Geomorfologiczne uwarunkowania turystyki w obszarach górskich

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

Zarys treści: Kurs ma na celu zdobycie przez studenta wiedzy merytorycznej na temat wpływu rzeźby terenu na funkcjonowanie gospodarki turystycznej w obszarach górskich przyrodniczo cennych. Zmierza również do określenia roli ekoturystyki w górach opartej na wiedzy w wybranych obszarach. Student zapozna się z oceną atrakcyjności turystycznej w tych obszarach. Zapozna się z analizą dokumentów planistycznych. Student pozna bariery formalne i ich powstawanie. Student będzie miał możliwość zapoznania się z pracami ekspertów z różnych dziedzin i instytucji. Szczególnie zapozna się z oddziaływaniem turystów na rzeźbę terenu. Zapozna się też z metodami ograniczania degradacji terenu w strefie ścieżek turystycznych i renowacji stoków użytkowanych turystycznie.

Wymiar i forma zajęć: 30 godzin – (16 wykładu, 14 godzin – ćwiczeń)

Liczba godzin pracy studenta – 50 godzin

Semestr:

Forma zaliczenia: Egzamin i wykonanie zadań

Warunki wstępne:

Uwagi: Dla studentów studiów kierunku turystyka mających podstawową wiedzę przyrodniczą (studia I stopnia)

Zajęcia Temat Problematyka
KONWERSATORIUM
1 Środowiskowe uwarunkowania obszarów górskich i wysokogórskich. Przedstawienie celów kursu, planu zajęć do dyskusji i zajęć praktycznych.  Przedstawienie sposobu zaliczenia oraz korzyści kursu.
Zdobycie wiedzy merytorycznej na temat: kryteriów wydzielania obszarów górskich i wysokogórskich; pięter geoekologicznych w górach; współczesnych procesów rzeźbotwórczych (dominujących i drugorzędnych); znaczenia procesów katastrofalnych i sekularnych w rozwoju rzeźby górskiej;  naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań rozwoju rzeźby górskiej. -2 godz.
2 Korytarze ekologiczne Istniejące i przygotowywane korytarze ekologiczne. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru pod kątem ekologicznym. Ogólna ocena oddziaływania gospodarczego na środowisko przyrodnicze oraz bariery i zagrożenia dla korytarzy ekologicznych.  Przykłady barier i zagrożeń.
– 2 godz.
3 Wpływ rzeźby terenu na funkcje turystyczne  obszarów górskich przyrodniczo cennych Najcenniejsze rejony geomorfologiczne w górach średnich i wysokich na wybranych przykładach. Obszary do tej pory niedoceniane. Ogólne możliwości wykorzystania tych obszarów dla ekoturystyki. – 2 godz. 
4 Warunki udostępniania form różnego rzędu dla celów turystycznych Jak najlepiej udostępniać obszary o ciekawej rzeźbie dla celów turystycznych. Szlaki turystyczne. Ścieżki dydaktyczne. Narciarstwo. Szlaki rowerowe. Szlaki konne. Turystyka indywidualna i masowa oraz specjalna dla explorerów. – 2 godz.
5 Obszary przyrodniczo wrażliwe Udostępnianie obszarów górskich przyrodniczo wrażliwych. Niezbędna wiedza geomorfologiczna w obszarach przyrodniczo wrażliwych. Czasowe ograniczanie eksploracji omawianych obszarów. – 2godz.
6 Dywersyfikacja ruchu turystycznego w obszarach górskich Wyniki badań przyrodników na temat oddziaływania gospodarki turystycznej na przyrodę. Wyznaczanie stref dla różnych typów ekoturystyki. Wyznaczanie stref turystycznych na przedpolu gór w celu zatrzymania nadmiaru turystów. Budowa obiektów turystycznych na przedpolu gór. – 2 godz.
7 Metody ograniczania degradacji terenu w strefie ścieżek turystycznych i renowacji stoków użytkowanych turystycznie. Sposoby ograniczania degradacji ścieżek turystycznych, stref nartostrad i innych powierzchni udostępnionych turystom. Techniczne sposoby renowacji stoków użytkowanych turystycznie. – 2 godz.
8 Ekoturystyka jako szansa rozwoju regionu Stworzenie mechanizmów lepszego zrozumienia form ochrony dziedzictwa Ziemi. Sposoby przekazu wiedzy i ich promocja. Rozwój funkcji turystycznych i zainteresowanie nimi lokalnej społeczności.– 2 godz.
ĆWICZENIA
1 Opracowanie korytarza ekologicznego dla wybranego obszaru Sporządzanie mapy obszarów korytarzy ekologicznych. Określanie barier i zagrożeń na wybranych przykładach. – 2 godz.
2 Udostępnianie obszarów o ciekawej rzeźbie dla celów turystycznych. Opracowanie na wybranym przykładzie nowych szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, nartostrad i szlaków rowerowych. Uzasadnienie przyrodnicze i turystyczne podjętych decyzji. – 4 godz.
3 Praktyczne możliwości decentralizacji gospodarki turystycznej w obszarach górskich Wykonanie projektu dywersyfikacji ruchu turystycznego na wybranym przykładzie. Wyjaśnienie i uzasadnienie zaprojektowanych propozycji. – 4 godz.
4 Techniczne sposoby udostępniania form dla celów turystycznych. Propozycje udostępniania form terenu – możliwości i wyzwania. Wykonanie opracowania na wybranym przykładzie. – 2 godz.
5 Rekultywacja stoków i den dolin Określenie prac terenowych i sposobów rekultywacji form erozyjnych na stokach i w dnach dolin z uwzględnieniem podejścia ekologicznego. Wykonanie konkretnego projektu z wybranego terenu. – 2 godz.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”