Rynek usług hotelarskich

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu Rynek usług hotelarskich w Polsce i na świecie
Kod przedmiotu  
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek Turystyka i Rekreacja
Specjalizacja/specjalność Hotelarstwo
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów stacjonarne
Rok/semestr   1
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych 30
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć wykład
Rygor egzamin pisemny
Typ przedmiotu przedmiot kierunkowy
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Opanowanie wiedzy z przedmiotu „podstawy turystyki”
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Wiedza:
- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa
- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w sektorze hotelarskim
- student zna najważniejsze zagadnienia prawa polskiego i UE w zakresie hotelarstwa.
- student zna najważniejsze międzynarodowe organizacje gospodarcze hoteli

Umiejętności:
- student potrafi zidentyfikować znaczenie hotelarstwa dla rozwoju turystyki;
- student potrafi sklasyfikować i charakteryzować obiekty i usługi hotelarskie;
- student dostrzega znaczenie hotelarstwa na rynku turystycznym
- student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną hotelu i innych obiektów noclegowych
- student zna zasady współpracy pomiędzy działami w przedsiębiorstwie hotelarskim oraz zakres obowiązków właściwy dla poszczególnych stanowisk

Treści programowe przedmiotu

Zagadnienia zostały ujęte w 10 blokach tematycznych (każdy po 3 godziny wykładowe) które przybliżą studentom podstawową wiedzę, stanowiącą istotny element przygotowania zawodowego.
1. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. Historia rozwoju hotelarstwa na świecie. Rozwój hotelarstwa w Polsce.
2. Stan i struktura bazy noclegowej w Polsce. Typy i kategorie obiektów hotelowych wg. Głównego Urzędu Statystycznego. Charakterystyka rodzajowa obiektów hotelarskich. Kategoryzacja obiektów hotelarskich.
3. Międzynarodowe organizacje gospodarcze hoteli - łańcuchy, sieci, grupy markowe. Ich zasięg oraz polityka. Sławni hotelarze i sławne hotele świata. Organizacje hotelarskie w Polsce i na świecie – stan i obszary współpracy.
4. Przepisy prawne regulujące działalność hoteli w Polsce, Unii Europejskiej i wybranych krajach na świecie. Standardy jakości w hotelarstwie. Globalny łańcuch wartości w hotelarstwie a nowe techniki i technologie.
5. Struktura organizacyjna hotelu. Zakres obowiązków i wykaz kompetencji na wybranych stanowiskach.
- recepcja,
- służba pięter
- dział techniczny
- dział administracyjny
6. Wybrane problemy ekonomiczne w hotelarstwie
7. Tendencje w kształtowaniu się ofert usługowo- handlowych. Specjalizacje hoteli – na świecie i w Polsce.
9. Usługi hotelarskie „poza hotelem”
-promy i statki pasażerskie,
-pociągi
-lounge na lotniskach
10. Hotele ekskluzywne, hotele nietypowe oraz hotele butikowe na świecie

Metody dydaktyczne wykład: wykład połączony z prezentacją multimedialną;  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte).                Zasady oceniania: Procent prawidłowych         Ocena
odpowiedzi 0-50% – niedostateczny (2)
51-60% – dostateczny (3)
61-70% – dostateczny + (3,5)
71-80% – dobry (4)
81-90% - dobry + (4,5)
91-100% – bardzo dobry (5)
 
Literatura podstawowa Bocho W. i in., 2006, Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkoła Hotelarska, Proksenia, Kraków.
Oparka S., Nowicka T., 2006, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda
Tulibacki T., 2005, Organizacja i zarządzanie hotelarstwem, Komitet wydawniczy WSHGiT.
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całego przedmiotu niezależnie od jego formy.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”