Turystyka i Rekreacja

TURYSTYKA I REKREACJA I stopień

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Studia I0 - trwają 3 lata.

Specjalności – od II roku studiów:

  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil ogólnoakademicki. Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej. Zajęcia przygotowują do złożenia egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia pilota wycieczek.
  • Rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach.
  • Hotelarstwo – profil ogólnoakademicki. Celem specjalności jest kształtowanie kompetencji do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach . Zapewnia możliwość odbywania praktyk w hotelach zagranicznych.
  • Zarządzanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych oraz do planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej.