Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Leszek Gawrysiak

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Telefon
(81) 537 68 71
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2023-2024


POKÓJ 215D


stacjonarne:


poniedziałekek 12.00-13.00


zdalne (Teams):


wtorek 11.00-12.00
Pan zajęć w semestrze letnim 2021-2022


Google Scholar


ORCID


ResearchGate


 

O sobie

  • 1993 - magisterium na kierunku geografia (specjalność geografia fizyczna kompleksowa) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca magisterska nt.: „Procesy erozji na progach kotłów glacjalnych w Tatrach Wysokich”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Henkiel
  • 2003 - doktorat nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; rozprawa nt.: „Współczesna ewolucja suchych dolin lessowych w świetle badań terenowych i symulacji komputerowych”; promotor: prof. dr hab. Kazimierz Pękala
  • 2019 - habilitacja w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, rozprawa nt.: „Segmentacje rzeźby terenu z wykorzystaniem metod automatycznej klasyfikacji i ich relacja do mapy geomorfologicznej

Zainteresowania naukowe: geomorfologia, geomorfometria, geoinformacja

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2002 roku

2010 - nagroda zespołowa II° Rektora UMCS

2013 -  nagroda indywidualna II° Rektora UMCS


Działalność naukowa

Udział w projektach:

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka

Rola i zakres uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarze południowo-wschodniej Polski (N N305 262840)

Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia geoparku "Małopolski Przełom Wisły" (od Zawichostu do Puław) (4/2010/Wn-03/FG-go-tx/D)

Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu (NEB/PL/LUB/2.1/06/66)

Założenia techniczne wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map geomorfologicznych (CMG) w rozdzielczości odpowiadającej skalom przeglądowym 1:100 000 oraz 1:500 000

Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia i dynamiki sieci osadniczych w dorzeczu Wolicy w pradziejach i we wczesnym średniowieczu (grant UMCS)

Elektroniczny słownik geograficzny gmin dorzecza Giełczwi jako program pilotażowy 'Elektronicznego Słownika Geograficznego Gmin Polski' [ESGGP] (grant UMCS)

Najważniejsze publikacje:

1. Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Gawrysiak L., 2010: Neotectonic mobility of the Roztocze region, Ukrainian part, Central Europe: insights from morphometric studiem. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol.80 A

2. Zgłobicki W., Kołodyńska-Gawrysiak R., Gawrysiak L., 2014: Gully erosion as a natural hazard: the educational role of geotourism, Natural Hazards, DOI: 10.1007/s11069-014-1505-9

3. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., Gawrysiak L., Telecka M., 2015: The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland). Catena, 126: 28-36

4. Stpiczyński P., Szałkowski D., Gawrysiak L., Chabudziński Ł., 2015: Hybrid implementation of evaluation of primary topographic parameters using GPU-accelerated clusters. Geomorphometry for Geosciences, Jasiewicz J., Zwoliński Z., Mitiasova H., Hengl T. (eds.), Adam Mickiewicz University in Poznań – Institute of Geoecology and Geoinformation, Intenational Society for Geomorphometry, Poznań, ss.145-147, ISBN 978-83-7986-059-3

5. Warowna J., Zgłobicki W., Kołodyńska-Gawrysiak R., Gajek G., Gawrysiak L.,  Telecka M., 2016: Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, Poland. Quaternary International. DOI: 10.1016/j.quaint.2015.06.064

6. Warowna J., Gajek G., Gawrysiak L., Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W., 2016: Application of GIS and aerial photography in geomorphological studies, Małopolska Vistula River Gap, Poland. Interdiscplinary studies of river channels and UAV mapping in the V4 region,  Sulc-Michalkova M., Mirijovsky J. (eds.), Comenius University in Bratislava, Bratislava

7. Zgłobicki W., Gawrysiak L.,  Baran-Zgłobicka B.,  Telecka M., 2016:  Long-term forest cover changes, within an agricultural region, in relation to environmental variables, Lubelskie province, Eastern Poland. Environmental Earth Sciences. DOI 10.1007/s12665-016-6195-z

8. Kołodyńska-Gawrysiak R., Poesen J., Gawrysiak L., 2017: Assessment of long-term Holocene soil erosion rates in Polish loess areas using sedimentary archives from closed depressions. Earth Surface Processes and Landforms. DOI: 10.1002/esp.4296

9. Gawrysiak L., 2018, Segmentacje rzeźby terenu z wykorzystaniem metod automatycznej klasyfikacji i ich relacja do mapy geomorfologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, s. 236

10. Gawrysiak L., Kociuba W., 2020: Application of geomorphons for analysing changes in the morphology of a  proglacial valley (case study: The Scott River, SW Svalbard), Geomorphology 371 (2020) 107449, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107449

11. Zgłobicki W., Poesen J., De Geeter S., Boardman J., Gawrysiak L., Golosov V., Ionita I., Niacsu L., Rodzik J., Stankoviansky M., Stolz Ch., 2021: Sunken lanes - Development and functions in landscapes. Earth-Science Reviews 221 (2021) 103757, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103757

12. Siłuch M., Kociuba W., Gawrysiak L., Bartmiński P., 2023: Assessment and Quantitative Evaluation of Loess Area Geomorphodiversity Using Multiresolution DTMs (Roztocze Region, SE Poland). Resources. 12, 7.  https://doi.org/10.3390/resources12010007

13. Gawrysiak L.; Kociuba W. 2023: LiDAR-Derived Relief Typology of Loess Patches (East Poland). Remote Sensing, 15, 1875. https://doi.org/10.3390/rs15071875

14. Kołodynska-Gawrysiak R., Gawrysiak L., Poesen J., Plak A., 2023: The impact of natural closed depressions on soil organic carbon storage in eroded loess landscapes of East Poland. Land Degradation & Development. https://doi.org/10.1002/ldr.4843

15. Gawrysiak L., Kociuba W., 2023: Similarity and Change Detection of Relief in a Proglacial River Valley (Scott River, SW Svalbard). Remote Sensing, 15, 5066. https://doi.org/10.3390/rs15205066

16.  Gawrysiak L., Kołodyńska-Gawrysiak R., 2023: Geomorphometric features and distribution of the loess covers in the Lublin Region. Geological Quarterly, 2023, 67: 53; http://dx.doi.org/10.7306/gq.1723

17. Kociuba D.A.Gawrysiak L.Kociuba W., 2024: Changes in Forest Cover of Municipalities in Poland in 1990–2018, Sustainability, vol. 16, nr 10: 3954, s.1-22. DOI:10.3390/su16103954