Wnioski i skargi studentów

Zasady składania wniosków i skarg przez studentów na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

  1. Zgodnie z paragrafem 4 regulaminu studiów w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studentowi przysługuje prawo do składania wniosków i skarg w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną studenta oraz w innych kwestiach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących studentów.
  2. Wszystkie wnioski i skargi studenci powinni kierować do Prodziekana odpowiedniego ds. studenckich i kształcenia w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem opiekuna roku.
  3. Prodziekan odpowiedni ds. studenckich i kształcenia  w zależności od treści wniosku/skargi przedstawia ją do rozpatrzenia jednostkom lub osobom odpowiedzialnym za określone zadania.
  4. O podjętej decyzji Prodziekan ds. studenckich i kształcenia informuje wnioskodawców/osoby składające skargę w ciągu trzech tygodni od momentu złożenia wniosku/skargi.
  5. Wnioski i skargi mogą być składane indywidualnie, grupowo lub za pośrednictwem wydziałowego samorządu studentów, w sposób pisemny, drogą bezpośrednią lub korespondencyjną, w tym też elektroniczną.
  6. Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest podpis: w przypadku spraw indywidualnych wnioskodawcy/wnoszącego skargę, natomiast w przypadku spraw grupowych przedstawiciela grupy z podaniem informacji o charakterze grupy wnioskującej/skarżącej. Wnioski i skargi powinny zawierać wyłącznie prawdziwe i sprawdzone informacje.
  7. Ponadto student ma prawo do informowania o bieżących problemach w ramach konsultacji z Prodziekanem ds. studentów i kształcenia oraz podczas zebrań otwartych organizowanych na Wydziale.