Hotelarstwo - praktyki

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU  
Nazwa przedmiotu Hotelarstwo - praktyka
Kod przedmiotu  
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalizacja/specjalność Hotelarstwo
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów stacjonarne
Rok/semestr   1
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych Praktyki 2- 3 miesiące
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć Zajęcia praktyczne w hotelu
Rygor Zaliczenie praktyk
Typ przedmiotu Przedmiot fakultatywny
Język wykładowy język angielski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Opanowanie wiedzy z przedmiotu „Rynek usług hotelarskich w Polsce i na świecie” oraz „Hotelarstwo i gastronomia” (fakultatywnie)
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Celem nauczania praktycznego jest podniesienie kwalifikacji studentów kierunków turystyczno-hotelarskich w zakresie profesjonalnej obsługi konsumenta w zakładach hotelarskich i gastronomicznych.
W przebiegu szkolenia praktycznego w miejscu pracy ważnym aspektem jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej, zdobytej przez studentów podczas zajęć z przedmiotów specjalistycznych. Ponadto kształcenie ma za zadanie poszerzenie ogólnej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej, zasad etyki zawodowej oraz kultury obsługi konsumenta, aby zwiększyć szanse na przyszłe zatrudnienie w zawodzie hotelarza.
Program nauczania praktycznego przewiduje praktyki w najważniejszych, z punktu widzenia obsługi klienta, departamentach hotelu takich jak: recepcja hotelowa, dział gastronomii oraz dział służby pięter. Staże w poszczególnych działach prowadzone są pod kierunkiem opiekunów wyznaczonych przez osoby zarządzające hotelem. Podczas praktyk studenci poznają zakresy obowiązków pracowników na każdym stanowisku. Pozwoli to na wykorzystywanie w przyszłej pracy nowych kompetencji, które studenci zdobyli w trakcie szkoleń.

Wiedza:
- zna zakres obowiązków i standardy jakości pracy na poszczególnych stanowiskach w hotelarstwie
- ma wiedzę w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie hotelowym
- ma wiedzę prawną dotyczącą usług hotelarskich
- zna terminologię angielskojęzyczną w zakresie hotelarstwa

Umiejętności:
- student zna zasady współpracy pomiędzy działami w przedsiębiorstwie hotelarskim oraz zakres obowiązków właściwy dla poszczególnych stanowisk
- ma umiejętność pracy na poszczególnych stanowiskach hotelu
- potrafi posługiwać się w pracy językiem angielskim    

Treści programowe przedmiotu

Program nauczania praktycznego:

I.    Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa hotelowego
Przedstawienie struktury organizacyjnej zakładu hotelarskiego. Wyjaśnienie różnic w organizacji przedsiębiorstw hotelowych w zależności od wielkości obiektu, ilości zatrudnionych osób, oferowanych usług dodatkowych. Zapoznanie ze strukturą zatrudnienia i kompetencjami wymaganymi od pracowników w zależności od stanowiska pracy. Wprowadzenie do standardów obowiązujących w hotelu. Zapoznanie z materiałami promocyjnymi hotelu oraz kanałami dystrybucji. Przedstawienie powiązań między wszystkimi działami w hotelu. Zwiedzanie hotelu od zaplecza.  

II.    Praktyka w dziale recepcji hotelowej (Front Office)
Zapoznanie z obowiązkami poszczególnych pracowników działu recepcji. Poznanie dziennych obowiązków Kierownika Recepcji. Wprowadzenie do podstawowych procedur związanych z pracą recepcji. Obsługa konsumenta poczynając od dokonania rezerwacji hotelowej, przez zameldowanie (check-in), serwis bieżący, do wymeldowania (check-out). Zapoznanie studentów ze systemem zmianowym i przekazaniem zmiany recepcyjnej między pracownikami. Wprowadzenie do korzystania z oprogramowania hotelowego. Przeprowadzanie nocnego audytu i zamykanie doby hotelowej. Zapoznanie z metodami badania satysfakcji gości hotelowych oraz z postępowaniem w przypadku reklamacji.

III.    Praktyka w dziale gastronomii ( F&B Departament)
Dział gastronomii jest jednym z najbardziej rozbudowanych departamentów w hotelu. Nauczanie praktyczne w pionie gastronomii obejmuje praktykę w takich obszarach jak: restauracje, bary oraz kuchnia. Praktyka w restauracjach polega na przygotowywaniu sali konsumpcyjnej, nakrywanie stołów do różnych posiłków przed ich podawaniem oraz w obecności konsumentów, przyjmowanie zamówień od gości hotelowych. Studenci zapoznają się z różnorodnymi technikami i formami obsługi gościa  w restauracji. Staż w hotelowym barze obejmuje przygotowanie stanowiska pracy. Zapoznanie się z technikami sporządzania poszczególnych koktajli i napojów. Ponadto poznanie zasad serwowania napojów przy barze oraz reguł obsługi klienta. Praktyki w kuchni polegają przede wszystkim na poznaniu podstawowych kwestii związanych z organizacją i bezpieczeństwem pracy, systemem kontroli higieny HACCP. Dodatkowo studenci zapoznają się z elementami wyposażenia zaplecza gastronomicznego, urządzeniami i sprzętem kuchennym.

IV.    Praktyka w dziale służby pięter (Housekeeping)
Wprowadzenie do pracy w dziale służby pięter. Zapoznanie ze specyfiką pracy, kompetencjami wymaganymi od pracowników oraz z ich obowiązkami. Poznanie zadań kierownika działu. Zapoznanie z wyposażeniem wózka pokojowej. Przygotowanie pokoju hotelowego na przyjazd klienta. Zapoznanie z procedurami związanymi z rzeczami pozostawionymi przez gości hotelowych.

Metody dydaktyczne Zajęcia praktyczne w hotelu  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte).                Zasady oceniania: Zaliczenie praktyk na wszystkich, wymienionych stanowiskach pracy
 
Literatura podstawowa Bocho W. i in., 2006, Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkoła Hotelarska, Proksenia, Kraków.
Oparka S., Nowicka T., 2006, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda
Tulibacki T., 2005, Organizacja i zarządzanie hotelarstwem, Komitet wydawniczy WSHGiT.    
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całego przedmiotu niezależnie od jego formy.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”