Wybrane tematy obronionych prac doktorskich

Wybrane tematy obronionych prac doktorskich
na studiach doktoranckich UMCS – kierunek geografia

Uwaga: linki dotyczą informacji o rozprawie (m.in. jej autorze i promotorze) na stronach OPI 

geografia fizyczna:

Geneza i warunki rozwoju rzeźby epikrasowej Roztocza Rawskiego

Dynamika mas lodowych w strefie marginalnej lądolodu warty na międzyrzeczu Krzny i Bugu w świetle analizy fitofacjalnej

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania procesów fluwialnych w dolinie Bugu pod Janowem Podlaskim

Bioklimatyczne uwarunkowania wybranych form turystyki w okolicy zbiornika Solińskiego

Zapis późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych w osadach torfowisk alkalicznych Bagno Bubnów i Bagno Staw (Poleski Park Narodowy)


geografia społeczno-ekonomiczna:

Kapitał ludzki a zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa podkarpackiego w latach 2002-2009

Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszaru byłej Jugosławii po roku 1990

Potencjał rozwoju miast województwa lubelskiego w świetle teorii wzrostu endogenicznego

Współczesne zmiany strukturalne w rolnictwie województwa lubelskiego

Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy 


kartografia:

Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku


geografia turyzmu:

Percepcja i wykorzystanie wybranych elementów potencjału turystycznego województwa lubelskiego a rozwój produktu turystycznego

Funkcjonowanie turystyki uzdrowiskowej na obszarze transgranicznym Karpat w okresie transformacji ustrojowych

Uwarunkowania rozwoju militarnej turystyki kulturowej na terenie województwa dolnośląskiego 


gospodarowanie zasobami środowiska:

Funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w gminach

Efektywność funkcjonowania krajowych form ochrony przyrody oraz procesu wdrażania sieci Natura 2000 w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii

Wpływ działalności człowieka na ewolucję pokrywy glebowej w krajobrazie rolniczym typu wyżynnego na przykładzie opatowskiego płata lessowego


dydaktyka geografii:

Metody pracy z uczniem a efektywność nauczania geografii na przykładzie wybranych liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego


problemy globalne:

Wpływ kolizji obiektów kosmicznych na środowisko Ziemi