Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 68 94
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1678-8157
https://scholar.google.com/citations?user=63PVaxcAAAAJ
Konsultacje

rok akademicki 2023/24 semestr letni


wtorek 8.30-10.30 (konsultacje zdalne: TEAMS zespół konsultacje, kod: o8v0x0t)


Konsultacje na Wydziale: pokój 15B

Adres

al. Kraśnicka 2d, pokój 15B
20-718 Lublin

O sobie

 • mgr geografii (specjalność ochrona i kształtowanie środowiska)
 • dr Nauk o Ziemi (dyscyplina geografia, specjalność ochrona środowiska), 2004, na podstawie rozprawy: „Badania krajobrazowe wybranych obszarów lessowych jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania przestrzennego”
 • dr hab. Nauk o Ziemi (dyscyplina geografia), 2018, na podstawie monografii:Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich” oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • zatrudniona w Zakładzie Geologii (potem w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery), od 2011 r. w Zakładzie Polityki Przestrzennej i Planowania, a od 2019 r. w Katedrze Gospodarki Przestrzennej
 • obecnie dyscyplina naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • studia podyplomowe: Europejskie Integracyjne Studium Nauki o Środowisku na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (Europäisches Diplom in Umweltwissenschaften)
 • od 1 lipca 2022 r. Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • dynamika przekształcania krajobrazu na obszarach lessowych
 • ochrona przyrody nieożywionej i geoturystyka
 • zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
 • oceny środowiska przyrodniczego dla różnych potrzeb
 • uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce przestrzennej i rozwoju lokalnym
 • problemy rozwoju i zarządzania obszarami wiejskimi
 • procesy suburbanizacji, rewitalizacja i odnowa wsi
 • zagospodarowanie wypoczynkowo-rekreacyjne i zarządzanie turystyką
 • rola planowania przestrzennego w ochronie przyrody i krajobrazu
 • uwarunkowania prawne ochrony środowiska i planowania przestrzennego
 • problemy funkcjonowania i zagospodarowania przestrzennego uzdrowisk

 


Działalność naukowa

 Wskaźniki bibliometryczne

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 183

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 10

Cytowania według Google Scholar: 422 (h=13)

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

1. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., 2011: Gullies as an indicator of human impact on loess landscape (Case study: North Western part of Lublin Upland, Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 55, SI 1, 119–137.

2. Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W., 2012: Mosaic landscapes of SE Poland: should we preserve them? Agroforestry Systems 85, 351-365.

3. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., 2012: Impact of loess relief on land use mosaic in SE Poland. CATENA 96, 76-82.

4. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., 2013: Geomorphological Heritage as a Tourist Attraction. A Case Study in Lubelskie Province, SE Poland. Geoheritage 5, 137–149.

5. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., Gawrysiak L., Telecka M. 2015: The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland). CATENA 126, 28-36.

6. Zgłobicki W., Gawrysiak L., Baran-Zgłobicka B., Telecka M., 2016: Long-term forest cover changes, within an agricultural region, in relation to environmental variables, Lubelskie province, Eastern Poland. Environmental Earth Sciences 75, 1373.

7. Zgłobicki W., Kukiełka S., Baran-Zgłobicka, B., 2020. Regional Geotourist Resources—Assessment and Management (A Case Study in SE Poland). Resources 2020, 9, 18.

8. Zgłobicki W., Karczmarczuk K., Baran-Zgłobicka B., 2020. Intensity and Driving Forces of Land Abandonment in Eastern Poland. Applied Sciences 10, 3500.

9. Baran-Zgłobicka B., Godziszewska D., Zgłobicki W. 2021. The Flash Floods Risk in the Local Spatial Planning (Case Study: Lublin Upland, E Poland). Resources 10(2), 14

10. Skibiński J., Kultys K., Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W. 2021. Geoparks in SE Poland as Areas of Tourism Development: Current State and Future Prospects. Resources 10, 113. 

11. Dymek D., Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B. 2021. The Impact of Mosaic Land Use and Land Cover on the Quality of River Waters (Case Study: Lubelskie Province, E Poland). Land 10(12), 1318.

12. Zgłobicki W., Szalewicz A., Gajek G., Baran-Zgłobicka B. 2023. Underground tourist routes as an element of Poland’s cultural heritage. Museology and Cultural Heritage 11(3), 81-109

13. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B. 2024. Air pollution in major Polish cities in the period 2005-2021: Intensity, effects and attepmts to reduce it. Environmental Research 240, 117497.

14. Zgłobicki W., Nowak I., Baran-Zgłobicka B. Głuszek A. 2024. The Use of Geosites in Education—A Case Study in Central Poland. Resources, 13, 15. 

B) Monografie

1. Baran-Zgłobicka B., 2011: Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych. Wyd. UMCS, Lublin.

2. Šulc-Michalkowá M., Miřijovsky J., Lóczy D., Zgłobicki W., Ajkai-Ortmann A., Baran-Zgłobicka B., Czigány S., Dezső J., Fulajtár M., Gajek G., Gawrysiak L., Gyenizse P., Halász A., Halmai Á., Jenčo M., Pirkhoffer E., Ronczyk L., Saksa M., Warowna J., 2016: Interdisciplinary studies of river channels and UAV mapping in the V4 region. Comenius University in Bratislava, Bratislava.

3. Baran-Zgłobicka B., 2017: Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich. Wyd. UMCS, Lublin.

C. Publikacje w czasopismach krajowych

1. Baran-Zgłobicka B., 2008: Przestrzenna ocena wybranych cech abiotycznych środowiska na potrzeby planowania przestrzennego w obszarach lessowych. Annales UMCS, sec. B,  LXIII,14, 241-256.

2. Baran-Zgłobicka B., 2009: Rola wybranych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na Podgórzu Rzeszowskim. Czasopismo Techniczne, 2-A/2009, 10, 203-209.

3. Baran-Zgłobicka B. , Gawrysiak L., Warowna J., Zgłobicki  W. 2011: Znaczenie rzeźby terenu w planowaniu przestrzennym na obszarach wyżynnych. Czasopismo Techniczne.  6-A/2011, 17. 101-106.

4. Baran-Zgłobicka B., Zgłobicki W. 2011: Rola uwarunkowań geomorfologicznych w planowaniu przestrzennym na obszarach lessowych. Problemy Ekorozwoju 6, Supplement 1: 225-232.

5. Baran-Zgłobicka B., 2012: Zasoby środowiska przyrodniczego w dokumentach strategicznych wybranych gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Problemy Ekologii Krajobrazu  XXXII: 5-13.

6. Baran-Zgłobicka B., Gawrysiak L., Zgłobicki W. 2012: Naturalne uwarunkowania zagospodarowania i rozwoju przestrzeni wiejskiej na obszarach lessowych województwa lubelskiego. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Lokorum 11 (2): 15-27.

7. Harasimiuk M., Baran-Zgłobicka B., Kociuba D. 2012: Walory przyrodnicze i zasoby naturalne jako czynnik rozwoju regionalnego i racjonalnego zagospodarowania woj. lubelskiego. Studia KPZK PAN CXLII: 66-78.

8. Baran-Zgłobicka B. 2013: Sacrum w krajobrazie kulturowym województwa podkarpackiego – zasoby oraz rola w turystyce i promocji regionu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 19: 88-103.

9. Baran-Zgłobicka B. 2013: Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych w południowo-wschodniej Polsce w świetle wybranych dokumentów strategicznych. Inżynieria Ekologiczna 34: 76-88.

10. Baran-Zgłobicka B. 2014: Znaczenie środowiska przyrodniczego w procesie zarządzania rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich w południowo-wschodniej Polsce. Studia Obszarów Wiejskich XXXV: 197-214.

11. Zgłobicki W., Warowna J., Baran-Zgłobicka B., Gajek G., Jezierski W. 2015: Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce. Turystyka Kulturowa 6/2015: 51-67.

12. Baran-Zgłobicka B., Harasimiuk M., 2016: Znaczenie badań geograficznych w poprawie jakości planowania przestrzennego w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla. Barometr Regionalny,  (2): 127-140.

13. Baran-Zgłobicka B. 2017: Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych z obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski. Studia Obszarów Wiejskich 45: 175-189.

14. Yakymchuk A., Baran-Zgłobicka B. 2023: Natural economic values of national parks in development of territorial communitiesScientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series 180: 753-772.

D. Rozdziały w monografiach

1. Baran B., Harasimiuk M., Kucharczyk M., Zgłobicki W., 2000: Ewolucja ekosystemów polnych i leśnych w warunkach intensywnej gospodarki rolniczej na obszarze wyżyn lessowych. [w:] Z. Michalczyk (red.), Renaturyzacja obiektów przyrodniczych – aspekty ekologiczne i gospodarcze. Wyd. UMCS, Lublin: 239-248.

2. Baran-Zgłobicka B., Harasimiuk M., Zgłobicki W., 2000: Walory krajobrazowe i przyrodnicze wybranych parków krajobrazowych województwa lubelskiego i problemy ich ochrony w warunkach rolniczego użytkowania terenu. [w:] S. Radwan, Z. Lorkiewicz (red.) Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: 35-44.

3. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B. 2005: The role of studies on present-day geomorphologic processes in landscape planning on loess areas. [w:] W. Zgłobicki, J. Rejman (red.) Human impact on sensitive geosystems.. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin: 143-155.

4. Baran-Zgłobicka B., 2006: Problemy zagospodarowania i ochrony krajobrazu obszarów lessowych na przykładzie gminy Wąwolnica. [w:] W. Kałamucka (red.), Krajobraz kulturowy zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin: 41-47.

5. Baran-Zgłobicka B., 2006: Threats to agricultural loess landscapes of the Lublin Region and methods of their conservation. [w:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Spek, K.M. Born (red.), Cultural landscapes of the Lublin Upland and Roztocze. Earth Science Institute of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin: 48-56.

6. Baran-Zgłobicka B., 2008: Zakres badań krajobrazowych w pracach planistycznych na obszarach lessowych. [w:] Zaręba A., Chylińska D. (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław: 159-168.

7. Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B. 2010: Natural environment of the Nałęczów Plateau. [w:] J. Warowna, A. Schmitt (red.) Human impact on upland landscapes of the Lublin region. Lublin, Kartpol: 9-24.

8. Baran-Zgłobicka B. 2010: Structure of the loess landscape on the Nałęczów Plateau. [w:] J. Warowna, A. Schmitt (red.) Human impact on upland landscapes of the Lublin region. Lublin, Kartpol: 25-38.

9. Baran-Zgłobicka B., Harasimiuk M., 2010: Krajobraz Płaskowyżu Nałęczowskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. [w:] D. Chylińska, J. Łach, Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet  Wrocławski, Wrocław: 211-222.

10. Baran-Zgłobicka B., 2011: Krajobraz zlewni górnej Markówki – struktura, walory, problemy zagospodarowania. [w:] Krupa J., Soliński T. (red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów: 281-296.

11. Baran-Zgłobicka B., 2020: Perspektywa środowiskowa ochrony ładu przestrzennego. [w:] M. J. Nowak (red.). Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej. Wolters Kluwer, Warszawa, 196-226.

 PROJEKTY BADAWCZE

 • PBZ-018-05 Kompleksowy program aktywizacji i rozwoju gminy leżącej w obszarze chronionym na przykładzie gminy Wąwolnica w woj. lubelskim, 1996-1998, wykonawca
 • N N305 262840 Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski. 2011-2013, kierownik
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: projekt nr 10940003: 5th International Symposium on Gully Erosion, 20-24th April 2010, Lublin, Poland, wykonawca
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Strategic Grant: Detailed aerial mapping and flood impact monitoring in the V4 region. 2013-2015, wykonawca
 • Raport Kierunki rozwoju przestrzenno-inwestycyjnego Lublina. 2019,opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Lublin, wykonawca.

 WYKONANE OPRACOWANIA NA ZAMÓWIENIE

 • Baran-Zgłobicka B., Harasimiuk M., 2008: Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji uzdrowiska w Celejowie w gminie Wąwolnica. Zakład Geologii i Ochrony Litosfery UMCS, Lublin, na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, mat. niepub., s. 80;
 • Kociuba D., Baran-Zgłobicka B., Bartmiński P., Demczuk P., Jakubowski A., Kociuba W., Kowalczyk K., Śmiechowicz J., Wesołowska M., Wójtowicz K., Łoboda K., 2019: Kierunki rozwoju przestrzenno-inwestycyjnego Lublina. Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin);
 • Baran-Zgłobicka B., Chmiel S., 2021: Program ochrony środowiska dla gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030. UG Rejowiec Fabryczny;
 • Baran-Zgłobicka B., Chmiel S., 2021: Prognoza do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030. UG Rejowiec Fabryczny;

DZAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (od semestru letniego 2019/2020)

DYDAKTYKA

 • Udział w opracowaniu programu studiów dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (2011 – pierwszy stopień, 2015 – drugi stopień i jego zmianach). Członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku Gospodarka Przestrzenna (2011-2015, 2016-2020 i 2021-2025)
 • Opracowanie autorskich programów zajęć dla przedmiotów na kierunkach geografia, biologia, nauczanie biologii i geografii, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna
 • Promotor prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich (łącznie 79)
 • Promotor rozprawy doktorskiej - przewód zakończony (dr inż. Dorota I. Dymek)
 • Opiekun naukowy w Programie stypendialnym im. Lane’a Kirklanda, w Stypendium Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego
 • Zajęcia na studiach podyplomowych: Zarządzanie zasobami przyrody i środowiskiem

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • Geologia – LB, Ćwiczenia terenowe regionalne – Tatry, Ćwiczenia terenowe regionalne – Góry Świętokrzyskie, Problemy ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery – WY, Ochrona przyrody nieożywionej – WY, Zasoby litosfery i problemy ich wykorzystania – WY Przyrodnicze i kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią – WY, Waloryzacja środowiska – WY, Podstawy ekofizjografii – WY, KW, Ochrona litosfery – WY, Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym – WY, KW, Planowanie przestrzenne w zarzadzaniu środowiskiem – W, Waloryzacje przestrzeni geograficznej – WY, KW, Przestrzeń turystyczna, zasoby turystyczne i rekreacyjne ich miejsce w planowaniu przestrzennym – WY, KW, Gospodarowanie zasobami przyrodniczymi Ziemi – W
 • Obecnie: Projektowanie zagospodarowania turystycznego – WY, Instrumenty zarządzania środowiskiem – WY, Seminarium dyplomowe (inżynierskie, magisterskie), Podstawy ekologii (kształtowanie środowiska i ochrona przyrody) – WY, KW, Rozwój obszarów wiejskich – WY, Ekofizjografia – WY, Turystyka i rekreacja w planowaniu przestrzennym – WY, KW, Gospodarka i planowanie turystyczne – WY, KW, Strategie rozwoju turystyki i rekreacji – WY, KW


Załączniki