Gospodarka Przestrzenna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Pomagają zrozumieć konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Przybliżają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.

Studia I0 - trwają 7 semestrów

Specjalności – od II roku studiów:

  • Planowanie przestrzenne – profil praktyczny. Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z określonymi celami, warunkami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi
  • Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni – profil praktyczny. Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania i przekształcanie obszarów zdegradowanych, niefunkcjonalnych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych