Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo - wykład

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

OPIS PRZEDMIOTU  
Nazwa przedmiotu Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo
Kod przedmiotu  
 
Wydział  
Instytut/Katedra  
Kierunek turystyka i rekreacja
Specjalizacja/specjalność  
Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia
System studiów stacjonarne
Rok/semestr    
 
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot  
 
Liczba godzin dydaktycznych 30
Liczba punktów ECTS  
Opisywana forma zajęć wykład
Rygor egzamin pisemny
Typ przedmiotu przedmiot kierunkowy
Język wykładowy język polski
 
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Opanowanie wiedzy z przedmiotów: podstawy turystyki i geografia turystyczna świata
Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Wiedza:
- student zna najważniejsze elementy doktryny buddyzmu, hinduizmu, islamu, judaizmu i wyznań chrześcijańskich
- student zna najważniejsze elementy tupu kultury właściwe dla poszczególnych religii i wynikające z nich zasady postępowania dla turystów
- student zna rozmieszczenie geograficzne najważniejszych religii świata
- student posiada wiedzę o najsilniejszych sektach oraz zna zasady ich „funkcjonowania”
- student zna schemat funkcji i dysfunkcji turystycznych, koncepcję kontaktu kultur, szoku kulturowego itd.

Umiejętności:
- student posiada praktyczne umiejętności dotyczące kulturowego savoir vivre`u wynikającego z poszczególnych religii
- student posiada umiejętność przekazywania ww. wiedzy uczestnikom ruchu turystycznego (w tym odpowiedniej argumentacji)
- student potrafi odróżnić religię od sekty pochodzącej od danej religii  

Treści programowe przedmiotu Treści przedmiotu:
1. Rozmieszczenie geograficzne najważniejszych kultur i religii świata. Religia a kultura.
2. Wybrane uwarunkowania wpływu religii na rozwój turystyki - Uwarunkowania prawne wypływające z religii (np. prawo szariatu) - Obiekty sakralne jako walory turystyczne - Turystyka pielgrzymkowa - Stereotypy i wyobrażenia na temat religii wpływające na ruch turystyczny do wybranych krajów. - Religia a koncepcja kontaktu kulturowego i koncepcja „swój- obcy” (funkcje i dysfunkcje turystyki) - Religia a terroryzm
3. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo: koncepcja kontaktu kultur, schemat powstawania funkcji i dysfunkcji turystycznych.
4. Najważniejsze elementy doktryny Islamu. Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre –rola turystyki (kontakt kulturowy)
5.  Najważniejsze elementy doktryny hinduizmu. Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre –rola turystyki (kontakt kulturowy)
6. Najważniejsze elementy doktryny buddyzmu. Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre –rola turystyki (kontakt kulturowy)
7. Najważniejsze elementy doktryny judaizmu. Wzory zachowań wypływające z przynależności religijnej. Kulturowy savoir vivre –rola turystyki (kontakt kulturowy)
8. Sekty i religie plemienne.
9. „Jak pomagać żeby pomóc?” – turystyka w krajach rozwijających się
10. Wiedza na temat religii a produkt turystyczny touroperatorów.  
Metody dydaktyczne wykład: wykład połączony z prezentacją multimedialną;  
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte).
Zasady oceniania: Procent prawidłowych
Ocena  odpowiedzi
0-50% – niedostateczny (2)
51-60% – dostateczny (3)
61-70% – dostateczny + (3,5)
71-80% – dobry (4)
81-90%– dobry + (4,5)
91-100% – bardzo dobry (5)
 
Literatura podstawowa Mikos von Rohrscheidt, A. "Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy." Gniezno: KMB Druk (2008).
Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Jackowski A.(2003): Święta przestrzeń świata. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Przecławski K. (1999): Turystyka a religie, WSHGiT, Warszawa Dłużewska A. (red.) (2011): Nowe wyzwania edukacji turystycznej: turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych”  
Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Arthur L.B. (1990): Religion, Dress and the Body, Berg, Oxford.
Dąbrowski E. (red., 1957): Religie świata, PAX, Warszawa.
Eliade M. (1996): “Sacrum i profanum”. O istocie religijności, Wyd. KR, Warszawa.
Kołodziejczyk A. (1979): Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa.
Lanczkowski G. (1986): Wprowadzenie do religioznawstwa, Verbinum, Warszawa.
Lopez D.S. (2001): Praktyki religijne w Indiach, Dialog, Warszawa.
Przecławski K. (1997a): Etyczne podstawy turystyki, Albis, Kraków.
Tokarski S. (1987): Jogini i wspólnoty: nowoczesna recepcja hinduizmu,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.  
           .....................................................       .........................................................................................................................................                                                    data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”