Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Szczęsna

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81/537-68-34
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 odbywają się:


w środy, godz. 10.15 - 11.15 


w czwartki, godz. 12.30 - 13.30


 stacjonarnie - pokój 113 B na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej


  

 

Adres

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Dr Joanna Szczęsna jest absolwentką kierunku geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Pracę magisterską pt.: „Degradacja środowiska Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego na skutek eksploatacji surowców mineralnych” przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Harasimiuka. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk geograficznych na podstawie rozprawy "Kształtowanie pojęcia "krajobraz" w świadomości uczniów na II etapie edukacyjnym".

Staż zawodowy, na stanowisku asystenta, odbyła w Zakładzie Geografii Regionalnej Instytutu Nauk o Ziemi. W 1995 roku została zatrudniona w Pracowni Dydaktyki Geografii, przemianowanej w 2017 roku na Zakład Edukacji Geograficznej i Turystycznej. Równolegle z pracą na Uczelni  zdobywała praktyczne doświadczenie w zawodzie nauczyciela w szkołach różnego typu: podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

Obecnie dr Joanna Szczęsna jest zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Od początku pracy w UMCS  prowadzi zajęcia w ramach bloku pedagogicznego przygotowujace studentów do pracy w zawodzie nauczyciela geografii i przyrody. Obecnie prowadzi zajęcia na kierunkach: Geografia, Turystyka i rekreacja oraz Gospodarka przestrzenna.

Dr Joanna Szczęsna jest mocno związana, w sferze zainteresowań i działalności, ze środowiskiem szkolnym. Jest jurorem zawodów okręgowych Olimpiady Geograficznej, egzaminatorem maturalnym z geografii, uczestniczy w różnorodnych projektach o charakterze edukacyjnym, prowadzi zajęcia dokształcające dla nauczycieli w tym, na UMCS, studia podyplomowe: Nauczanie geografii, kórych jest kierownikiem, jest autorką podręcznika szkolnego do geografii fizycznej w szkole ponadpodstawowej oraz wielu programów nauczania, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych.


Działalność naukowa

Działaność naukowo-badawcza dr Joanny Szczęsnej rozwija się w kilku płaszczyznach tematycznych:

1. Problemy współczesnej edukacji geograficznej i przyrodniczej

2. Potencjał przyrodniczy, historyczno-kulturowy i społeczny w rozwoju Lubelszczyzny

3. Turystyka kulturowa

4. Turystyka dzieci i młodzieży

5. Współczesne problemy rozwoju turystyki

6. Rozwój zrównoważony w turystyce

Wybrane publikacje:

 1. Szczęsna J., Wesołowska M., 2018: Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego. Studia Obszarów Wiejskich 2018, tom 49, s. 121–138
 2. Szczęsna J., 2018: Edukacja do turystyki zrównoważonej i odpowiedzialnej w ramach geografii szkolnej, . [w:] A. Hibszer, E. Szkurłat (red.)  Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Tom 8, ss. 233 – 248.
 3. Flaga M., Szczęsna J., 2016: Krajobrazy województwa lubelskiego jako inspiracja do rozwoju turystyki kulturowej w regionie. [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 34/2016, s. 63-83.
 4. Szczęsna J., 2017: Klasycznie czy nowocześnie uczyć geografii – ocena efektywności metod kształcenia na podstawie wyników eksperymentu pedagogicznego [w:] Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, Tom 7, Lublin, s. 91 – 102.
 5. Wojtanowicz P., Szczęsna J., 2017: Turystyka dzieci i młodzieży w Roztoczańskim Parku Narodowym jako element edukacji szkolnej. [w:] Annales UMCS, Sectio B, vol. LXXII,2, s.127-141.
 6. Chowaniec R., Szczęsna J., Trystuła A., Wolska A., Michalska-Harasimiuk H, 2016: Organizacja i zarządzanie turystyką i krajoznawstwem. Texter, Warszawa.
 7. Szczęsna J., Gawrysiak L. 2015: Potrzeby nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności związanych z TIK oraz ograniczenia w korzystaniu z narzędzi informatycznych. [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne, diagnoza wykorzystania. Prace Komisji
 8. Szczęsna J., Wesołowska M., 2015: Tourism as a Chance for Development of Peripheral Rural Areas within the Eastern Part of Lubelskie Voivodship. [w:] Barometr regionalny, tom 13 nr 1, ss.85-90.
 9. Flaga M., Szczęsna J., 2015: Patriotyczna i integracyjna rola katolickich ośrodków kultu religijnego na wschodnim pograniczu Polski. [w:] Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. Rocznicę otwarcia pierwszego odcinka Camino de Santiago. Ks. P. Roszak i F. Mroz (red.). Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych, ss. 649 – 670.
 10. Flaga M., Rodzoś J., Szczęsna J. 2015: Historyczne podstawy współczesnej tożsamości Lublina. [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II. Flaga M., Mroczek P. (red.), PTG Oddział Lubelski, WNoZiGP UMCS, Lublin, ss. 25-48.
 11. Flaga M., Rodzoś J., Szczęsna J. 2015: Przestrzeń kulturowa Lublina. [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II. Flaga M., Mroczek P. (red.), PTG Oddział Lubelski, WNoZiGP UMCS, Lublin, ss. 49-73.
 12. Szczęsna J. Wojtanowicz P., 2014: The Role of National Parks in Promoting Sustainable and Responsible Tourism. [w:] Barometr regionalny tom 12 nr 4, ss. 19-25.
 13. Szczęsna J., Wojtanowicz P., Pytka P., 2014: Potencjał edukacyjny suchych dolin Lublina. [w:] Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia. E. Trzaskowska (red.), Urząd Miasta Lublin, ss. 243-258.
 14. Szczęsna J., 2013: Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze województwa lubelskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 303/2013; Wrocław.
 15. Szczęsna J., 2012: Świat się zmienia. Geografia fizyczna. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro. ISBN 978-83-7594-092-3
 16. Rodzoś J., Szczęsna J, 2012: Multiculturalism as an element of Lublin’s tourism product. Annales UMCS, sec.B, vol.67, Issue 1, p. 199-217
 17. Szczęsna J., Gawrysiak L., Pytka P. 2011: Obiekty sakralne i święta religijne różnych wyznań we wschodniej Lubelszczyźnie jako walory turystyczne regionu. [w:] Zeszyty Naukowe nr 648, Ekonomiczne problemy usług nr 66, Turystyka religijna – atrakcje turystyki religijnej. Wyd. Nauk. US, szczecin, s. 327 – 343. 
 18. Szczęsna J., Rodzoś J. 2011: Terms of reforming polish educational system in political transformation period. [w:] Prace i Studia Geograficzne 2011, T.48, ss. 15-26 i Prace Instytutu Geografii UJK 2011, T.18, ss. 15-26. 
 19.  Szczęsna J. 2011: Osiągnięcia uczniów z zakresu geografii u progu gimnazjum. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, T.1. Tracz M., Szkurłat E. (red). Kraków – Warszawa, ss. 68-78.
 20. Szczęsna J., 2010: Koncepcja edukacji krajobrazowej na poziomie szkolnym w odniesieniu do kierunków nauki o krajobrazie. [w:] Annales UMCS – VOL. LXV, 1, SECTIO B. UMCS Lublin, s. 137 – 157. 
 21. Szczęsna J., 2010: Wielokulturowa substancja zabytkowa w krajobrazie pogranicza Lubelszczyzny a możliwości jej wykorzystania dla rozwoju turystyki. [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu. VOL. XXVI – Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej. Horska – Schwarz S. (red.). Uniwersytet Wrocławski, PAEK, Wrocław, s. 297 – 306.