Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dagmara Kociuba

dr Dagmara Kociuba
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
+48 81 537 68 19
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Kociuba
https://orcid.org/0000-0001-9217-323X
https://scholar.google.com/citations?user=sQek-kgAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://www.linkedin.com/in/dagmara-kociuba-phd-b27a03ba/
Konsultacje

poniedziałek 8-10


stacjonarnie i na platformie TEAMS (po wczesniejszym umówieniu)


kod do platformy Teams gmxju1t

Adres

Al. Kraśnicka 2 d
20-718 Lublin

O sobie

RESEARCH INTERESTS


local and regional development, urban studies, urban planning, spatial management, urban development, urban geography, urban management, administrative division, participatory budgeting, municipal cooperation, EU funds, EU Cohesion Policy, Integrated Territorial Investments (ITIs), Functional Urban Areas (FUAs), smart city, smart specialization

 

PUBLICATIONS

2023

Kociuba, D.; Sagan, M.; Kociuba, W. 2023. Toward the Smart City Ecosystem Model. Energies 2023, 16, 2795. DOI: https://doi.org/10.3390/en16062795

Kociuba D., Kociuba W. 2023.  Variants of Boundary Changes - A Case Study of Poland. Land 2023 12(6), 1208 doi: https://doi.org/10.3390/land12061208

 

2022

Kuna J., Jeremicz J., Kociuba D., Niedźwiadek R., Janus K. , Chachaj J., 2022. Interactive HGIS platform union of lublin (1569): A geomatic solution for discovering the Jagiellonian heritage of the city. Journal of Cultural Heritage, 53: 47–71. DOI: https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.11.001

 

2021

Kociuba D., 2021: New trends in the changes of administrative boundaries in Poland, European Spatial Research and Policy, t. 28(1), s. 249-266, http://dx.doi.org/10.18778/1231-1952.28.1.13

Kociuba D., Wajs K. 2021: Impact of the implementation of EU, national and local policies and legislation on the transition towards eco-cities in Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 53: 105–130,  http://doi.org/10.2478/bog-2021-0026

Kociuba D., Bielecka M., 2021: Wpływ zmiany ustawy o samorządzie gminnym na implementację budżetów obywatelskich w miastach wojewódzkich Polski / Influence of the Amendment to the Law on Municipal Self-Government on the Implementation of Participatory Budgeting in Voivodship Cities in Poland, Studia Regionalne i Lokalne 1(83)/2021: 84-111, http://doi.org/10.7366/1509499518305, link: https://studreg.uw.edu.pl/pl/archiwum,wplyw-zmiany-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-na-implementacje-budzetow-obywatelskich-w-miastach-wojewodzkich-polski 

 

2020

Kociuba D., Maj M. 2020: Walkable city and universal design in theory and practice in Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 50:113-132, https://doi.org/10.2478/bog-2020-0036

Kociuba D., Wieliniec D., 2020: Rozwój infrastruktury rowerowej w kontekście działania roweru miejskiego - przykład Krakowa i Lublina / Development of Cycling Infrastructure in the Context of Functioning of Urban Bicycle-Sharing System - Case Study of Cracow and Lublin. Annales UMCS, sec. B, t. LXXV, s. 213-252 DOI: 10.17951/b.2020.75.213-252

Kociuba D., Kowalska E. 2020: Rozwój przestrzenny byłych miast wojewódzkich w Polsce. Studium przypadku Krosna, Przemyśla i Tarnobrzega / Spatial Development of Former Voivodeship Capitals in Poland. Case Study of Krosno, Przemyśl and Tarnobrzeg. Annales UMCS, sec. B, t. LXXV, s. 183-212 DOI: 10.17951/b.2020.75.183-212 

Dotti N.F., Bourdin S., Bramanti A., Casula M., Marques Da Costa E., De Gregorio Hurtado S. , Gloazzo C., Goodwin-Hawkins B., Kociuba D., Matteucci N., McSorley L., Musiałkowska I., Oberst C., Pazos-Vidal S., Polverari L., Potluka O., Tulppo P., 2020: Cohesion Policy for Coronavirus, and beyond: Statement of the Regional Studies Association Cohesion Policy Network.    

2019

Kociuba D. 2019: Zmiany granic administracyjnych miast w Polsce – efekty przestrzenne i społeczno-ekonomiczne, Studia Miejskie, t. 33, s. 99-113, DOI: 10.25167/sm.1253

Kociuba D. 2019: Rola wód powierzchniowych w rozwoju Lublina, Annales UMCS, sec. B, t. LXXIV, s. 1-26, DOI: 10.17951/b.2019.74.1-26

Kociuba D., Rabczewska K. Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych polskich miast – studium przypadku Lublina, Studia Regionalne i Loklane, 2(76)/2019, s. 82-109, DOI: 10.7366/1509499527605 

Kociuba D., Baran-Zgłobicka B, Bartmiński P., Demczuk P., Jakubowski A., Kociuba W., Kowalczyk K., Śmiechowicz J., Wesołowska M., Wójtowicz K., Łoboda K., 2019: Kierunki rozwoju przestrzenno-inwestycyjnego Lublina. Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin.

Chachaj J., Janus K., Jeremicz J., Kociuba D., Kuna J., Niedźwiadek R., 2019: Lublin –Rekonstrukcja Miasta w Okresie Unii Lubelskiej [map], scale 1:3000, Lublin.

 

2018

Kociuba D., Matacz A. 2018, The Real Estate Market in the Context of Municipal Management. Example of the Lublin Functional Area, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, t. 16, nr 1, s. 67-80

Kociuba D., Szafranek E. 2018, New tool for measuring sustainable development in functional urban areas, European Spatial Research and Policy, t. 25, 2, s. 61-79, DOI: 10.18778/1231-1952.25.2.04

Kociuba D. 2018, Implementation of integrated territorial investments in Poland – rationale, results, and recommendations, Quaestiones Geographicae, 37, 4, s. 81-98, DOI: 10.2478/quageo-2018-0038

Szafranek E., Kociuba D. 2018, Development of urban areas in the conditions of territorial-oriented policy – theoretical assumptions and experience in functional areas of Polish cities, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia, nr 361(15), s. 53–75

Kociuba D. 2018, Teoria i praktyka wsparcia zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, t. 272, s. 316-327

Kociuba D., 2018, Lublin – „moje miejsce na Ziemi” czy „metropolia przyszłości”?, [w:] P. Maleszyk, M. Sagan (red.) Lublin 2030 – europejska metropolia? Urząd Miasta Lublin, s. 33-54

Kociuba D. 2018, Rozwój przestrzenny Lublina od średniowiecza do współczesności, [w:] Wojciech Janicki (red.) Lublin. Historia – Społeczeństwo – Gospodarka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 21-40

Kociuba D., 2018, Lubelski Obszar Funkcjonalny, [w:] Wojciech Janicki (red.) Lublin. Historia – Społeczeństwo – Gospodarka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 55-64

Kociuba D., Sagan M. 2018, Metropolia Lublin 2030 [w:] Wojciech Janicki (red.) Lublin. Historia – Społeczeństwo – Gospodarka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 211-223

Kociuba D., 2018, Kształtowanie się krajobrazu kulturowego Lublina na tle uwarunkowań przyrodniczych, rozwoju przestrzennego i urbanistycznego miasta, [w:] P. Dymmel, R. Jop (red.) Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności. Lublin: Archiwum Państwowe w Lublinie, s. 17-39

Kociuba D., Baraniewicz-Kotasińska S. 2018, Implementation of the Smart City Concept in Post-Socialist Cities: Rationales, Results, and Recommendations, [in:] S. Romero (ed.) A Closer Look at Urban Areas. Nova Science Publishers, NY, 1-48

 

2017

Kociuba D. 2017, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych, Studia KPZK PAN, t. 174, s. 144-153

Kaczmarek T., Kociuba D. 2017, Models of governance in the Urban Functional Areas – policy lessons from implementation of Integrated Territorial Investment (ITI) in Poland, Quaestiones Geographicae 36(4), s. 51-68, DOI: 10.1515/quageo-2017-0035

Kociuba D., 2017, Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(69)/2017, s. 54-78, DOI: 10.7366/1509499536903

Kociuba D. 2017, Regional Innovation Strategy - from Design to Implementation. Lubelskie Voivodship Case Study, Barometr Regionalny, Tom 15 nr 2, s. 99-114, doi: 10.56583/br.441

Churski P, Kociuba D, Ochojski A., Polko A. 2017, Towards Policy – Place-Based Policy and Smart Specialisation, In: Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A. (red.), Measuring Regional Specialisation. A New Approach, Palgrave Macmillan, s. 263-373. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51505-2_5

Kociuba D., 2017, Integrated Territorial Investments (ITI) in Poland, In: Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A. (red.), Measuring Regional Specialisation. A New Approach, Palgrave Macmillan, s. 395-409

 

2016

Kociuba D. 2016, Rewitalizacja w strategiach rozwoju województw w Polsce, Problemy Rozwoju Miast, t. 3/2016, s. 67-73

Kociuba D., 2016, Support of Regional Smart Specialisation through the Implementation of Integrated Territorial Investments, Studia Regionalia, t. 47, s. 71-86, DOI: 10.12657/studreg-47-05

Harasimiuk M., Baran-Zgłobicka B., Gorzym-Wilkowski W.A., Kociuba D., Polska A. 2016, Studia z gospodarki przestrzennej na UMCS – próba optymalnego sprostania wyzwaniom praktyki, [w:] A. Maciejewska (red.): Rola badań przyrodniczych i społecznych w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią,  Tom VIII, Seria monografie Gospodarka Przestrzenna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,  Warszawa, s. 9-20

 

2015

Kociuba D. 2015, Miejskie obszary funkcjonalne – wyzwania planistyczne, Studia Miejskie t. 18, s. 39-53. https://doi.org/10.25167/sm.2424

Kociuba D. 2015, Propozycja nowej metodyki badań przemian struktur funkcjonalno-przestrzennych miast, [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.)  Miasto w badaniach geografów, t.1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 149-167

Kociuba D. 2015, Ograniczenia w rozwoju miast w kontekście planowania przestrzennego, Studia KPZK PAN, t. 161, 112-122

Sokołowicz, M.E., Kociuba, D. (eds.) 2015, Place-based Approach to Regional Policy. Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings, Monographs of ERSA Poland”, Biblioteka, Lódź 

Sokołowicz M.E., Kociuba D. 2015, Foreword [in:] Sokołowicz M.E., Kociuba D. (ds.) Place-based Approach to Regional Policy Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings. Monographs of ERSA Poland, Biblioteka, Lódź, s: 9-12 

 

2013

Kociuba D. 2013, Gra o przestrzeń publiczną miast, Studia Miejskie, t. 12,: 95-105. DOI: 10.25167/sm.2379

Kociuba D., Polish-Ukrainian Cooperation in the Scope of Spatial Planning, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, t. 11, nr 4, s. 33-41

 

2012

Kociuba D. 2012, Territorial cohesion of Polish Border Areas – Spatial Planning Aspect, Studia Regionalia, vol. 33 , s. 97-113

Harasimiuk M., Baran-Zgłobicka B., Kociuba D. 2012, Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni woj. lubelskiego, Studia KPZK PAN, t. 142, s. 66-78

 

2011

Kociuba D. 2011, Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, ss. 386

Kociuba D. 2011, Funkcje metropolitalne Lublina, Studia Miejskie, t. 4, s. 267-281 

Kociuba D. 2011, Sieć jednostek osadniczych [w:] Mapa zamierzeń inwestycyjnych na terenie polskiej części pogranicza polsko-ukraińskiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Nauk o Ziemi, Ministerstwo Infrastruktury, s. 39-48

Kociuba D., Łoboda K., 2011, Mapa zamierzeń inwestycyjnych na terenie polskiej części pogranicza polsko-ukraińskiego. Sieć przyrodniczych obszarów chronionych, skala 1:500 000

Kociuba D., Łoboda K., 2011, Mapa zamierzeń inwestycyjnych na terenie polskiej części pogranicza polsko-ukraińskiego. Infrastruktura transportowa, skala 1:500 000

Kociuba D., Łoboda K., 2011, Mapa zamierzeń inwestycyjnych na terenie polskiej części pogranicza polsko-ukraińskiego. Sieć jednostek osadniczych, skala 1:500 000

 

2010

Kociuba D. 2010, Rola planowania przestrzennego w rozwoju Lublina,Annales UMCS, sec. B, 65, 1, s. 179-197, DOI: 10.2478/v10066-010-0026-0

Kociuba D., 2010, Natural conditions of Lublin’s landscape development, [in:] J. Warowna, A. Schmitt (eds.) Human impact on upland landscapes of the Lublin Region, Kartpol, Lublin, s. 57-73 

Kociuba D., 2010, Metropolises and metropolitan areas in Poland: problems of classification and delimitation, [in:] M. Dóbroka, P. Bikfalvi (eds.) t. Natural Science, 7-th International Conference of PhD Students, University of Miskolc; 81-86 

 

2009

Kociuba D. 2009, Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju Lublina jako potencjalnej metropolii, Studia KPZK PAN, t. 125, 294-310 

Kociuba D., Kociuba W. 2009, Potencjał turystyczny Lublina jako czynnik rozwoju miasta na przestrzeni wieków, Annales UMCS, sec. B, vol. 64, 1, 209-223, DOI: 10.2478/v10066-008-0028-3

Kociuba D. 2009, Naturalne uwarunkowania rozwoju przedlokacyjnego Lublina, Archeologia Polski, t. 54, z. 1, 37-66

Kociuba D. 2009, Ekspertyza materiałów kartograficznych z Atlasu ESPON i raportów ESPON, [w:] G. Gorzelak, A. Olechnicka (red.): Polska z perspektywy badań ESPON – oceny, wnioski, rekomendacje. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 182-196

Kociuba D. 2009,  Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju osadnictwa na obszarach lessowych na przykładzie lubelskiego zespołu osadniczego, [w:] L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak (red.) Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa; Środowisko-Człowiek-Cywilizacja, t. 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,  221-232

Kociuba D. 2009, Lublin w okresie transformacji. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne, [w:] I. Jażdzewska (red.): Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  83-96

Kociuba D., 2009, Struktura współczesnej przestrzeni Lublina. [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 10, J. Styk (red.) Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie, cz. 2, Wyd. UMCS, Lublin, 9-15

Harasimiuk M., Kociuba D., 2009, Lubelszczyzna – problemy spójności w świetle badań regionalnych, [w:] A. Richling, M. Lechowicz (red.) Studia regionalne a rozwój geografii, KNG PAN, WGiSR UW, Warszawa,  39-58 

 

2008

Kociuba D. 2008, Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym Lublina, Studia KPZK PAN, t. 121, 257-272 

Kociuba D, 2008, Funkcja turystyczna Lublina dawniej i dziś [w:] I. Jażdżewska (red.) Funkcja turystyczna miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 69-79.

 

2007

Kociuba D., 2007, Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności, Annales UMCS, sec. B, vol. LXII/15; 305-325. EID: 2-s2.0-44649103372

M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel (red.) 2007, Plany i widoki Lublina. XVII-XXI wiek. Oddział Miejski PTTK, Lublin;  172

Kociuba D., 2007, Rozwój funkcjonalny i przestrzenny Lublina w świetle materiałów kartograficznych i ikonograficznych [w:] M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel (red.) Plany i widoki Lublina. XVII-XXI wiek. Oddział Miejski PTTK, Lublin; 14-33 

Kociuba D. 2007, Analiza treści i okoliczności powstania planów i widoków Lublina [w:] M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel (red.) Plany i widoki Lublina. XVII-XXI wiek. Oddział Miejski PTTK, Lublin; 108-125 

Kociuba D., 2007, Metodyka kompleksowych badań nad przemianami struktur funkcjonalno-przestrzennych miast od średniowiecza do współczesności – przykład Lublina [w:] I. Jażdzewska (red.) Polska geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań na przyszłość. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź; 163-176 

Kociuba D. 2007, The use of GIS methods in the physical planning of urban areas with diversified surface features, [in:] L. Lehoczky, L. Kalmar (eds.) t. Natural Science, 6-th International Conference of PhD Students, University of Miskolc; 199-204

 

2006

Kociuba D. 2006, Nowe przestrzenie handlowe Lublina [w:] I. Jażdzewska (red.): Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 231-244 

Kociuba D. 2006, Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina w XX w., [w:] A. Latocha, A. Traczyk (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków. IGiRR UW, SGP. Wyd. Gajt, Wrocław; 41-50 

Kociuba D. 2006, Uwarunkowania przemian krajobrazu kulturowego Lublina, Problemy Ekologii Krajobrazu, 18; 255-264

Kociuba D. 2006, Ecological problems of urban landscaping in the areas with high nature values, [w:] Ekologiczne problemy krajobrazu miejskiego i strefy podmiejskiej w Środkowo-Wschodniej Europie, Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju UAM, Poznań, Międzynarodowa Asocjacja Ekologii Krajobrazu, http://geoinfo.amu.edu.pl/wngig/ceo/informacje.htm

 

2005

Kociuba D. 2005, Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Lublina, mps. pracy doktorskiej, Biblioteka Główna UMCS, Lublin, 202.

Kociuba D. 2005, Szanse i bariery rozwoju Lublina jako ośrodka metropolitalnego, Studia Regionalne Central & Eastern Europe Regional Studies, 1-2 (9); 63-97 

 

2003

Kociuba D. 2003, Zmiany funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina, Annales UMCS, sec. B, vol. 58, 5; 121-137. EID: 2-s2.0-44649103372

Kociuba D.,Superson J. 2003, Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina w XIX w. [w:] J. M. Waga, K. Kocel (red.) Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec; 100-105 

Kociuba D. 2003, Changes in the functions of river valleys in the urbanization areas, as exemplified by the area of Lublin (SE Poland), [in:] L. Lehoczky, L. Kalmar (eds.) t. Natural Science, 4-th International Conference of PhD Students, University of Miskolc; 277-282 

 

 

EXPERT ACTIVITY

2020

Evaluator in the Evaluation of research and professional activity of research-oriented institutes of the Czech Academy of Sciences for the period 2015–2019

2019-

Expert in programs of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)

2018

Expert in the assessment of the implementation of Cohesion Policy 2014-2020 in Poland in the field of Integrated Territorial Investments, Ministry of Investment and Development

2018-

Mentor in the "TopMinds" programme,  the Initiative of the Top 500 Innovators Association and Polish-U.S. Fulbright Commission under the „DIALOG” Programme, Ministry of Higher Education and Science

2018

Expert in the Civic Panel, Lublin City Office

2017-2018

Expert in the Foresight Lublin 2050 project, Pracownia Miejska, Lublin City Office

2017 -

Expert for formal and substantive evaluation of projects under the OP Smart Growth 2014-2020

2017-

Expert for formal and substantive evaluation of projects under the OP Eastern Poland 2014-2020

2015-

Expert for formal and substantive evaluation of projects under the OP Knowledge Education Development  2014-2020

2010-2012 

Expert of the Polish-Ukrainian Commission for Spatial Planning, Ministry of Infrastructure

2008-2014 

Expert-assessor to carry out the substantive evaluation of projects implemented under the Regional Operational Program of the Lubelskie Voivodeship for the years 2007-2013, Marshal's Office in Lublin

2007-2009

Expert ESPON, Luxembourg

2007-2008 

External Expert of the National Foresight Program Poland 2020 in the areas of Sustainable Development of Poland and Security 

 

EMPLOYMENT

2013-2015

Head of the Centre of Innovation and Research Commercialisation, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

2012-

Assistant Professor,Department of Spatial Policy and Planning, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

2006-2012

Scientific Technical Specialist, Department of Geology and Lithosphere Protection, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

2001-2005

Ph.D. Student on major Geography, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

1996-2003

General Director, Studio of Computer Cartography KARTO-GRAF, Lublin, Poland


Działalność naukowa

 

MANAGEMENT AND PARTICIPATION IN RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECTS

 

 

2021-2022

Green Human Space - project implemented by the Poviat Office in Lublin

2020-2021

Leader of the 6th Thematic Working Group (Metropolis) in the project ‘Let's invent Lublin together. We are creating a smart strategy Lublin 2030’ under the Human Smart Cities. Intelligent cities co-created by residents" competition organised by the Ministry of Investment and Development financed under the Cohesion Fund -  Operational Programme Technical Assistance 2014-2020

2019-

Expert in the project ‘Let's invent Lublin together. We are creating a smart strategy Lublin 2030’ under the "Human Smart Cities. Intelligent cities co-created by residents" competition organised by the Ministry of Investment and Development financed under the Cohesion Fund -  Operational Programme Technical Assistance 2014-2020

2019

"IdeaLab" financed under the EEA/Norway Grants 2014-2021 in the framework of the "Applied Research" programme

2019

Contractor, expert in the project "Map of the Lublin Union" implemented by the "Grodzka Gate - NN Theatre" Centre on the 450th anniversary of the signing of the Lublin Union

2019

Contractor in the project "Spatial Development of Lublin" implemented by the  "Grodzka Gate - NN Theatre" Centre in Lublin as part of the program "Digital Culture 2019" financed by the Minister of Culture and National Heritage

2019

Contractor, expert in the project "Lublin. In the circle of elements - water" implemented by the "Grodzka Gate - NN Theatre" Centre in Lublin as part of the "Patriotism of Tomorrow" programme financed by the Ministry of Culture and National Heritage, Poland

2019

Project manager in the project "Directions of spatial and investment development of Lublin" ordered by the Lublin City Hall, Poland 

2018, 2019, 2021

2022

Mentor in the programme „TopMinds”the Initiative of the Top 500 Innovators Association and Polish-U.S. Fulbright Commission under the „DIALOG” Programme, Ministry of Higher Education and Science, Poland 

2017- Member of the Local Support Group in the project “Regional Creative Industries Alliance (RCIA)” implemented by the Municipal Office in Lublin in the scope of Programme Interreg Europe 2014-2020 
2015 Member of the programme "TOP 500 Innovators" 40.10 (University of Cambridge, University of Oxford)

2014-2015

Member of the programme “Science Infrastructure Management Support” (SIMS)  implemented in the framework of Operational Programme Human Capital – Support of management of research infrastructure of beneficiaries of Measures 2.1 and 2.2 of OP IE

2013-2015

Member of the Local Support Group in the Project: “USER- Changes and conflicts in using public spaces” implemented by the Municipal Office in Lublin in the scope of Programme URBACT II

2013-2015

Member of the Local Support Group inProject: “EUniverCities” implemented by the Municipal Office in Lublin in the scope of Programme URBACT II

2010-2015

Monitoring and Reporting Specialist inProject “Providing European patent protection for the device for measuring bedload transport in river beds” implemented in the scope of the Operational Programme Innovative Economy, years 2007-2013, Priority 1. Research and development of new technologies, Measure 1.3. Support for R&D projects benefiting entrepreneurs and implemented by research centres; Submeasure 1.3.2 Support for the protection of industrial property generated in scientific entities as a result of R&D work, Agreement No.
UDA-POIG.01.03.02-00-082/10-00

2010-2012

Project Coordinator: „Map of investment plans in the territory of the Polish part of the Polish-Ukrainian cross-border area” (project ordered by the Polish Ministry of Infrastructure)

2008-2009

Project Participant: “Poland from the perspective of ESPON research – assessments, conclusions, recommendations” (National Contact Point of ESPON at EUROREG, University of Warsaw)

2007

Head of grant: “Application of GIS methods in spatial planning of urban areas with varied relief”, grant of the Vice-Chancellor of the Maria Curie-Skłodowska University for Scientific Research and International Cooperation

2004-2007

Project Coordinator: “Plans and views of Lublin” (MCSU, National Archive in Lublin, H. Łopaciński Provincial Library), secretary of the Editorial Committee

 

 

 

MEMBERSHIP IN ORGANIZATIONS

2022-

Member of the Community Committee in the Council of the Lublin Metropolitan Area

2020-

Member of the Regional Studies Association Research Network on EU Cohesion Policy (CPnet) 

2012-

Member of the Management Board – (treasurer 2012-2017) of the European Regional Science Association – Polish Section

2014-2017 Secretary of the Council of the Lublin Eco-Energy Cluster

2012-2016

Faculty Coordinator of the Bologna Process and European Credit Transfer System (ECTS) on subject: Spatial Management

2012-2020

Member of the Faculty Curriculum Team in charge of subject: Spatial Management,

2012-2016

Member of the Faculty Team in charge of Education Quality,

2011-

Member of the Disciplinary Committee, Spatial Management Society

2007-2013

Member ofthe National Task Force for Development of Urban and Metropolitan Areas at the National Spatial Development Committee of the Polish Academy of Sciences

2006-2007

Member of the Instituted Team for Accreditation of the Faculty of Biology and Earth Sciences of MCSU

1997-

Member of the Association of Polish Cartographers

 

 

 

EDUCATION

2014-2015

Post-graduate course “Education of academic staff as lecturers of the course 
on protection of intellectual property” Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

2005

Ph.D. in Earth Sciences, with emphasis on Economic Geography, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland; Ph.D. thesis: “Natural,economic, and political conditions of the development of the functional-spatial structureof Lublin from the middle ages to the present times”; thesis supervisor: Prof.Dr.hab. Józef Superson

 

 

 

 

 

TEACHING EXPERIENCE ABROAD:

2018

2010

TU Dortmund, Germany

Masarykova University, Brno, Czech Republic

2009

Palacký University, Olomouc, Czech Republic

 

SCIENTIFIC TRAINING:

2011-2012

Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

 

DIDACTICS

  • Participation in the development of the study programme for the Spatial Management major at the Faculty of Earth Science and Spatial Management, MCSU (2011 - engineering studies, 2015 - graduate studies)
  • Member of the Faculty Programme Team for Spatial Management (2011-2015 and 2016-2019)
  • Meber of the Faculty Team in charge of Education Quality
  • Faculty Coordinator of the Bologna Process and European Credit Transfer System (ECTS) on subject: Spatial Management
  • Supervisor of engineering theses (58) and master's theses (30)
  • Assistant supervisor of doctoral thesis
  • Research supervisor in the Lane Kirkland Scholarship Program and the internship programme in the cooperation with the Politecnico di Milano
  • Supervisor of the Student Scientific Circle of Planners "SmartCity"

 

POPULARISATION OF SCIENCE

https://www.umcs.pl/pl/media-o-nas,19287,dr-dagmara-kociuba-i-sknp-smartcity-w-login-nauka,89510.chtm

http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Kociuba%2C_Dagmara_%281970-_%29?tar=119998

https://www.youtube.com/watch?v=E9Gh6uznu2o

https://www.youtube.com/watch?v=juDhm_bWWGI

https://www.youtube.com/watch?v=EyeusK67lm0

https://www.youtube.com/watch?v=q-xCklOqFGk

https://www.youtube.com/watch?v=2YcXpxamhG4

https://www.umcs.pl/pl/media-o-nas,19287,o-swiatowym-dniu-ziemi-w-telewizji,101471.chtm

https://lublin.tvp.pl/54050805/28-maja-2021

https://www.umcs.pl/pl/media-o-nas,19287,dr-dagmara-kociuba-i-dr-joanna-sposob-zaprosily-na-majowy-dzien-ziemi-w-studiu-lubelskiej-telewizji,101474.chtm 

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcity-na-warsztatach-w-szkolach-partnerskich-umcs,110571.chtm#page-1

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,sknp-smartcity-na-warsztatach-w-szkolach-partnerskich-umcs,110599.chtm

 

COOPERATION WITH LOCAL AND REGIONAL UNITS

Lublin Metropolitan Area

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,dr-dagmara-kociuba-w-komitecie-spolecznym-lom,122562.chtm 

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,wizyta-studyjna-w-miastach-lubelskiego-obszaru-metropolitalnego,133774.chtm

 

Łomazy Commune:

http://www.podlasie24.pl/powiat-bialski/region/porozumienie-o-wspolpracy-umcs-z-gmina-lomazy-20cf8.html

http://www.lomazy.pl/images/publikacje/lomaskie_strony/lomaskie_strony65.pdf

https://www.bialskieforum.pl/smartcity-w-lomazach/

  

Fishing Centre "Lomaska brickyard":

https://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/4735,lomazy-upieksza-teren-wokol-stawow-po-bylej-cegiel?p=48

http://podlasie24.pl/powiat-bialski/region/-lomaska-cegielnia-juz-otwarta-2ef22.html

https://bp24.pl/otworza-tereny-przy-lomaskiej-cegielni/

https://bialanews.pl/przyjdz-na-oficjalne-otwarcie-zbiornikow-wodnych-lomaska-cegielnia/

https://da-dk.facebook.com/1120961861251640/posts/3355067527841051/

https://www.powiatbialski.eu/?p=25354

https://www.youtube.com/watch?v=mnVjhI2V64Y

https://www.youtube.com/watch?v=LPXS-4jgKwI

https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/nowe-zycie-dawnej-cegielni,n,1000267672.html

http://www.lomazy.pl/index.php/1655-lomaska-cegielnia-otwarcie-2

https://echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=17697&idd=3

 

Kodeń Commune:

http://koden.pl/index.php?c=article&id=528

https://www.radiobiper.info/2019/03/19/koden-gmina-podpisala-umowe-o-wspolpracy-z-wydzialem-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs/

https://bialanews.pl/uczelnia-podpisala-umowe-z-gmina/

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,inwentaryzacja-w-gminie-koden,76470.chtm

https://podlasianin.com.pl/aranzuja-i-upiekszaja-koden/

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,konsultacje-w-kodniu,78899.chtm

https://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,358,spotkanie-z-wladzami-gminy-koden-22-maja-2019-r,78251.chtm

 

Kock Commune:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcity-zaprojektuje-tereny-rekreacyjne-w-kocku,116138.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,prezentacja-projektu-dla-wladz-kocka,118277.chtm

 

The "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24931435,jak-wygladalo-nasze-miasto-450-lat-temu-niezwykly-projekt-teatru.html

http://teatrnn.pl/rozwoj-przestrzenny/rozwoj-przestrzenny-lublina-na-tle-uwarunkowan-przyrodniczych-gospodarczych-i-politycznych/

 

Green Human Space in Pszczela Wola

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcity-w-projekcie-green-human-space,108533.chtm

https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/n,253742,rozstrzygniecie-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania-strefy-green-human-space.html

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,rozstrzygniecie-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-zagospodarowania,115258.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,wreczenie-nagrod-studentom-wnozigp-umcs,115255.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,koncepcja-zagospodarowania-strefy-green-human-space-spotkanie,118726.chtm

https://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/szklane-domy-i-ule-pszczela-wola-ulegnie-zielonej-transformacji,n,1000306313.html

https://www.dziennikwschodni.pl/galeria.html?gal=999689434&art=1000306313

https://www.dziennikwschodni.pl/galeria.html?gal=999689434&art=1000306313&p=2

 

Lublin 2030 Strategy

https://lublin.eu/biznes-i-nauka/skrot-subserwisu-strona-glowna/debaty-tematyczne-w-ramach-konsultacji-strategii-lublin-2030-2-grudnia-2021-r-,1141,791,1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=JHbjKmCQA7w

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,dr-dagmara-kociuba-w-pracach-nad-strategia-lublin-2030,110298.chtm

 

Green Lublin SEZ

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,projekt-zazieleniania-podstrefy-lublin,118312.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,projekt-zazieleniania-podstrefy-lublin-na-finiszu,135394.chtm

 

EUROREG SEMINAR

"Metropolia Lublin 2030. Wizja władz kontra oczekiwania mieszkańców"

https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_seminary_files/2160/dagmara_kociuba_abstract.pdf

https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_seminary_files/2160/dagmara_kociuba_seminarium_euroreg_31-03-2022_presentation.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=qwxPJzJHnMo

https://www.youtube.com/watch?v=qwxPJzJHnMo

https://twitter.com/euroreg_uw

https://wgseigp.amu.edu.pl/wiadomosci/wydarzenia/metropolia-lublin-2030.-wizje-wladz-kontra-oczekiwania-mieszkancow

https://nauka.lublin.eu/nauka/seminarium-euroreg-z-udzialem-eksperta-umcs/ 

 

IP Day 2022

https://pl-pl.facebook.com/pg/pirppl/posts/

https://pl-pl.facebook.com/pirppl/videos/1150792092380410/?__xts__[0]=68.ARDLh6yBDOrxIYXY_XQ-slJ_8X-U_t0hkwXTxBP6HKcjjySNNBBm5lF7C1saSN2OUda6Dv_xpAXPzax166IQRifzNF5ZpeGccFmkVa5U9Vnuxuga6WVJ_DOdRPJY9h_bqJbi1COWcaSpq1AgeuXyfpYO-TD0-ZhhSi5FBNMhamWvsvSpJDkBOT4UAwvBBbdfnpcShLVvXMGua8uDbnIrFxaVzlRR4Pno-uplpIC84xzbnKov0oBIEWG7Xoeal3xVXjitZgX-VtgYg62uOObisl7w95kbjO1Qq3CJ9JJqMw4PaiKIdSwPtMv9s9PcSJHAPA

 

"Geniallne Miejsca" Contest

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,podsumowanie-konkursu-geniallne-miejsca,117967.chtm

https://wakelet.com/wake/dpr9Owa1vbuMnqwCkZEZY

 

10th Anniversary of SKNP "SmartCity"

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,gala-jubileuszowa-sknp-smartcity-umcs,130510.chtm

 

Eco City

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,smartcity-promuje-ekologiczne-miasta,124398.chtm

 

UMCS partner schools

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,warsztaty-dla-uczniow-z-zespolu-szkol-elektronicznych,124705.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,wizyta-uczniow-z-lezajska,123663.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,zajecia-dla-szkol-partnerskich,119121.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sknp-smartcity-na-warsztatach-w-szkolach-partnerskich-umcs,110571.chtm

 

Contests

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,sukces-naszych-absolwentow,121799.chtm

 

TopMinds

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,v-edycja-programu-topminds-za-nami,119068.chtm

 

UMCS Board on Accessibility

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,zespol-ds-dostepnosci-podsumowal-roczne-dzialania-uczelni,135137.chtm

 

SCIENTIFIC COOPERATION

ATHENA

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,dr-dagmara-kociuba-w-esn-athena,133331.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,erasmus-student-network-athena-na-umcs,132501.chtm

 

Scientific supervision

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,staz-naukowy-mgr-elii-vettorato-w-igseigp,133535.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,zaproszenie-na-wyklad-managing-non-urban-areas-the-case-of-italian-inner-areas-,133591.chtm

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,staz-naukowy-mgr-niccolo-testi-w-igseigp,135392.chtm