Zakres wsparcia

Prawa osób niepełnosprawnych w świetle Regulaminu Studiów w UMCS

§ 2. 4. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Zespół ds. studentów niepełnosprawnych funkcjonujący w ramach biura odpowiedzialnego za sprawy studenckie zgodnie z zakresem działalności.

§ 2. 8. Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty wydziałów i odpowiednie jednostki administracyjne Uniwersytetu. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością na podstawie dokumentu wydanego przez Zespół ds. studentów niepełnosprawnych, działający w ramach biura odpowiedzialnego za sprawy studenckie.

§ 4. 13 student ma prawo do  wyrównania szans w dostępie do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych uwzględniających stopień i charakter jego niepełnosprawności.

§ 6. 1. Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów w odniesieniu do osób:

1) studiujących na co najmniej dwóch kierunkach,

2) odbywających część studiów poza Uniwersytetem,

3) wychowujących dzieci,

4) niepełnosprawnych,

5) korzystających z urlopu ze względów zdrowotnych,

6) szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz środowiska akademickiego,7) w innych uzasadnionych przypadkach.

§ 24. 5. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach.

§ 24. 6. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na własny użytek w formie alternatywnej tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie zdjęć lub otrzymanie materiałów dotyczących zajęć od prowadzącego, może również korzystać z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki.

§ 24. 7. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach w szczególności: ze względów zdrowotnych lub organizacyjnych może po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną itp.

§ 24. 8. Student niepełnosprawny w uzasadnionych przypadkach może ubiegać się o zmianę sali ćwiczeniowej lub wykładowej, składając wniosek do dziekana w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany w planie zajęć.

§ 25. 2. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny mieć zgodę dziekana na uczestniczenie w egzaminach. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem z którego student zdaje egzamin.

§ 25. 4. Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej mogą ubiegać się o:

1) dostosowanie terminów egzaminów do ich potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu u egzaminatora,

2) zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie,

3) możliwość otrzymania arkusza egzaminacyjnego w formie dostosowanej do stopnia niepełnosprawności (np. z powiększoną czcionką w przypadku osób słabo widzących) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby

Formą wsparcia dostępną dla studentów UMCS jest również stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.