Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo - konwersatorium

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo
Kod przedmiotu  
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek turystyka i rekreacja
Specjalizacja/specjalność  
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów stacjonarne
Rok/semestr   1
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych 15
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć konwersatorium
Rygor zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu przedmiot kierunkowy
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Opanowanie wiedzy z przedmiotów: podstawy turystyki i geografia turystyczna świata
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Wiedza:
- student zna najważniejsze elementy doktryny buddyzmu, hinduizmu, islamu, judaizmu i wyznań chrześcijańskich
- student zna najważniejsze elementy tupu kultury właściwe dla poszczególnych religii i wynikające z nich zasady postępowania dla turystów
- student zna rozmieszczenie geograficzne najważniejszych religii świata
- student posiada wiedzę o najsilniejszych sektach oraz zna zasady ich „funkcjonowania” - Student zna schemat funkcji i dysfunkcji turystycznych, koncepcję kontaktu kultur, szoku kulturowego itd.

Umiejętności:
- student posiada praktyczne umiejętności dotyczące kulturowego savoir vivre`u wynikającego z poszczególnych religii
-student posiada umiejętność przekazywania ww. wiedzy uczestnikom ruchu turystycznego (w tym odpowiedniej argumentacji)  

Treści programowe przedmiotu

Analiza praktycznych sytuacji i pożądanych zachowań związanych z obecnością turysty w odrębnych kręgach kulturowych i religijnych. Praca z mapą.   Treści przedmiotu:

1. Rozmieszczenie geograficzne najważniejszych kultur i religii świata. Religia a kultura. Najważniejsze walory turystyczne związane z obecnie występującą religiami oraz walory „przypadkowe” – praca z mapą i katalogami turystycznymi
2. Islam. Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre – pożądane i negatywne zachowania turystów. Najważniejsze walory turystyczne związane z islamem oraz walory niezwiązane z religią (przyrodnicze, poprzednie wyznania itd.) – praca z mapą i katalogami turystycznymi
3. Hinduizm – Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre – pożądane i negatywne zachowania turystów. Najważniejsze walory turystyczne związane z hinduizmem oraz walory niezwiązane z religią (przyrodnicze, poprzednie wyznania itd.) – praca z mapą i katalogami turystycznymi
4. Buddyzm – Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre – pożądane i negatywne zachowania turystów. Najważniejsze walory turystyczne związane z buddyzmem oraz walory niezwiązane z religią (przyrodnicze, poprzednie wyznania itd.) – praca z mapą i katalogami turystycznymi
5. Judaizm – Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre – pożądane i negatywne zachowania turystów. Najważniejsze walory turystyczne związane z buddyzmem oraz walory niezwiązane z religią (przyrodnicze, poprzednie wyznania itd.) – praca z mapą i katalogami turystycznymi
6. Pomoc w krajach biednych – rola turystyki. Przykłady praktyczne  

Metody dydaktyczne praca z wykorzystaniem katalogów turystycznych, atlasów i map
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Zaliczenie na ocenę. Ocena jest składową ocen za: pracę na ćwiczeniach, prac przyporządkowanych do poszczególnych zagadnień.
 
Literatura podstawowa Mikos von Rohrscheidt, A. "Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy." Gniezno: KMB Druk (2008).
Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Jackowski A.(2003): Święta przestrzeń świata. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Przecławski K. (1999): Turystyka a religie, WSHGiT, Warszawa
Dłużewska A. (red.) (2011): Nowe wyzwania edukacji turystycznej: turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych”  
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Arthur L.B. (1990): Religion, Dress and the Body, Berg, Oxford. Dąbrowski E. (red., 1957): Religie świata, PAX, Warszawa.
Eliade M. (1996): “Sacrum i profanum”. O istocie religijności, Wyd. KR, Warszawa.
Kołodziejczyk A. (1979): Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa.
Lanczkowski G. (1986): Wprowadzenie do religioznawstwa, Verbinum, Warszawa.
Lopez D.S. (2001): Praktyki religijne w Indiach, Dialog, Warszawa.
Przecławski K. (1997a): Etyczne podstawy turystyki, Albis, Kraków. Tokarski S. (1987): Jogini i wspólnoty: nowoczesna recepcja hinduizmu,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.  
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”