Geomorfologiczne uwarunkowania turystyki

Program: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Pod-program: LEONARDO DA VINCI
Akcja: LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie

Zarys treści: Kurs jest poświecony zastosowaniu umiejętności i wiedzy studenta kierunku turystyka w analizie ocen roli rzeźby w obszarach przyrodniczo cennych. Zadaniem kursu jest zapoznanie się z opracowaniami waloryzacji typów form geomorfologicznych  i planami zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych oraz z formami terenu specjalnej troski. Ponadto zadaniem kursu jest zapoznanie słuchacza z relacjami rzeźby terenu w stosunku do przyrody ożywionej na wybranych przykładach. Student poznaje bariery i ich pokonywanie w obszarach przyrodniczo cennych.  Student będzie miał możliwość zapoznania się z wynikami prac ekspertów z różnych dziedzin w pokonywaniu barier związanych z geomorfologicznymi uwarunkowaniami oraz z miejscami konfliktowymi.

Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia):

Student po zakończeniu kursu
-
zna metody i narzędzia pozyskiwania danych o środowisku oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w naukach geograficznych pozwalające opisać procesy i zachodzące między nimi relacje
- rozumie związki między osiągnięciami nauk geograficznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
- stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geograficznych

Wymiar i forma zajęć: 30 godzin – (16 godzin wykładu, 14 godzin – ćwiczeń

Liczba godzin pracy studenta 50 godzin

Semestr:

Forma zaliczenia: Wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć, dyskusja tematów z kursu

Ćwiczenia – 75% oceny

Aktywność – 25% oceny

Warunki wstępne:

Uwagi: Dla studentów studiów kierunku turystyka (studia I stopnia)

Zajęcia

Temat

Problematyka

WYKŁAD

1

Typy obszarów przyrodniczo cennych

 

Przedstawienie celów kursu, planu zajęć  oraz zajęć praktycznych.  Przedstawienie sposobu zaliczenia oraz korzyści z kursu. Rozumienie środowiska abiotycznego i biotycznego w różnych strefach klimatycznych. Poznanie metodyki ocen i waloryzacji krajobrazu obszarów przyrodniczo cennych w różnych krajach. Rola rzeźby w powyższych ocenach. -2 godz.

2

Waloryzacja form geomorfologicznych w obszarach przyrodniczo cennych

Cel przygotowywania waloryzacji form geomorfologicznych. Waloryzacja typów form geomorfologicznych wybranego obszaru pod kątem ekoturystyki. Metoda bonitacji punktowej. Różne jednostki przestrzenne. Różne skale dokładności. Etapy waloryzacji form geomorfologicznych. Etap 1: - kryteria oceny pierwszego etapu waloryzacji:  a. formy o określonym pochodzeniu typowe w skali światowej, dobrze widoczne w krajobrazie. b. formy typowe dla danego regionu, dobrze widoczne w krajobrazie. c. formy o dużym znaczeniu w skali lokalnej uwarunkowane budową geologiczną. Postępowanie kwalifikacyjne. – 2 godz.

3.

Waloryzacja form geomorfologicznych zakwalifikowanych do drugiego etapu

Etap 2: - waloryzacja szczegółowa. Wskazanie na mapie obszarów występowania form najlepiej wykształconych Wartość dydaktyczna analizowanych form. Drugi etap waloryzacji ze względu na:. a. stopień wykształcenia danej formy, b. stopień pokrycia przez szatę roślinną, c. znaczenie naukowe form, d. dostępność turystyczna (dostępność do zwiedzania). Formy i obszary najważniejsze z geoturystycznego punktu widzenia w wybranych obszarach przyrodniczo cennych. – 2 godz.

4

Ocena potencjalnego oddziaływania gospodarki turystycznej na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby.

Ocena oddziaływania gospodarczego na środowisko przyrodnicze  obszarów przyrodniczo cennych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na rzeźbę terenu. Bariery i zagrożenia dla omawianych obszarów. Ocena ekspercka strat środowiskowych.

Określenie pojemności turystycznej. Ewentualne ograniczanie czasowe dostępności turystycznej ze względu na nadmierne uaktywnianie procesów morfogenetycznych. - 2 godz.  

5

Sposoby organizacyjne ograniczenia zagrożenia dla rzeźby i innych cennych elementów środowiska przyrodniczego.  

Dekoncentracja ruchu turystycznego poprzez organizowanie różnych stref turystycznych i tras tematycznych. Zróżnicowanie dostępności do obiektów i atrakcji geoturystycznych.  Monitoring środowiskowych skutków oddziaływania gospodarki turystycznej. – 2 godz.

6.

Aktualne i potencjalne trasy turystyczne ze względu na rodzaj turystyki uwzględniające zasady ekoturystyki

Przykładowe trasy turystyczne z uwzględnieniem form geomorfologicznych spełniające zasady ekoturystyki. Odbiorcy oferty ekoturystycznej i geoturystycznej.  -2godz.

7

Sposoby zwiedzania obiektów geomorfologicznych

Piesze szlaki turystyczne. Szlaki dla niepełnosprawnych. Środki techniczne ułatwiające dotarcie do najciekawszych form geomorfologicznych ( kolejki, wyciągi krzesełkowe, rowery, konno itd.)- 2 godz.

8

Szansa rozwoju regionu (gminy) w strefie obszarów przyrodniczo cennych z dużą atrakcyjnością rzeźby terenu.

Potencjalne warunki rozwoju gospodarki turystycznej. Promocja turystyczna.  Rola lidera w rozwoju gospodarki turystycznej. Programy krajowe i międzynarodowe wpływające na rozwój ekoturystyki. Wizja rozwoju regionów przyrodniczo cennych. -2godz.

ĆWICZENIA

1

Obszary przyrodnicze cenne. Praktyczna analiza Planu Ochrony wybranego Parku Narodowego

Prognozowanie skutków procesów naturalnych oraz prognozowanie skutków procesów antropogenicznych w wybranym obszarze. Zabiegi ochronne. Rola rzeźby w obszarach przyrodniczo cennych.  - 2 godz.

2

Waloryzacja form geomorfologicznych

Praktyczne przeprowadzenie waloryzacji form geomorfologicznych na wybranym przykładzie. – 2 godz.

3

Rozgęszczenie ruchu turystycznego w obszarze przyrodniczo cennym

Praktyczne propozycje rozgęszczenie turystów w wybranym obszarze przyrodniczo cennym, Zaproponowanie środków technicznych do przemieszczania turystów w obszarach przyrodniczo cennych. – 2 godz.

4

Poprawa funkcjonowania obszarów o atrakcyjnej rzeźbie

Przygotowanie  konspektu wniosku na konkurs projektów dofinansowujących gospodarowanie turystyczne w obszarze przyrodniczo cennym. Wnioski o dofinansowanie na poziomie gminy. – 4 godz..

5

Promocja obszarów przyrodniczo cennych z rzeźbą o dużej atrakcyjności. 

Praktyczne przygotowanie konspektu folderów i innych materiałów promocyjnych. – 2 godz.

 6

Prognozy rozwoju turystyki w obszarach o atrakcyjnej rzeźbie

Praktyczne wykorzystanie prognoz na wybranym obszarze. – 2 godz.


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”