są w Internecie w postaci Mapy Infrastruktury Rowerowej Lublina oraz okolic (www.mirl.pl).

11 stycznia 2018 roku przedstawiciele SKNP „SmartCity” oraz Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów odebrali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prestiżową nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Wiedza i upowszechnianie” za projekt „5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście – Świdniku”. W czerwcu 2018 roku został wydany „Atlas ruchu rowerowego w Świdniku” pod redakcją D. Kociuby i M. Lubasia przy którego opracowaniu brało udział 8 członków SKNP „SmartCity”. Atlas zawiera informacje nt. danych pomiarowych jak również prezentuje pozytywne zmiany dla rowerzystów jakie zaszły w przestrzeni Miasta Świdnik dzięki rekomendacjom z przeprowadzonych badań.

Pomiary natężenia ruchu rowerowego w Świdniku

Odbiór nagrody Regulskiego

 

Link do artykułu na stronie wydziału: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,atlasu-ruchu-rowerowego-w-swidniku,66628.chtm

Link do artykułu o Nagrodzie im. Jerzego Regulskiego: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,nagroda-im-jerzego-regulskiego,59581.chtm

 II.             Projekty zagospodarowania przestrzennego

 Uczestnictwo w pracach projektowych daje studentom możliwość praktycznego wykorzystania wiadomości nabytych w czasie studiów, a także uczy ich nowych praktycznych aspektów pracy planisty oraz rzeczywistej twórczej pracy w zespole.

 1.     terenów leżących na obszarze Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

W roku akademickim 2018/2019 SKNP „SmartCity” nawiązało współpracę z   Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity” przeprowadzili inwentaryzację przyrodniczo-urbanistyczną w trzech ośrodkach należących do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Były to: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Ośrodek Zamiejscowy w  Janowie Lubelskim i Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Podlaskim 

W drugim etapie, pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby, zostały opracowane trzy projekty zagospodarowania terenu wybranych ośrodków. Prezentacja wstępnych projektów odbyła się 25 stycznia 2019 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Natomiast prezentacja ostatecznych projektów wraz z wizualizacjami odbyła się 5 kwietnia 2019 roku również na WNoZiGP. W prezentacji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych ośrodków na czele z p. Justyną Jędruch – Dyrektorem ZLPK w Lublinie. Wydział reprezentowały dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS - Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz dr Dagmara Kociuba – Opiekun SKNP „SmartCity”. W pracach projektowych brało udział łącznie 13 studentów będących obecnie od 1 roku I stopnia do 1 roku II stopnia GP.

 

Prezentacja projektów dla ZLPK na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Linki do relacji z wydarzeń: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,prezentacja-projektow-dla-zespolu-lubelskich-parkow-krajobrazowych,76862.chtm

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,prezentacja-projektow-sknp-smartcity-dla-zespolu-lubelskich-parkow-krajobrazowych,73720.chtm

 

  1. 2.     Projekty w gminie Łomazy

W roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018 studenci pod kierunkiem dr D. Kociuby opracowywali koncepcje zagospodarowania przestrzennego kilku obszarów położonych w gminie Łomazy. Dwa z projektów – przebudowa stadionu i zagospodarowanie terenu wokół stawów po byłej cegielni uzyskały finasowanie w kwocie ponad 1,5 mln zł ze środków zewnętrznych (PROW 2014-2020, program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystki oraz RPO WL 2014-2020) zostały zrealizowane w 2019 i 2020 r. Pozostałe są finansowane ze środków gminy i funduszu sołeckiego.

 

 3.     Projekty dla gminy Kodeń

 

 4.     Projekty dla gminy Wisznice

 5.     Projekty dla gminy Leśna Podlaska

 

 VI.           Organizacja warsztatów dla szkół

 

 W okresie niżu demograficznego kluczową kwestią jest budowanie zainteresowania wśród młodzieży kierunkami praktycznymi. Świadomość przestrzenna powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Studenci organizowali warsztaty: dla uczniów szkół podstawowych i średnich, z zakresu obsługi programów graficznych, z zakresu planowania przestrzennego. Wśród dużej liczby organizowanych przedsięwzięć wychodzących naprzeciw tym ocze­kiwaniom są m.in. realizowane przez SKNP programy „Moje=idealne miasto”, „Moja idealna szkoła” oraz „Mali Planiści”, „Twój wymarzony UMCS”, „Lublin 3.0”. Na realizację tych, zainicjowanych przez opiekuna Koła, projektów Zarząd otrzymał dofinansowanie w ramach konkursów grantowych JM Rektora, Samorządu Studentów oraz Biura Promocji UMCS. Wyżej wymienione przedsięwzięcia odbywają się w formie warsztatów wyjazdowych do szkół oraz w przypadku „Małych Planistów” – w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Podczas warsztatów uczestnicy mają za zadanie opracować projekt zagospodarowania miasta, terenu wokół swojej szkoły bądź szpitala, tak aby był przyjazny i jednocześnie funkcjonalny oraz kompleksowo odpowiadał potrzebom użytkowników

 

Moje idealne miasto

 

Warsztaty dla młodzieży z cyklu „Twój wymarzony UMCS”

 

 Warsztaty dla młodzieży w programie SketchUp

 Warsztaty „Mali Planiści” w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Warsztaty dla studentów z zakresu projektowania w 3D 


WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANA

 

OBOZY NAUKOWE

Inną kluczową aktywnością organizacji są cykliczne wyjazdy naukowe do Roztoczańskiej Stacji Badawczej UMCS, zlokalizowanej w Guciowie, w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego,  w czasie których doskonalą swe umiejętności z obsługi sprzętu pomiarowego

Badania terenowe 

 

Integracja

NEWSLETTER

Od 2016 r. Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” przygotowuje cyklicznie newsletter, w którym opisywane są aktywności członków Koła oraz podawane informacje o wyłożeniu projektów dokumentów planistycznych, a także o nadchodzących istotnych wy­darzeniach z punktu widzenia samej organizacji i szeroko pojętej gospodarki przestrzennej. 

 

NAGRODY

Działalność Koła została doceniona przez środowisko UMCS. SKNP dwukrotnie zdobyło nagrodę główną w Kozienaliowej Gali Naukowca (2016, 2017), a dr Dagmara Kociuba w 2017 roku otrzymała nagrodę główną w kategorii „Opiekun na 5!”

 

 

Film autorstwa członków SKNP (2013 r.): https://www.youtube.com/watch?v=AhFPzP1g7Mw&fbclid=IwAR3W6sdkS_9SZ_SHnb0B3l95VGFqcuOAi-T7njimTPEi52h83nSX7A2a0yI

 

Film z badań naukowych w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie: https://www.youtube.com/watch?v=tXfeobPa7sA&fbclid=IwAR18U5rDz6Ruap8gzRwSnERMwL6Yg6KA9dye3wv-0vwxNRehaSKwFCvuv08

 

Materiał o Kole naukowym w TVP Lublin: (start: 6:15)
 https://lublin.tvp.pl/47259496/24-marca-2020?fbclid=IwAR0fnlsNS7V0GRW_F6Jvp5Cfa8ytTmxwQFduWjgg3BmH5jAfldSckH5B7T8

 

Publikacje:

Dominika Mazur, Dagmara Kociuba, 2018, Studenckie Koło Naukowe Planistów „SmartCity” UMCS – 5 lat działań w Gospodarce Przestrzennej, Przegląd Planisty, 2, s. 29-30

 

Opracowanie: dr Dagmara Kociuba