Turystyka i Rekreacja

TURYSTYKA I REKREACJA II stopień

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Specjalności – od I roku studiów, wybór w pierwszym semestrze zajęć:

  • Turystyka dzieci i młodzieży – profil ogólnoakademicki. Specjalność kształtuje umiejętności projektowania oferty turystycznej i rekreacyjnej stosownie do potrzeb różnych grup dzieci i młodzieży oraz jej realizacji w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Student ma możliwość zdobycia uprawnień wychowawców kolonijnych i kierowników wycieczek szkolnych.
  • Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogólnoakademicki. Specjalność przygotowuje do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego z uwzględnieniem etapu planowania oferty, jej promocji i dystrybucji oraz oceny skutków z różnych punktów widzenia.
  • Turystyka zdrowotna – profil ogólnoakademicki. Specjalność koncentruje się wokół prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów. W sposób szczególny pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych.