Marketing w hotelarstwie

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Marketing w hotelarstwie
Kod przedmiotu  
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalizacja/specjalność Hotelarstwo
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów Stacjonarne
Rok/semestr   1
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych 30
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć Wykład
Rygor egzamin pisemny
Typ przedmiotu przedmiot kierunkowy
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Opanowanie wiedzy z przedmiotu „podstawy turystyki”
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Wiedza:
- ma pogłębioną wiedzę w zakresie marketingu
- ma wiedzę w zakresie kreacji wizerunku
- ma wiedzę w zakresie mechanizmów i sposobów PR
- ma wiedzę w zakresie mechanizmów i rodzajów kampanii reklamowych - ma wiedzę w zakresie preferencji turystycznych segmentów docelowych (drogi dotarcia) oraz prognozowania potrzeb rynku
- ma wiedzę w zakresie czynników kulturowych, przyrodniczych i społecznych wpływających na charakter produktu turystycznego
- ma wiedzę w zakresie funkcji i dysfunkcji turystycznych oraz turystyki zrównoważonej

Umiejętności:
- potrafi przeprowadzić skuteczną kampanię marketingową hotelu (PR & reklama)
- potrafi przeprowadzić kampanię marketingową w zgodzie z wyznacznikami turystyki zrównoważonej
- wykazuje umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych
- wykazuje umiejętności utrzymywania kontaktów biznesowych (programy lojalnościowe itd.)

Treści programowe przedmiotu Zagadnienia zostały ujęte w 10 blokach tematycznych (każdy po 3 godziny wykładowe) które przybliżą studentom podstawową wiedzę, stanowiącą istotny element przygotowania  zawodowego.
1. Wybrane problemy ekonomiczne w hotelarstwie
2. Tendencje w kształtowaniu się ofert usługowo- handlowych. Specjalizacje hoteli – na świecie i w Polsce.
3. Marketing  w hotelu. Public Relations i reklama. Budowanie marki – wprowadzenie
4. Metody badania rynku
5. Jakość jako element marketingu
6. Cena jako element marketingu
7. Segmentacja rynku, plasowanie produktu
8. Reklama a segmenty docelowe
9. Public Relations a segmenty docelowe
10. Programy lojalnościowe  
Metody dydaktyczne wykład: wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz studiami przypadku  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte).                Zasady oceniania: Procent prawidłowych         Ocena  odpowiedzi
0-50%    – niedostateczny (2)
51-60%   – dostateczny (3)
61-70%   – dostateczny + (3,5)
71-80%   – dobry (4)
81-90%   – dobry + (4,5)
91-100%   – bardzo dobry (5)
 
Literatura podstawowa Bocho W. i in., 2006, Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkoła Hotelarska, Proksenia, Kraków.
Oparka S., Nowicka T., 2006, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda
Tulibacki T., 2005, Organizacja i zarządzanie hotelarstwem, Komitet wydawniczy WSHGiT.    
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany      przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany      przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy      realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie     całego przedmiotu niezależnie od jego formy.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”