III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Pierwszym organizatorem "Unii" był zasłużony dla oświaty lubelskiej ks. Kazimierz Gostyński, zaś jej pierwszym przełożonym Marceli Opitz. W sierpniu 1922 r. obowiązki przełożonej powierzono Róży Marczewskiej, absolwentce paryskiej Sorbony. Pełniła je przez 7 lat. We wrześniu 1929 r. stanowisko to objęła Ludmiła Madlerowa. Rok później na czele Szkoły stanęła Jadwiga Firewiczowa. Kolejną przełożoną (w roku szk. 1936/37) była Elżbieta Andrzejewska-Gałecka, zaś od 1937 r. Janina Mally. W 1948 r. Gimnazjum im. Unii Lubelskiej zostało przekształcone w jedenastolatkę, której dyrektorem mianowano Mieczysława Koszałkę. Od 1950 r. "Unią" kierował Tadeusz Szymański, w latach 1972-1990 Stefan Maleska, od 1990 r. do 2010 r. dyrektorem była Anna Suszyna. Od 1 września 2010 r. funkcję tą objął Grzegorz Lech.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie

 

W 1955 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie dnia 23 czerwca podjęło uchwałę o likwidacji Prywatnego Liceum sióstr Urszulanek i powołanie w jego miejsce od 1 lipca 1955 roku VIII Liceum Ogólnokształcącego. Tak więc dokument likwidacyjny stał się metryką, dokumentem fundacyjnym dzisiejszego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Nowoutworzona szkoła pozostaje w dalszym ciągu szkołą żeńską. W szkole obok klas licealnych tworzone są także klasy szkoły podstawowej. Numeracja i nazwa szkoły w ciągu najbliższych ulegają zmianom: VIII LO, Szkoła Podstawowa i V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 41 i V LO, Centrum Kształcenia Ustawicznego i VII LO im. Marii Konopnickiej (do dzisiaj).


 VIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Z dniem 1 lipca 1961 roku przy ulicy Podwale 11 zostaje powołane do życia III Państwowe Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem tej szkoły zostaje pani Zofia Janik, nauczycielka wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, która wcześniej pełniła funkcję wicedyrektora w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Lublinie. W świadomości absolwentów szkoły i nauczycieli w niej pracujących, pani dyrektor Zofia Janik zapisała się jako osoba oddana młodzieży, świetny organizator i wspaniały nauczyciel.  Pięć lat po upaństwowieniu szkoły, Inspektorat Oświaty w Lublinie, z dniem 1 września 1966 roku podjął decyzję o zmianie nazwy z III na VIII Liceum Ogólnokształcące. Rok później na wniosek Rady Pedagogicznej, prośby uczniów i uchwały Komitetu Rodzicielskiego, VIII Liceum otrzymało imię Zofii Nałkowskiej. W 1969 roku szkole został ufundowany sztandar.


I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku sięga roku 1952. Pierwsza matura odbyła się w nim w roku szkolnym 1956/57. Dyrektorem szkoły został Piotr Denis (1952-1955). Po nim przez długie lata funkcję tę pełnił Antoni Rubaj (1955-1970). Następnie dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego został Władysław Myk (1971-1981), odwołany z tego stanowiska po wprowadzeniu stanu wojennego. Na jego miejsce władze powołały Lucjana Cholewę (1982-1991), po jego odejściu od 1992 funkcję dyrektora pełnił Marek Rej. Był on pierwszym dyrektorem tej szkoły, wybranym w drodze konkursu, a następnie od 1.09.1997 po raz pierwszy tę funkcję objęła kobieta Joanna Gałas.
Wśród osób pełniących funkcję zastępcy dyrektora należy wymienić: Barbarę Makles, Kunegundę Mordel, Romualda Jankowskiego, Bartłomieja Sysę, Marię Jarzynową, Mieczysławę Mordel, Stanisława Skroka, Józefa Woźniaka. Szczególną osobą jest Stanisław Stefańczyk, który pełnił tę funkcję od 1976 roku a w 2006 objął funkcję dyrektora szkoły.


 II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród najlepszych liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego. II LO, zajęło w niezależnym rankingu, uwzględniającym wszystkie szkoły ponadgimnazjalne wysokie 35 miejsce na 160 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Od 2000 r. II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku współpracuje z niemiecką organizacją Katholische Akademie w Berlinie. W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wakacje w Europejskich Spotkaniach Młodzieży. Również w wakacje 2010 r. kilkoro uczniów z naszej szkoły przebywało w ramach tego projektu na dwutygodniowym obozie w Niemczech w Teterow, w którym brała udział młodzież z kilku europejskich państw. Celem tej współpracy jest szerzenie idei wspólnej Europy, prezentacja Polski w Europie oraz propagowanie nauki języków obcych.