Ocena potencjału turystycznego - praktyki

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Ocena potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego
Kod przedmiotu 07.1
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalizacja/specjalność Geoturystyka
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów Stacjonarne
Rok/semestr    
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych  
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć Zajęcia terenowe - PRAKTYKA
Rygor  
Typ przedmiotu przedmiot specjalizacyjny
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geografii turyzmu  
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)   Po ukończeniu przedmiotu student:
- umie identyfikować, opisywać (inwentaryzować) oraz dokumentować  w terenie różne rodzaje i typy walorów turystycznych, w tym walory krajobrazowe;
- umie korzystać z różnego rodzaju map w celu identyfikacji i oceny poszczególnych walorów turystycznych;
- umie zaznaczać na mapie walory turystyczne oraz sporządzać specjalistyczne mapy poszczególnych walorów turystycznych;
- umie korzystać z urządzeń lokalizacji i kartowania (GPS) przy pracy w terenie;
- umie sporządzać inwentarze walorów turystycznych.
Treści programowe przedmiotu

Przedmiot przybliża szczegółowo istotę i znaczenie badań i oceny potencjału turystycznego wybranego regionu poprzez zgłębienie i ocenę jego poszcze-gólnych walorów turystycznych, zarówno krajoznawczych, jaki i specjalis-tycznych, oraz krajobrazu jako waloru szczególnego. W trakcie poszczególnych wykładów studentom przybliża się zagadnienia: potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego (OPC), podziału walorów turystycznych OPC, identyfikacji i charakterystyki walorów przyrodniczych, kulturowych i przyrodniczo-kulturowych OPC oraz krajobrazu jako specyficznego waloru turystycznego, analizy i oceny walorów turystycznych, krajobrazowych i specjalistycznych OPC, analizy historycznych, społecznych i ekonomicznych predyspozycji rozwoju turystyki na OPC wraz z ich oceną. Przedmiot realizowany w warunkach terenowych wybranego obszaru przyrodniczo cennego  30 h (5 dni po 6 godzin).

Dzień  1. Inwentaryzacja w warunkach terenowych wstępnie wytypowa-nych walorów (obiektów, terenów itp.)  turystycznych wybranego obszaru wraz z ich kartografowaniem, dokumentowaniem fotograficznym oraz w formie opisu (wg standardowych formularzy).
Dzień  2. Inwentaryzacja w warunkach terenowych wstępnie wytypowa-nych walorów (obiektów, terenów itp.)  turystycznych wybranego obszaru wraz z ich kartografowaniem, dokumentowaniem fotograficznym oraz w formie opisu (wg standardowych formularzy).
Dzień  3.  Inwentaryzacja w warunkach terenowych wstępnie wytypowa-nych walorów (obiektów, terenów itp.)  turystycznych wybranego obszaru wraz z ich kartografowaniem, dokumentowaniem fotograficznym oraz w formie opisu (wg standardowych formularzy).
Dzień  4. Inwentaryzacja w warunkach terenowych wstępnie wytypowa-nych walorów (obiektów, terenów itp.)  turystycznych wybranego obszaru wraz z ich kartografowaniem, dokumentowaniem fotograficznym oraz w formie opisu (wg standardowych formularzy).
Dzień  5. Opracowywanie kameralne zebranych materiałów, sporządzenie tabeli inwentaryzacyjnych oraz roboczej mapy.  

Metody dydaktyczne Ćwiczenia terenowe. Przedmiot zaliczany jest na podstawie wykonania wszystkich poszczególnych zadań praktycznych, stawianych w terenie,  dotyczących terenowego badania  i dokumentowania potencjału turystycznego OPC.  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Pozytywna ocena wykonanego zadania praktycznego (inwentarz i mapa)
 
Literatura podstawowa 1. Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych / Jan Cetner, Marta Ogonowska //W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stefana Bosiackiego .- Poznań, 2008. - , S. 411-418
2. Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79.
3. Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.):  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.1, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny  - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza     2008 . - 274 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / niwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 1.    
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) 4. Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.):  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.2, Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny :  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama    Mickiewicza , 2008 . - 266 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 2.
5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
6.  Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79.
7. Kanon krajoznawczy Polski / pod red. Włodzimierza Łęckiego WYD. Wyd. 2 popr. i uzup. . - Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj" , cop.2005 . - 376 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-7005-475-7.
8. Komputerowa baza danych o zasobach turystycznych w podstawowych jednostkach administracyjnych w Polsce / Zbigniew T.Werner //Problemy Turystyki .-1995 . - nr 1-2 , s.91-94.
9. Jakie czynniki przyrodnicze decydują o atrakcyjności i przydatności turystycznej terenu / Agnieszka Ciechorska //Aura .-1998 . - nr 4 , s.5-6.
10.Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki / Dominik Ziarkowski //Folia Turistica .-2007 . - nr 18 , s.175-183.
11. Walory turystyczne miast. Cz. II. Atrakcyjność dzielnic i szlaków/ Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 8 , s.20-21.
12. Walory turystyczne miast cz. I / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 7 , s.8-9.  
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”