GEOGRAFIA II stopień

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarne (profil ogólnoakademicki) i trwają 2 lata. Studia II stopnia rozwijają geograficzny warsztat badawczy, umiejętności krytycznego myślenia i pogłębionej, wieloaspektowej oceny zjawisk, organizacji samodzielnej pracy w ramach określonego zadania teoretycznego lub praktycznego, oraz profesjonalnej prezentacji wyników, w tym także w postaci projektów o charakterze aplikacyjnym lub publikacji naukowych.

Specjalności – student w toku kształcenia realizuje 2 specjalności i uzyskuje szersze kwalifikacje na potrzeby rynku pracy. Wybór od I roku studiów (przy rekrutacji)

  1. Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map. Specjalność przygotowuje do opracowywania map i innych opracowań o złożonej treści i w oparciu o nowoczesne metody i techniki geoinformatyczne.
  2. Klimatologia i gospodarka wodna. Specjalność przygotowuje do analiz poszczególnych składowych systemu klimatycznego i hydrologicznego Ziemi pod kątem oceny zasobów wodnych i meteorologicznych, a także prognozowania zjawisk z nimi związanych.
  3. Zarzadzanie środowiskiem. Celem specjalności jest poznanie praktycznych aspektów wykorzystania zasobów środowiska, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności oceny  i wyceny środowiska, wykorzystanie technik GIS, a także instrumentów i obszarów zarządzania środowiskiem.
  4. Zarządzanie rozwojem gospodarczym. Specjalność kształtuje umiejętność analizy i interpretacji danych ekonomicznych oraz zjawisk zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. Łączy perspektywę stricte geograficzną z analizami ekonomicznymi, socjologicznymi i wyrastającymi na gruncie nauk politycznych.