Doktoraty

Autor Temat Streszczenie Recenzenci Recenzje
mgr Paweł Pytka Geograficzne uwarunkowania więzi terytorialnych młodzieży w Bieszczadach dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. UŁ
dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK

mgr Marcin Siłuch Wpływ pokrycia terenu na bilans promieniowania na Polesiu Lubelskim przy bezchmurnym niebie prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - UJ
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź - UK

mgr Agnieszka Krzyżewska Metodyczne i praktyczne aspekty wyznaczania fal termicznych na przykładzie wybranych miast świata prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
prof. dr hab. Rajmund Przybylak

 mgr Mateusz Dobek Zróżnicowanie bioklimatyczne Lublina prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
dr hab. Katarzyna Piotrowicz

mgr Sylwester Wereski Bioklimatyczne uwarunkowania wybranych form turystyki w okolicy zbiornika solińskiego prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
dr hab. Anita Bokwa
 

 mgr Witold Tutak Funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w gminach prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
dr hab. Mariusz Kistowski

mgr Grzegorz Gajek Geologiczno-strukturalne uwarunkowania procesów glacjalnych na połubniowym Spitsbergenie dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG
dr hab. Krzysztof Migała, prof. Uwr

mgr Zbigniew Cierech Geneza i warunki rozwoju rzeźby epikrasowej Roztocza Rawskiego dr hab. Grzegorz Barczyk
 
dr hab. Inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

mgr Anna Godlewska Dynamika mas lodowych w strefie marginalnej lądolodu Warty na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy litofacjalnej prof. dr hab. Wojciech Wysota
 
dr hab. Leszek Kasprzak, prof. UAM

mgr Tadeusz Witold Zienkiewicz Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszaru byłej Jugosławii po roku 1990 prof. dr hab. Piotr Eberhardt
 
dr hab. Roman Szul
 

mgr Katarzyna Mięsiak-Wójcik Zmiany form retencji w zlewniach jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego jako przejaw ewolucji hydrosfery prof. dr hab. Adam Choiński
 
dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. UMK

 mgr Krzysztof Bajor Kapitał ludzki a zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002-2009 dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK Kielce

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniw. Pedagog. Kraków

 mgr Sławomir Kula Percepcja i wykorzystanie wybranych elementów potencjału turystytcznego województwa lubelskiego a rozwój produktu turystycznego dr hab. Agnieszka Niezgoda - UE Poznań

prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk - UŁ

mgr Sławomir Dziaduch Potencjał rozwoju miast województwa lubelskiego w świetle teorii wzrostu endogenicznego dr hab. Paweł Churski, prof. UAM

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

mgr Magdalena Nowacka Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin powiatu szydłowieckiego dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS

prof. dr hab. Bogdan Sawicki
 

mgr Sylwia Golian Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki na roztoczu prof. dr hab. Maciej Jędrusik

dr hab. Grażyna Anna Ciepiela, prof. UPH
 

mgr Piotr
Bednarczyk
Rozkład przestrzenny wybranych wskaźników kontynentalizmu klimatu w Europie w świetle różnych metod interpolacji dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
 

mgr Grzegorz
Iwanicki
Potencjał turystyczny polskich miast w aspekcie city break na przykładzie zagranicznej turystyki clubbingowej prof. dr hab. Mirosława Czerny

prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
 

mgr Jakub
Kuna
Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
 

mgr Karol
Kowalczyk
Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy dr hab. Jerzy Kitowski, prof. UR

prof. dr hab. Stanisław Koziarski
 

mgr inż. arch. Malwina
Michalik-Śnieżek
Zintegrowana ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazu i oferty usług krajobrazowych terenu na przykładzie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego prof. dr hab. Marek Degórski

dr hab. Sylwia Kulczyk
 

mgr Jolanta
Kowal
Uwarunkowania rozwoju militarnej turystyki kulturowej na terenie województwa dolnośląskiego dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW
 

mgr Jarosław
Pietruczuk
Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy) dr hab. Grzegorz Kowalewski

prof. dr hab. Adam Łajczak
 

mgr Ewelina
Flis-Olszewska
Wpływ warunków zewnętrznych na stosunki termiczno-wilgotnościowe zabytkowych obiektów sakralnych dr hab. Dorota Matuszko

prof. dr hab. Rajmund Przybylak
 

mgr Łukasz
Franczak
Formowanie i funkcjonowanie systemów zlewniowo-jeziornych na przedpolu lodowców Scotta i Renarda (NW część Ziemi Wedela Jarlsberga, Spitsbergen) dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
 

mgr inż. Krzysztof
Raczyński
Przepływy niżówkowe rzek Lubelszczyzny prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ
 

mgr Grzegorz
Siwek
Występowanie i dynamika wezbrań w zlewni górnego Wieprza dr hab. Roman Cieśliński, prof. UG

dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ
 

mgr Kamila
Kosturska
Uwarunkowania widzialności poziomej na lotniskach cywilnych w Polsce dr hab. Dorota Matuszko

dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW
 

mgr Monika
Widz
Możliwości wykorzystania zasobów środowiska geograficznego Tunezji w kreowaniu oferty turystycznej dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM

dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF
 

mgr Monika
Pietruczuk
Uwarunkowania krajobrazu kulturowego doliny Giełczwi (Wyżyna Lubelska) i koncepcje jego kształtowania prof. Ewa Roo-Zielińska

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG
 

mgr Joanna
Jarosz
Wskaźnikowa rola zespołu ameb skorupkowych w odtwarzaniu neoholoceńskich zmian paleohydrologicznych na Polesiu Lubelskim dr hab. Danuta Urban, prof. UP

prof. Mariusz Lamentowicz
 

mgr Jacek 
Dobrowolski
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji biomasy rolniczej na cele energetyczne na przykładzie województwa lubelskiego dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ

dr hab. Jacek Potocki, prof. UEWr
 

mgr Grzegorz
Gołoś
Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w województwie lubelskim prof. Maciej Jędrusik - UW

prof. Bogusław Sawicki - UP
 

mgr Mateusz
Zawadzki
Sieć komunikacyjna województwa lubelskiego w drugiej połowie XVIII wieku prof. Zdzisław Budzyński - URz

dr hab. Zenon Kozieł - UMK 

mgr Leszek Kolanowski Przyczyny i skutki zróżnicowania charakteru rozwoju przestrzennego małych miast. Studium przypadku – Bychawa i Łęczna prof. Romuald Jończy - UEWr
dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UE w Poznaniu
mgr inż. Agnieszka Kleszcz Wpływ cyfryzacji państw Unii Europejskiej na poziom ich konkurencyjności – analiza porównawcza z zastosowaniem modeli statystycznych dr hab. Krzysztof Janc (UWr)
prof. dr hab. Krystian Heffner (UE w Katowicach)
prof. dr hab. Piotr Werner (UW)

mgr inż. Dorota Ilona Dymek 

Włączenie świadczeń ekosystemowych do programowania zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku wybranych gmin województwa lubelskiego    dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG   
dr hab. Sylwia Kulczyk, prof. UW

mgr inż. Jolanta Jóźwik

Przesłanki miejskości i rola nadawania statusu miasta w rozwoju jednostek osadniczych we współczesnej Polsce

dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr
dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska, prof. UAM
mgr Katarzyna Michalczuk Wpływ zamachów terrorystycznych
na popyt turystyczny i wybrane zachowania turystyczne
– przykład Egiptu, Maroka i Tunezji
dr hab. Leszek Butowski, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski - UG