Ocena potencjału turystycznego - wykład

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Ocena potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego
Kod przedmiotu 07.1
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalizacja/specjalność Geoturystyka
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów Stacjonarne
Rok/semestr   1
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych 30
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć wykłady
Rygor Zaliczenie pisemne na ocenę lub egzamin
Typ przedmiotu przedmiot specjalizacyjny
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne  
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia) Po ukończeniu przedmiotu student:
- rozumie istotę i znaczenie potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego (OPC) oraz podejścia do jego określania;
- wie o walorach turystycznych, ich podziale (klasyfikacja, typologia)  i specyfice;
- umie identyfikować, przedstawiać i charakteryzować różne rodzaje i typy walorów turystycznych, w tym walory krajobrazowe;
- zna sposoby analizy i oceny walorów turystycznych OPC (waloryzację);
- umie korzystać z różnego rodzaju map w celu identyfikacji i oceny poszczególnych walorów turystycznych;
- umie sporządzać  mapy poszczególnych walorów obszaru waloryzacji oraz integrującą mapę sumaryczną potencjału turystycznego;
- umie ocenić historyczne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne predyspozycje rozwoju turystyki na badanym obszarze.  
Treści programowe przedmiotu

Definicja oraz istota potencjału turystycznego, podejścia do jego oceny. Walory turystyczne, ich typologia i klasyfikacja. Krajobraz jako walor turystyczny. Analiza i ocena walorów turystycznych  (krajoznawczych, specjalistycznych) i krajobrazowych oraz ocena historycznych, społecznych i ekonomicznych predyspozycji rozwoju turystyki na obszarze przyrodniczo cennym.
Przedmiot przybliża szczegółowo istotę i znaczenie badań i oceny potencjału turystycznego wybranego regionu poprzez zgłębienie i ocenę jego poszcze-gólnych walorów turystycznych, zarówno krajoznawczych, jaki i specjalis-tycznych, oraz krajobrazu jako waloru szczególnego. W trakcie poszczególnych wykładów studentom przybliża się zagadnienia: potencjału turystycznego obszaru przyrodniczo cennego (OPC), podziału walorów turystycznych OPC, identyfikacji i charakterystyki walorów przyrodniczych, kulturowych i przyrodniczo-kulturowych OPC oraz krajobrazu jako specyficznego waloru turystycznego, analizy i oceny walorów turystycznych, krajobrazowych i specjalistycznych OPC, analizy historycznych, społecznych i ekonomicznych predyspozycji rozwoju turystyki na OPC wraz z ich oceną.
Przedmiot jest  zrealizowany poprzez 10 wykładów poświęconych konkretnym zagadnieniom:

Wykład 1. Potencjał turystyczny obszaru przyrodniczo cennego (OPC). Pojecie potencjału turystycznego OPC: istota i definicje. Podejścia do oceny potencjału turystycznego OPC. Sposoby waloryzacji, techniki i jednostki bonitacyjne. Znaczenie oceny OPC dla rozwoju turystycznego obszaru.
Wykład 2. Walory turystyczne OPC. Pojecie walorów turystycznych, ich klasyfikacja wg różnych kryteriów i autorów. Specyfika walorów turystycznych obszarów przyrodniczo cennych.
Wykład 3. Walory przyrodnicze OPC. Typologia i klasyfikacja. Specyfika w skali regionalnej i globalnej, analiza porównawcza w stosunku do innych przyrodniczo podobnych obszarów. Unikatowość walorów (obiektów, krajobrazów, procesów, zjawisk) przy-rodniczych danego obszaru. Wartość naukowa, przyrodo-ochronna, turys-tyczna, edukacyjna oraz gospodarcza walorów przyrodniczych danego OPC.
Wykład 4. Walory kulturowe OPC. Typologia i klasyfikacja. Specyfika w skali regionalnej i globalnej, analiza porównawcza w stosunku do innych kulturowospokrewnionych obszarów. Unikatowość walorów (zabytków,  zjawisk społeczno-kulturowych itp.) kultu-rowych danego obszaru. Wartość naukowa, przyrodo-ochronna, turystyczna, edukacyjna oraz gospodarcza walorów kulturowych danego OPC.
Wykład 5. Walory przyrodniczo-kulturowe OPC. Typologia i klasyfikacja. Specyfika w skali regionalnej i globalnej, analiza porównawcza w stosunku do innych podobnych obszarów. Unikatowość walorów (obiektów, krajobrazów kulturowych itp.) przyrodniczo-kulturowych danego obszaru. Wartość naukowa, przyrodo-ochronna, turystyczna, eduka-cyjna oraz gospodarcza walorów przyrodniczo-kulturowych danego OPC.
Wykład 6. Krajobraz jako walor turystyczny. Pojecie krajobrazu, jego różne pojmowania. Krajobraz turystyczny oraz jego „wymiary”. Wartości estetyczne krajobrazu. Widok jako  walor.
Wykład 7. Analiza i ocena walorów turystycznych OPC. Sposoby i podejścia do oceny walorów turystycznych OPC. Kartograficzno-obiektowa metoda wyznaczenia cząstkowego i  sumarycznego potencjału OPC. Narzędzia GIS w określeniu cząstkowego i  sumarycznego potencja-łu OPC.
Wykład 8. Analiza i ocena walorów krajobrazowych OPC. Sposoby analizy i oceny wartości krajobrazowych. Metody waloryzacji wizualnej krajobrazu. Analiza walorów estetycznych krajobrazu.
Wykład 9. Walory specjalistyczne OPC i ich ocena. Pojecie walorów specjalistycznych, ich typologia i klasyfikacja. Specyfika walorów specjalistycznych danego OPC. Analiza i ocena walorów specja-listycznych OPC.
Wykład 10. Predyspozycje historyczne, społeczne i ekonomiczne rozwoju turystyki na OPC oraz ich ocena. Turystyka na obszarze w ujęciu historycznym (początki, rozwój, tradycja itp.). Obecny stan turystyki na danym obszarze. Zasoby ludzkie i kadrowe. Predys-pozycje infrastrukturalne. Celowość, możliwości ekonomiczne i ograniczenia rozwoju turystyki w obrębie danego OPC.

Metody dydaktyczne Przedmiot zaliczany jest na podstawie pozytywnego wyniku (50%) z pisemnego sprawdzianu na koniec kursu  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Zaliczenie na ocenę
 
Literatura podstawowa 1. Metodyka oceny potencjału rozwoju ekoturystyki na podstawie źródeł wtórnych / Jan Cetner, Marta Ogonowska //W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stefana Bosiackiego .-Poznań, 2008. - , S. 411-418
2. Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79.
3. Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.):  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.1, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny  - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza     2008 . - 274 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / niwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 1.
4. Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red.):  Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T.2, Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny :  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.Adama    Mickiewicza , 2008 . - 266 s. : il. ; 24 cm . - Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 2.
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) 5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002.
6.  Atrakcje turystyczne i turystyka krajoznawcza w Polsce / Marek Nowacki //Turystyka i Rekreacja / Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie .-T.4 (2008) , s.69-79.
7. Kanon krajoznawczy Polski / pod red. Włodzimierza Łęckiego WYD. Wyd. 2 popr. i uzup. . - Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj" , cop.2005 . - 376 s. : il. ; 25 cm . - ISBN 83-7005-475-7
8. Komputerowa baza danych o zasobach turystycznych w podstawowych jednostkach administracyjnych w Polsce / Zbigniew T.Werner //Problemy Turystyki .-1995 . - nr 1-2 , s.91-94.
9. Jakie czynniki przyrodnicze decydują o atrakcyjności i przydatności turystycznej terenu / Agnieszka Ciechorska //Aura .-1998 . - nr 4 , s.5-6.
10.Problemy oceny walorów i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki / Dominik Ziarkowski //Folia Turistica .-2007 . - nr 18 , s.175-183.
11. Walory turystyczne miast. Cz. II. Atrakcyjność dzielnic i szlaków/ Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 8 , s.20-21.
12. Walory turystyczne miast cz. I / Jan Paweł Piotrowski //Doradca Hotelarza .-2001 . - nr 7 , s.8-9.  
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całego przedmiotu niezależnie od jego formy.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”