Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Iwanicki

dr Grzegorz Iwanicki
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-3711-2156
https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Iwanicki
Konsultacje

Pok. 113 B


Semestr letni 2022/23:


Poniedziałki  g. 14.45-16.45


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe: geografia turyzmu, turystyka miejska i city break, zanieczyszczenie światłem, parki ciemnego nieba, astroturystyka, nowe formy turystyki, rozwój zrównoważony. 

 

Wykształcenie:

 

2017    -  doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Promotor: dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS

2015    -  Podyplomowe studia pedagogiczne, Politechnika Lubelska

2011    -  magister geografii (specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Promotor: dr hab. Andrzej Zborowski

2009    -  licencjat geografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Promotor: dr Wojciech Janicki

 

Prowadzone przedmioty:

Organizacja i działalnośc biura turystycznego

Usługi transportowe w turystyce

Usługi komplementarne w turystyce

Transport w turystyce i rekreacji

Warsztaty branżowe z turystyki

Seminarium licencjackie

Client and customers service

Research project

 

 


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Iwanicki G., 2022, Astro-tourism in the Czech–Polish Izera Dark Sky Park, w: Novelli M., Cheer J.M., Dolezal C., Jones A., Milano C. (red.) "Handbook of Niche Tourism. Research Handbooks in Tourism series", Edward Elgar, s. 2-13. 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2022, Nightlife leisure activities during COVID-19: Restrictions, spatial transformations, and social changes in clubbing space in the examples of Polish cities, w: Sharp B., Finkel R., Dashper K. (red.) "Transforming Leisure in the Pandemic: Re-imagining Interaction and Activity during Crisis", Routledge, s. 9-24. 

Janicki W., Iwanicki G., Jakubowski A., 2022, Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych: demograficzny, gospodarczy, instytucjonalny, środowiskowy. Podregion lubelski – województwo lubelskie, w:  Drobniak A. (red.) "Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 66-67, 78-78, 103-104, 122.

Janicki W., Iwanicki G., Jakubowski A., 2022, Rekomendacje strategiczne dla programowania sprawiedliwej transformacji w Polsce. Podregion lubelski – województwo lubelskie, w: Drobniak A. (red.) "Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 197-199. 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2022, Comparison of city break trips in the offer of Polish and British touroperators and online travel agencies, Bulletin WKU, 85(1), 135-141. 

Iwanicki G., 2021, Are dark-sky parks recognisable in society? The example of Izera Dark-Sky Park, w: Ściężor T, (red.) "Ecological and astronomical aspects of light pollution", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 133-142. 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2020, Urban party zones and their changes in former communist countries on the example of Polish citiesBulletin of Geography, Socio-economic Series, 49, s. 65-80. 

Iwanicki G., 2019, Międzynarodowe społeczności ciemnego nieba jako przykład ochrony nocnego krajobrazu na terenach miejskichCzasopismo Geograficzne, 90(1), s. 18-40. 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2019, Wybrane aspekty europejskich podróży city break, Czasopismo Geograficzne, 90(1), s. 5-17. 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2018, Party space in Cracow and Warsaw: partying and conflicts, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 44(4), s. 139-145.

Iwanicki G., Dłużewska A., Wertag A., Kozłowska-Adamczak M., 2018, Light pollution in the context of accommodation in Zagreb, w: Proceedings of International Conference on Hospitality, Tourism, and Sport Management, Waseda Univeristy, Tokio, s. 316-325. 

Iwanicki G., Dłużewska A., Smith Kay M., 2016, Assessing the level of popularity of European stag tourism destinations, Quaestiones Geographicae, 35(3), s. 15-29. 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2015, Potential of city break clubbing tourism in Wroclaw. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 28, s. 77-89. 

Dłużewska A., Iwanicki G. (red.), 2015, Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki, Armagraf, Lublin-Krosno.

Iwanicki G., Brzezińska-Wójcik T., Widz M., Lachowska D., Grabowski T., 2015, Metody badawcze w kreowaniu produktu astroturystycznego Park Ciemnego Nieba „Roztocze”, w: Makowska-Iskierka M., Włodarczyk B. (red.) „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, vol 6, IGMiT UŁ, Łódź, s. 49-65.

Iwanicki G., 2015, Wybrane aspekty stag tourism w polskich miastach, w: Godlewski G., Zalecha M., (red.), „Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki”, Wyd. AWF Warszawa, Warszawa-Biała Podlaska, s. 171-182.

Iwanicki G., 2014, Poziom zanieczyszczenia świetlnego w polskich parkach narodowych, w: Terlecka M.K. (red.), „Różnorodnie o bioróżnorodności”, Tom 2, Armagraf, Krosno, s. 31-39.

Iwanicki G., 2014, Polityka oświetleniowa w aspekcie ochrony nocnego krajobrazu – na przykładzie wybranych gmin powiatu lubelskiego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 15-21.

Iwanicki G., 2014, Krajobraz nocnego nieba jako element potencjału turystycznego w wybranych regionach Europy, w: Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.),  „Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym”, AT Wyd., Kraków, s. 141-148.

Iwanicki G., 2014, Kanadyjskie parki i rezerwaty ciemnego nieba w świetle realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, w: Kleśta A., Terlecka M.K. (red.), „Zrównoważony rozwój – idea czy konieczność?”, Tom 1, Armagraf, Krosno, s. 39-50.

Iwanicki G., Dłużewska A., 2014, Wybrane aspekty zagranicznej turystyki clubbingowej w Trójmieście, Turystyka Kulturowa, 12, s. 38-53.

Iwanicki G., 2013, Wybrane aspekty turystyki astronomicznej w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja, 11(1), s. 133-146.

Iwanicki G., 2013, Parki ciemnego nieba w Polsce – innowacyjny przykład współpracy lokalnych instytucji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w: Krzysztofek A. (red.), „Zarządzanie i rozwój regionalny – wyzwania współczesności”, AT Wyd., Kraków, s. 305-310.

 

Projekty badawcze:

 

Otrzymane granty:

 

2021 - Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki MINATURA 5 Ocena promocji parków ciemnego nieba w ramach systemów informacji turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym w Polsce i wybranych krajach Europy.

2019 - Grant z dotacji celowej MNiSW „Młoda kadra i doktoranci” na realizację zadania badawczego Wpływ parków ciemnego nieba na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu.

2015 -  Light pollution in the context of wellbeing and tourism development in Croatia. Grant badawczy ze środków programu  COST w ramach konkursu STSM. 

2014 -  Grant z dotacji celowej MNiSW „Młoda kadra i doktoranci” na realizację zadania badawczego Potencjał turystyczny polskich miast w aspekcie city break – na przykładzie zagranicznej turystyki clubbingowej.

 

Udział w projektach:

2014 - 2015  - Wykonanie pomiarów jasności nocnego nieba miernkiem SQM-L w projekcie Analiza poziomu zanieczyszczenia świetlnego na terenie wybranych obszarów chronionych województwa lubelskiego - Konceptualizacja nowego produktu Park Ciemnego Nieba "Roztocze". Projekt realizowany we współpracy pracowników i doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS z Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną (zrealizowano jedynie wstępny etap projektu). 

2013 -  Udział w projekcie badawczym (pracownik techniczny) Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie hydrologicznym (Spitsbergen SW). Grant badawczy finansowany ze środków NCN w ramach konkursu OPUS. Kierownik grantu: dr Waldemar Kociuba.

 

Udział w ekspedycjach badawczych:

 

2013 - Uczestnictwo w XXV Wyprawie Polarnej UMCS na Spitsbergen

 

Staże i wyjazdy szkoleniowe:

 

2016 - COST PhD Training School, Research, Writing and Publishing. 12-14 kwietnia 2016, Universidad de Alcala, Madryt 

2015 - Ivo Pilar Institue of Social Sciences in Zagreb, pobyt w ramach grantu COST-STSM, 05-13 listopada 2015. 

2015 - COST PhD Training School, Sensorium, Wellbeing and Ecosystem Services. 16-18 września 2015, University of Southern Denmark, Esbjerg 

2014 - COST PhD Training School, TobeWell and the Instagram Effect: Cultural Tourism in the Digital Age. 15-17 września 2014, Instituto Superiore sui Sistemi Territoriali per I’mmpvazione, Turyn 

2013 - COST PhD Training School Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services: A Destination Perspective.  4-6 listopada 2013, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

 

Referaty wygłoszone na konferencjach (wybrane wydarzenia):

Iwanicki G. Rola lokalnych punktów informacji turystycznej w promowaniu parków ciemnego nieba, 6. Ogólnopolska Konferencja Zanieczyszczenia Światłem, 2021, 24-25 września, Łódź. 

Iwanicki G., The impact of dark sky parks on socio-economic development of adjacent areas, 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution, 20-21.09.2019, Kraków

Iwanicki G., Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na rozwój turystyki opartej o walory ciemnego nieba, IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Sociocultural, political, legal and economic aspects of the international environment development, 16-17.04.2015, Lwów.

Iwanicki G., Environmental aspects of lighting policy in Eastern Poland, XVII Międzynarodowa konferencja naukowa: „MEKON”, 4-5.02.2015, Ostrawa.

Iwanicki G., Prawne aspekty ochrony nocnego krajobrazu w Polsce i w wybranych krajach, Międzynarodowa konferencja naukowa: Przemiany w Państwie i Prawie, 3-6 kwietnia 2014, Lublin.

Iwanicki G., Parki ciemnego nieba w Europie – nowy trend w turystyce astronomicznej,Międzynarodowa konferencja naukowa:Międzynarodowe, krajowe oraz regionalne uwarunkowania rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, 7 czerwca 2013, Jarosław.

Iwanicki G., Uwarunkowania rozwoju turystyki astronomicznej w Polsce, Międzynarodowa konferencja naukowa: Sustainable development of tourism regions: national and international experience, 25-26 kwietnia 2013, Lwów.